Slam och latrin

Har du en enskild avloppsanläggning eller fettavskiljare? Då är det obligatoriskt att tömma den minst en gång per år.

Slam

Slam är en del av hushållsavfallet och ska hämtas av kommunens entreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB. Avloppsslam hämtas efter särskild överenskommelse, dock minst en gång om året.

Kommunens entreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB informerar alla abonnenter när det är dags för den obligatoriska tömningen. De lämnar också ut en skylt märkt "slam" som ska sättas upp vid anläggningen när det är dags för tömning. Saknar du en sådan skylt kan du beställa en från Ragn-Sells Kommunpartner, du når deras kundtjänst på tfn: 010-7232323.

Behöver du fler tömningar under året, till exempel om du har ett slutet system/sluten tank, kan du beställa regelbunden tömning av Ragn-Sells.

Vid behov av jourtömning, ring Ragn-Sells på tfn: 0771-166 177.

Fettavfall

Inom restaurang, gatukök och storkök blir det en hel del fettavfall. Varje år hamnar stora mängder matolja i avloppet vilket ställer till stora problem med bland annat stopp. Därför behöver du både en fettunna och en fettavskiljare. Fettunnan tar hand om fettet från till exempel en fritös. En fettavskiljare tar upp det fett som kommer ut med avloppsvattnet, till exempel med diskvattnet.

Från verksamheter ska fettavfall från fettavskiljare hämtas minst fyra gånger per år. Fettavskiljare ska vara typgodkänd enligt Europanorm 1825 (EN 1825), den ska skötas noga och underhållas genom fastighetsinnehavares eller nyttjanderättshavares försorg.

Latrin - hämtning av kärl

Latrin kan antingen hämtas eller komposteras. Latrinhämtning är obligatorisk om du inte har en latrinkompost på din fastighet. 

Hämtning av latrin sker var fjärde vecka. Latrinkärlet ska ställas ut kl. 06 måndag morgon i hämtningsveckan. För fastigheter med fritidsabonnemang sker latrinhämtning under perioden maj - oktober (vecka 20 - vecka 40).

Ragn-Sells tillhandahåller engångskärl.

  • Tretton stycken kärl erhålls för permanentboende
  • Sex stycken kärl erhålls för fritidsboende

När du har förbrukat kärlen som ingår i ditt abonnemang, måste du själv ringa Ragn-Sells kundtjänst för att beställa fler.

  • Latrinkärlet ska ställas vid tomtgränsen eller vid sopkärlet om detta är placerat vid tomtgränsen.
  • Underlaget ska vara torrt så att risk för läckage inte uppstår.
  • Kärlet ska ställas ut till måndag morgon, kl. 06 i hämtningsveckan
  • Kärlet ska vara väl tillslutet.
  • Kärlet skall inte placeras i plastsäck.

Latrinkompost

Vill du veta mer om hur man ordnar en latrinkompost, kan du kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ritning skall bifogas ansökan som visar anläggningens/anläggningarnas placering i förhållande till byggnader, tomtgränser, vattentäkter och vattendrag.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats