Bidrag 3: "Tukthuset"

Gestaltning och utformning

Tomtens hörnläge utgör en central punkt i Vallentuna, i korsningen mellan två viktiga stråk och siktlinjer. Studentbostadshuset orienterar sig längs Gärdesvägen och skapar ett naturligt hörn mot Allévägen. I hörnet formas en arkad vid husets entré som en naturlig fokuspunkt i siktlinjen från
Vallentuna centrum. Byggnadens flacka sadeltak skapar en naturlig övergång från den småskaliga bebyggelsen med sina accentuerade gavelmotiv. Studenthusets tvärställda gavelmotiv utgör en naturlig slutpunkt på denna bebyggelsetyp.

Mot Gärdesvägen förläggs publika och gemensamma funktioner som café och cykelverkstad vilka bidrar till gatulivet, och längdfasadens komponerade träarkitektur etablerar en tydlig relation med det motstående kulturhuset, där bottenvåningens publika funktioner blir en naturlig spegling och förstärkning av kulturhusets gaturum. Huset blir en naturlig samlingspunkt i hörnet mellan skilda stadsmässiga typologier, och skapar en naturlig övergång mellan dessa.

Fasadgestaltningens präglas av en bearbetad träarkitektur som bildar en övergripande form och mönsterverkan genom fasaden. Fasaden formar två fasadmotiv med mjukt kontrasterande färgmotiv som bidrar till att förmedla skalan. Ett listverk av värmebehandlat naturträ formar ett genomgående yttre ramverk, medan den inre fasadpanelen laseras i mjuka men karaktäristiska
färgtoner som ansluter till såväl kulturhusets som den omgivande  bebyggelsens färg- och materialverkan.

På baksidan av huset formas en mindre gård, med genomgående grön karaktär. En fruktträdgård anläggs söder om huset och skapar ett föränderligt grönt rum som berikar både gården och Gärdesvägen.

Genomförande

Byggnaden kommer att byggas av volymelement av trä. En industriell produktionsmetod för trähus lämpar sig utmärkt och eftersom byggtiden är kort kan störningsmoment för grannarna förkortas avsevärt. Produktionen är småskalig och projektanpassad, allting prefabriceras och byggs av våra
husfabriker, med råvara från svensk certifierad skog. Produktionen är svanenlicensierad vilket innebär att all vår nyproduktion miljömärks. För oss är det en självklarhet att ett nybyggt hus också skall vara tillverkat på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. En av de bästa utgångspunkterna för
ekologiskt hållbart byggande är att välja trä som huvudsakligt byggmaterial - ett byggmaterial som är närproducerat, förnyelsebart och binder koldioxid under hela sin livscykel.

Hållbarhet i alla delar

Vår syn på social hållbarhet i nybyggnadsprojekt är det naturliga och otvingade mötet mellan människor av olika åldrar, bakgrund och kultur. Vi samarbetar med mattecentrum och upplåter våra caféer så att högstadieelever kan få hjälp med matten av volontärer i högskoleåldern, som ofta är boende i våra studentlägenheter. På så sätt att får eleverna lära känna studenter och steget till att söka högre utbildningar känns inte så långt.

I den sydvästra delen av tomten, skyddat från trafikbuller, planeras en gemensam uteplats. Här finns utegrill, boulbana, sittplatser och en gräsyta att breda ut sin picknickfilt på.

I den södra delen av tomten planteras fruktträd och bärbuskar som förstärker den befintliga spridningskorridoren för pollinatörer i Vallentuna. Även taket av ört-sedum-gräs gynnar de befintliga spridningssambanden och förstärker den biologiska mångfalden samtidigt som det fungerar som fördröjningsmagasin för dagvatten.

Inga hårdgjorda ytor anläggs, istället väljer vi material som fungerar bra för infiltration som stenmjöl, gräsarmering, gräsytor och växtbäddar.

Solceller på taket bidrar till energiförsörjningen och försörjer även laddstationer för cykel- och bilpool.

Fasad öst mot Gärdesvägen

 

Fasad norr mot Allévägen

 

Fasad väst mot gården

 

Fasad mot söder

 

 

Situationsplan

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats