Kårsta och Ekskogen

Kårsta och Ekskogen är två mindre naturnära stationssamhällen som tillsammans har ca 1000 invånare. Kårsta är slutstation på Roslagsbanan.

I Kårsta finns förskola, skola (f-klass - årskurs 6), ett meröppet bibliotek och idrottsplatsen Kårevallen. Vid den lilla skogssjön Bergsjön nära Kårsta skola ligger en kommunal badplats. Kårstaby mellan Kårsta och Ekskogen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljön. I Ekskogen finns en bygdegård.

På den här sidan hittar du mer information om planerade och pågående projekt i Kårsta och Ekskogen.

Mer information om pågående utvecklingsprojekt i Kårsta och Ekskogen

Utbyggnad av vatten och avlopp (VA) på Kårevägen

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade vid sitt möte 22 januari 2019 att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut längs med Kårevägen.

Roslagsvatten har som målsättning att kunna påbörja VA-utbyggnaden på Kårevägen under våren 2020 och ha ett driftsatt system till hösten 2020.

Mer information om hur utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Kårevägen kommer att gå till kommer inom kort att skickas ut av Roslagsvatten till berörda fastighetsägare.

www.roslagsvatten.se

Nya bostäder och utbyggnad av VA och vägar på Bergsjövägen

Arbetet med att bygga ut väg, gångbana och kommunalt VA på Bergsjövägen har startat under våren 2019. Arbetet planeras att vara färdigställt under våren 2020.

Ett nytt område med bostadsrätter, "Kårsta Park", byggs på Bergsjövägen av en privat aktör. Inflyttning beräknad 2019.

Läs gällande detaljplan för Kårsta-Rickeby 1

Ny lanthandel i Kårsta

En privat aktör är intresserad av att öppna en matvaruhandel i Kårsta. Lanthandeln planeras att byggas centralt i Kårsta, på den kommunala fastigheten del av Vallentuna Backa 9:1.

Fastigheten är sedan tidigare planerad för handel enligt gällande detaljplan. Just nu pågår slutförhandlingar vad gäller arrendeavtal. Den tilltänkte arrendatorn har ansökt och fått beviljat bygglov för byggnad avseende matvaruhandel.

Inom området finns ett befintligt utegym som behöver flyttas. Flytten utreds för närvarande.

Ny gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen

Vallentuna kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg mellan Ekskogen och Kårsta. Planering för gång- och cykelvägen vilar för närvarande men avses att återupptas under år 2020.

Kommunal lekplats i Kårsta

Det saknas idag en kommunal lekplats i Kårsta men Vallentuna kommun har för avsikt att anlägga en lekplats i Kårsta inom de närmaste åren.

Läs Vallentuna kommuns lekplatsplan (pdf)

En annan plats för ny lekplats i Kårsta än den som redovisas i lekplatsplanen kan bli aktuell.

Ny vattenreservoar för att säkra vattenförsörjning

De högst belägna fastigheterna inom tätorten Kårsta har länge haft problem med dåligt tryck och flöde. Brandvattenuttag i befintliga brandposter är inte tillåtet idag, då flödet är för lågt. Vid brandvattenuttag töms hela vattensystemet i Kårsta. Även Ekskogen påverkas negativt av brandvattenuttag i Kårsta.

För att säkra vattenförsörjning för befintlig bebyggelse och för att möjliggöra exploateringen inom detaljplaneområde Kårsta-Rickeby 1, måste Vallentunavatten AB utföra en rad åtgärder med bl.a. nybyggnation av en vattenreservoar och en tryckstegringsstation.

Vallentunavatten har ansökt om förhandsbesked för bygglov av lågreservoar för vatten på fastigheten Backa 15:3. Planerad utbyggnad under 2020.

Läs mer på Roslagsvattens webbplats

Kontakt

Daniel Jarl

Översiktsplanerare

E-post: 
daniel.jarl@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 39

Planarkitekt

Christer Åberg

E-post 
christer.aberg@vallentuna.se

Telefon 
08-587 851 49

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats