Bidrag 5: "Studentpalatset"I staden

På hörntomten för det Gamla polishuset placeras Studentplatset, en stadsmässig representativ modernt urban träbyggnad med en volym och karaktär som anknyter till de omkringliggande större husen.

Biblioteksbyggnaden har stora likheter i volym mot gatan och längre bort på Mörbyvägen ligger ett nytt bostadshus med jämförbar höjd och takavslutning. Allévägen får en tydlig avslutning mot centrum med högre hus på båda sidor.

Materialmässigt kopplar huset såväl till bibliotekets träfasad som till den intilliggande villabebyggelsen. Inslag av odling och gröna växter förstärker kopplingen till villaträdgårdarnas grönska. Kommersiella lokaler med sociala funktioner stärker det lokala stadslivet.

Huset

Huset maximerar byggvolymen för att ge så bra förutsättningar som möjligt för effektiva studentbostäder och ett aktivt socialt liv inom huset och i entréplan. Entréplanet rymmer utöver kommersiella ytor en utomhusparkering. På de övre planen ges möjlighet för colivingbostäder med stora gemensamma ytor och på taket placeras en loungemiljö med tvättlounge, arbetsplatser och plats för sammankomster. Trämaterial och grön odling skapar en inbjudande och varm inramning för husets liv.

Socialt

Öppenheten på bottenvåningen ger plats för verksamheter och liv i gaturummet. På bostadsvåningarna tillåter utformningen med skjutpartier att den enskilda bostaden kan öppnas upp och skärmas av vid behov mot såväl solljus som insyn. Inte minst är huset väldigt exponerat på östsidan där det vetter mot bibliotekets stora glasytor.

Sociala ytor inrättas för samvaro, arbete och delning av produkter och tjänster. Huset fokuserar på att underlätta cykling, här finns verktygsbibliotek och maker space för de boende.

Konstruktion

Med en rationell och enkel uppbyggnad blir detta ett enkelt och kostnadseffektivt studentboende som möter såväl högt ställda miljömål som krav på bostad för ett liv i rörelse som ett studentboende i Vallentuna påkallar. Huset avses att uppföras med trästomme.

Materialvalet är baserat på flera avväganden där de främsta är klimataspekten, högkvalitativ boendemiljö och vinster i tidseffektivitet och arbetsmiljö vid byggnation. Trä som material får en framträdande roll i Studentpalatsets interiör och exteriör. Med vår stora erfarenhet från träbyggnation lägger vi särskilt fokus vid goda konstruktionslös¬ningar för ljud, isolering och täthet.

Energi

Husets förses med en rad energieffektiviserande åtgärder. FTX-system med effektiv värmeväxling installeras liksom värmeväxling av spillvatten. Taket förses med solvärmepaneler.

Hållbarhet

Studentpalatset ger plats för växt- och djurliv, förutom att bistå med ekosystemtjänster blir grönytorna en plats för utevistelse och möjlighet till odling. Byggnadens gröna tak innehåller blommande växter vilka skapar en biotop som attraherar och främjar pollinatörer och därmed artdiversitet. Lokal dagvattenhantering med fördröjande växtbäddar, s.k. "rain gardens", efterliknar naturmarkers förutsättningar att ta emot och rena dagvatten. Dessa skapar beredskap att hantera ökande nederbördsmängder och minskar risk för översvämningar i framtida klimatsituationer. Huset utformas för att underlätta ett liv med så lite avfall som möjligt. Miljörum och återbruksrum ligger vägg i vägg på entréplan och utformas för att vara lättillgängligt och integreras med entrén.

Mobilitet

Huset byggs för att underlätta moderna tekniska lösningar som underlättar mobilitet, samverkan och sociala möten. Med lättillgängliga cyklar som finns i huset, en tillgänglig cykelverkstad och lånecyklar underlättas mobilitet och rörelse. För längre resor finns bilpoolslösning.

Fasad öst mot Gärdesvägen

Fasad norr mot Allévägen

Fasad väst mot gården

Fasad mot söder

 

 

Situationsplan

 

 

 

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats