Hjälpmedel:

Samråd om Översiktsplan 2040

Samråd om Översiktsplan 2040

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Vallentuna kommun pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Samrådet för Vallentunas nya översiktsplan, med sikte på år 2040, pågår under perioden mellan den 1 september-30 oktober 2017. Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut.

Samrådsförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa under Mer information i högermarinalen. Du kan även ta del av handlingarna i Vallentuna kulturhus, Karby bibliotek, Kårsta bibliotek, Lindholmens barn- och skolbibliotek och i kommunhusets reception.

Synpunkter

Eventuella synpunkter kan lämnas skriftligen fram till och med den 30 oktober via formulär (se nedan länk), e-post eller brev.

Formulär för synpunkter

E-post: sbf@vallentuna.se

Brev:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.

Det här händer efter samrådet

Efter samrådet sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget. Därefter ställs översiktsplanen ut igen, denna gång som så kallad utställningshandling.

Utställningen kommer att pågå under två månader och planeras att ske runt årsskiftet 2017/2018. Under utställningen finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Efter utställningen gör kommunen de sista förbättringarna och ändringar i planförslaget innan kommunfullmäktige väntas anta den nya översiktsplanen under 2018.

Sidan uppdaterad den 1 september 2017Kommentera sidan