Hjälpmedel:

Enskilt avlopp

Om det inte finns möjlighet att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet måste man ordna en egen avloppslösning. I Vallentuna kommun finns ungefär 2 500 enskilda avloppsanläggningar.

Ett standardhushåll använder dagligen cirka 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut. 10 % av alla svenska hushåll har enskilt avlopp, tillsammans släpper dessa ut lika mycket övergödande ämnen som hushåll anslutna till kommunalt reningsverk.

Det är mycket viktigt att anläggningar underhålls och sköts på rätt sätt och att de uppfyller de funktionskrav som är satta för att förhindra smittspridning till dricksvattenbrunnar, badplatser samt för att minska syrebrist och övergödning i vattendrag. Genom att installera reningsanläggningar med hög prestanda och god funktion så kan vi minska miljöpåverkan på vår omgivning och minimera risken för förorening.

Bestämmelser kring enskilda avlopp

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du som är fastighetsägare och har enskilt avlopp är verksamhetsutövare. Du ansvarar för att se till att avloppsanläggningen uppfyller de lagstadgade kraven.

Bestämmelser för enskilda avlopp finns i miljöbalken, i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i Vallentuna kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. Vägledande texter finns dessutom i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan om tillstånd eller anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den som anlägger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd eller anmäla kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift till staten.

Som ny fastighetsägare till en fastighet med enskilt avlopp måste du informera ägarbytet till miljöenheten enligt 32 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH).

Vad är en godkänd avloppsanläggning?

En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan t.ex. vara en infiltration, urin- eller fosforavlastad markbädd eller minireningsverk. Det är inte tillåtet att endast ha slamavskiljare.

Tillsyn av enskilda avlopp

Vallentuna kommun bedriver sedan 2009 ett tillsynsprojekt av enskilda avlopp i kommunen. Tillsynshastighet är cirka 100-200 fastigheter per år. Områden där tillsyn har utförts är områden vid Vallentuna sjön, Långsjön, Garnsviken, Markims socken, Orkesta socken samt söder om gamla Norrtäljevägen.

Hittills har cirka 1000 enskilda avlopp i kommunen fått tillsyn. 70 % av dessa uppfyllde inte gällande krav på rening. År 2017 kommer tillsyn ske i delar av Frösunda socken samt uppföljning av redan tillsynade områden.

Planera ditt avlopp

Beroende på vilken typ av avloppsvatten det handlar om, hur många fastigheter det gäller, hur marken och omgivning ser ut liksom grundvattenförhållanden, kan olika lösningar vara aktuella. På avloppsguidens hemsida finns information om olika avloppslösningar, produkter och även vad du bör tänka på när du planerar ditt avlopp. Avloppsguiden tillhandahåller även en lista på entreprenörer, se länklistan till höger under Mer information

Du ansvarar för att anlita någon sakkunnig för att anlägga ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper att anlägga avlopp.

Vad ska ansökan innehålla?

Ifylld ansökningsblankett, se till höger under Självservice. Glöm inte underskrift. Situationsplan som visar hur avloppet ska placeras och var dricksvattentäkter finns.De bilagor som behövs för miljöenhetens bedömning t.ex. sektionsritning och resultat från jordprovtagning. Se faktabladet till höger under Mer information.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilt avlopp. Våra inspektörers uppgift är att granska din ansökan samt ge råd och vägledning. Däremot kan vi inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha.

Avgift för tillsyn och prövning av tillstånd

För tillsyn, prövning av tillstånd samt för anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (se fullständig taxa till höger under Mer information). Timavgiften för år 2017 är 996 kr.

De ofta förekommande avgifterna för ansökan om tillstånd:

  • BDT: 7968 kr (8 timmar)
  • WC och BDT: 9960 kr (10 timmar)
  • WC till sluten tank och BDT: 7968 kr (8 timmar)
  • WC till sluten tank: 3984 kr (4 timmar)
  • Annan toalett än WC: 996 kr (1 timme)

För tillsynsbesök tas en handläggaravgift ut för två handläggartimmar. I handläggningsavgiften ingår bland annat inläsning av ärendet, platsbesök, restid enligt schablon ½ timme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit en tjänstedeklaration. Tjänstedeklarationen hittar du till höger under Mer information.

Sidan granskad den 26 april 2017Kommentera sidan