Start / Bygga, bo och miljö / Livsmedel och hälsa / Förorenade områden och byggnader

Förorenade områden och byggnader

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Här hittar du information om förorenade områden och om fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter kopplat till förorenade områden.

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av ett ämnen påtagligt överskrider halterna av ämnet som finns naturligt i området.

Genom tiderna har exempelvis industrier som kemisk industri och verksamheter som verkstäder, kemtvättar och bensinstationer bidragit till att föroreningar hamnat i marken, sedimenten, vattnet och luften.

Om du upptäcker eller får vetskap om en förorening ska du genast kontakta miljöavdelningen på kommunen. Det är förbjudet att gräva eller göra andra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljöavdelningen i förväg.

Vem har ansvaret för förorenade områden?

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken. Ansvarig för föroreningen är:

  • Den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen - alltså verksamhetsutövaren.
  • Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, t.ex. en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.
  • Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

När behövs markundersökning?

  • Vid fastighetsförvärv: Om du tänker köpa eller sälja en fastighet är det viktigt för både köpare och säljare att ta reda på om marken är förorenad och om den då behöver saneras.
  • Vid markarbeten: Ska du gräva eller schakta på en fastighet som är eller misstänks vara förorenad så är det viktigt att innan planerat arbete, ta reda på om marken är förorenad.
  • Vid bygglov/marklovsansökningar: Ibland kan man behöva undersöka om det finns föroreningar i samband med att bygglov söks på en industritomt eller områden där det finns en riska att marken kan vara förorenad.
  • Vid flytt eller avveckling av en verksamhet: Markundersökningen behövs för att säkerställa att man inte lämnar kvar en förorening i byggnader och mark. Grundtanken med miljöbalken är att den som orsakat en förorening ska sanera efter sig.

Har du upptäckt en förorening på din fastighet?

Om du upptäcker eller får vetskap om en förorening på din fastighet ska du genast kontakta miljöavdelningen på kommunen, det är informationsplikt enligt 10 kap. 11 § miljöbalken.

Anmälan om sanering och efterbehandling

Det är förbjudet att starta en avhjälpandeåtgärd eller sanering utan att först anmäla detta till kommunen. En åtgärd kan, om det görs felaktigt medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Använd blanketten Anmälan om avhjälpandeåtgärd. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan den planerade åtgärden.

Asfaltskross går att återanvända

Asfaltskross är uppbruten asfalt, men istället för att deponera den går den att återanvända. Man brukar då krossa den. Det rör sig snarare om återanvändning av avfall, precis som på samma sätt som schaktmassor. Eftersom det finns risk för förorening ska det enligt Miljöbalken anmälas till Miljöavdelningen. Det är samma blankett som för anmälan av schaktmassor eller annat anläggningsavfall.

Det finns dock en risk att gammal asfalt innehåller tjära med höga PAH-halter. PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) är en grupp kemiska ämnen som kan vara mycket giftiga. Det är också den största grupp cancerframkallande ämnen man känner till i nuläget. Även asfalt utan tjära kan innehålla så pass mycket PAH att den är olämplig att använda för vissa ändamål.

Asfalt som tidigare använts på vägar eller industriområden kan dessutom vara förorenad från oljespill eller från läckage av andra farliga ämnen.

Det är inte tillåtet att använda asfaltskross istället för grus på en grusväg, eller istället för att asfaltera.

Asfaltskross kan användas som det översta lagret på en grus/asfaltsväg där man lägger den nya asfalten ovanpå.

Hantering av schaktmassor

Förorenad mark

Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken använts till tidigare. Beroende på vad den använts till tidigare kan det finnas föroreningar kvar i marken.

Hantera schaktmassor

Att frakta schaktmassor till och från byggen belastar miljön. Att återanvända schaktmassor sparar naturresurser både genom återvinning, men också genom att transportsträckorna blir kortare. Du som entreprenör och fastighetsägare behöver säkerställa att schaktmassor hanteras på ett miljömässigt bra sätt.

Hantering av överskottsmassor eller jord

Du ska hantera överskottsmassor eller jord som inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön på bästa miljömässiga samt kostnadseffektiva sätt.

I första hand ska jorden eller fyllningen återanvändas inom fastigheten/projektet. I andra hand ska fyllningen återanvändas inom något annat projekt och i tredje hand transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning.

Hantering av förorenade massor eller jord

Om markundersökningen och bedömningen visar att marken är så förorenad att massorna inte kan återanvändas är den vanligaste åtgärden att gräva upp de förorenade massorna och transportera dessa till en godkänd mottagningsanläggning med en godkänd transportör.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats