Hagaskolan

Det första spadtaget för Hagaskolan togs 7 mars 2017. Det är JM Entreprenad som ansvarar för bygget och skolan beräknas vara klar för skolstart höstterminen 2019.

Skolan kommer att bli en 3-parallellig F–9-skola med plats för 80 barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Det blir en skola och förskola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt. Skolan kommer att ha ett eget tillagningskök och idrottshall. I anslutning till skolan kommer det även att finnas fotbollsplaner med konstgräs.

På den här sidan kan du följa projektet för bygget av Hagaskolan. Infarten till byggarbetsplatsen är via Lingsbergsvägen.

Film om Hagaskolan

Mer information om Hagaskolan

Pågående arbeten

Fram till skolstart i augusti 2019 kommer följande arbeten att utföras:

• Åtgärdande av besiktningsanmärkningar
• Arbeten med inredning och möblering.
• Trafiksäkerhetsåtgärder kring skolan pågår som eget projekt

 

 

Arkitektens vision - en naturlig del av skogen

Själva skolbyggnaden består av ett tegel som harmoniserar vackert med skogen runtomkring. Arkitektens vision är att skolan ska upplevas som att den är en naturlig del av skogen. Byggnaden saknar även sockel för att förstärka känslan av att växa upp ur marken.

Skolan har ett gemensamt torg där de olika verksamheterna kommer att sitta i så kallade ”muttrar” som byggs ut från mitten. Ovanpå det gemensamma torget ligger ett bibliotek på övre plan. Utgångspunkten är att både lokalerna och utemiljön ska bidra till och stödja elevernas utveckling och lust att lära. 

Verksamhetsanpassade lokaler

Förskolan får en egen del med tillhörande skolgård. Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar om sammanlagt 80 barn och ca 15 personal. Förskolan ska så mycket som möjligt ses som en del av stora Hagaskolan. Lokalerna ska stödja samarbeten mellan förskola och skola på olika sätt. Till exempel genom att elever hälsar på i förskolan och genom att förskolebarn får ta del av små glimtar från de större elevernas vardag.

De större barnen kommer att sitta samlade med årskurs F–3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 i varsin mutter som utgår från ett gemensamt torg. Tanken är att miljön ska kunna anpassas utifrån ålder. De äldre eleverna har till exempel behov av gemensamma ytor för god kommunikation, medan de yngre eleverna har behov av lek, rörelse och vila.

De gemensamma ytorna ska bidra till samhörighet och känslan av att vara EN skola. Alla ytor ska erbjuda platser både för enskild koncentration, reflektion och samarbete i mindre grupper.

Trafiksäkra lösningar för hämtning och lämning

Det kommer att finnas trafiksäkra lösningar för hämtning och lämning samt för personalparkering. 

Parkvägen kommer att breddas och få en ny gång- och cykelbana med upphöjda övergångsställen för en säker passage över bilvägen. Det kommer också att anläggas en särskild lämningsplats där grundskoleeleverna kan släppas av med bil. Korsningen Parkvägen – Lindholmsvägen kommer att få förbättrade övergångsställen och bättre kopplingar med befintliga gång- och cykelvägar.

På Lingsbergsvägen i höjd med Karlavägen och Engelbrektsvägen kommer en busshållplats med upphöjda passager att byggas. Det kommer att skapa säkra gångstråk ned mot den nya skolan där bilarna tvingas ta stor hänsyn till de gående. Lingsbergsvägen kommer också att få en ny belyst gång- och cykelväg som kopplar ihop med befintliga och nya vägar mot Hagaskolan.

Hämtning och lämning till förskola och varutransporter till skolan kommer att ske med infart från Lingsbergsvägen.

Parkering för skolans personal och besökare till skolan kommer att bli på Vallentuna IPs parkering.

Effektiv energianvändning

Byggnaden utformas för att förenkla den fortsatta förvaltningen av byggnaden, samtidigt som den skapar förutsättningar för en effektiv energianvändning.

Tidplan 

Vi planerar för skolstart hösten 2019.

Preliminär tidplan (PDF).

Ganttschema

Hitta till Hagaskolan

Kontakt

Projektledare

Hans Eklund

E-post
hans.eklund@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 45

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats