Hjälpmedel:

Bygga, bo och miljö

Bygga och bo

NamnE-tjänstBlankett
Anmälan enligt plan- och byggförordningen (PBF)   PDF
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd (attefallsåtgärder)   PDF
Anmälan om installation av eldstad   PDF
Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov   PDF
Ansökan om förhandsbesked (inför bygglov)   PDF
Arkiverade handlingar, beställning E-formulär  
Bergvärme o värmepumpar, ansökan om installation   PDF
Bergvärme, grannintyg   PDF
Bergvärme, skyddsföreskrifter   PDF
Bostadsanpassning, ansökan   PDF
Översiktlig utredning för vatten och avlopp (bilaga till Bygg-förhandsbesked, ansökan)   PDF
Cistern, anmälan   PDF
Cistern som tagits ur bruk, anmälan E-formulär PDF
Enskild avloppsanläggning, ansökan om installation

PDF
Bilaga:
Information

Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 1   PDF
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 2   PDF
Fastighet, sök Söktjänst  
Fråga bygglov E-formulär  
Förbränningstoalett, anmälan om installation   PDF
Förslag till kontrollplan - komplementbyggnad   PDF
Förslag till kontrollplan - eldstad/rökkanal   PDF
Förslag till kontrollplan - uterum   PDF
Godkännande för utstakning och lägeskontroll - ansökan   PDF
Kompostering av hushållsavfall, anmälan E-formulär PDF
Nybyggnadskarta, beställning   PDF
Nyhetsbrev om byggprojekten i centrala Vallentuna Nyhetsbrev  
PCB-sanering av fogmassor, anmälan   PDF
PCB-sanering, inventering  i fastighet   PDF
PCB-sanering, åtgärdsplan   PDF
Sanering av föroreningsskada, anmälan   PDF

Miljö och hälsa

NamnE-tjänstBlankett
Bergvärme o värmepumpar, ansökan om installation   PDF
Bergvärme, grannintyg   PDF
Bergvärme, skyddsföreskrifter   PDF
Cistern, anmälan   PDF
Cistern, avanmälan PDF
Djur, ansökan tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område   PDF
Djur-orm, ansökan om tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område   PDF
Dricksvattenanläggning, anmälan/ansökan   PDF
Eldning, ansökan om dispens från förbud   PDF
Enskild avloppsanläggning, anmälan om ändring av befintlig anläggning   PDF
Enskild avloppsanläggning, ansökan om installation

PDF
Bilaga:
Information

Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 1   PDF
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 2   PDF
Förbränningstoalett, anmälan om installation   PDF
Förmultningstoalett och latrinkompost, ansökan E-formulär PDF
Lantbruk, anmälan   PDF
Livsmedelsanläggning, ansökan/anmälan   PDF
Klagomål   PDF
Kompostering av hushållsavfall, anmälan E-formulär PDF
Kvicksilversanering i byggnad, anmälan   PDF
Miljöskydd - Anmälan om krossverksamhet   PDF
Miljöskydd - Anmälan av massor för anläggningsändamål   PDF
Miljöskydd - Anmälan om miljöfarlig verksamhet   PDF
PCB-sanering av fogmassor, anmälan   PDF
PCB-sanering, inventering i fastighet   PDF
PCB-sanering, åtgärdsplan   PDF
Stuka, ansökan E-formulär PDF
Renhållningsabonnemang, anmälan om ägarbyte   PDF
Renhållningsabonnemang, ansökan om månadshämtning   PDF
Sanering av föroreningsskada, anmälan   PDF
Sop-, slam- och latrinhämtningsuppehåll, anmälan   PDF
Sopkärl, ansökan om delat sopkärl   PDF
Spridning av bekämpningsmedel, ansökan och anmälan   PDF
Verksamhetslokal för barnomsorg och skola, anmälan   PDF
Verksamhet, anmälan om upphörd verksamhet (livsmedel)   PDF
Verksamhet i offentlig lokal, anmälan (hälsoskydd)   PDF

Sidan granskad den 18 januari 2017