Hjälpmedel:

Klimat, miljö och hållbarhet

Vallentuna expanderar och befinner sig i ett attraktivt läge i Stockholmsregionen, något som ställer höga krav på långsiktig och miljömedveten planering. I Vallentunas kommunplan är miljöarbetet därför en prioriterad fråga och innebär att all kommunal verksamhet ska miljöcertifieras enligt ISO 14001.

Vallentuna kommun ska aktivt och kontinuerligt arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan. För att uppnå den ambitionen har kommunen påbörjat arbetet med att tillämpa miljöledningssystemet ISO 14001 i kommunens verksamheter. Det är en standard som hjälper till att rationalisera och ständigt förbättra miljöarbetet inom organisationen och syftar till att minska kommunens miljöbelastning.

Tillsammans med tydliga mål och olika miljöutbildningar ska certifieringen leda till en ökad miljömedvetenhet hos medarbetarna och ett ökat intresse för hur den egna verksamheten påverkar miljön, men också hur kommunen som helhet kan bidra till en minskad miljöpåverkan.

Vallentuna arbetar även utifrån miljölagstiftningen samt nationella och regionala miljömål. Kommunen bidrar till att Sverige år 2050 blir ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Miljöplan

Kommunfullmäktige har fastslagit en miljöplan. I denna beskrivs kommunens miljöorganisation och miljömål. Kommunen har idag sin största miljöpåverkan inom transporter, energiförbrukning, inköp och upphandling samt kemikalier. Utifrån detta har fullmäktige beslutat om tre lokala miljömål:

Klimatpåverkan ska minska
Miljöanpassade inköp ska öka
Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska

Tidplan

Kommunen arbetar med att implementera ISO 14001:2015 i organisationen. Externrevision planeras till hösten 2017.

Sidan uppdaterad den 10 augusti 2017