Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Sjöar och vattendrag / Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

I och med att vattendirektivet infördes i Sverige år 2000, påbörjades ett arbete med att skapa förutsättningar för en god framtida vattenkvalitet. Arbetet omfattar alla typer av vatten och utgår från naturens egna vattengränser, de så kallade avrinningsområdena. Syftet med arbetet är att:

 • främja hållbar användning av vatten
 • förhindra att vattenekosystemen försämras (behålla nuvarande vattenekosystem)
 • minska förorening av grundvattnet
 • minska utsläpp av farliga ämnen
 • minska effekterna av översvämningar och torka
 • underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om vatten

 Åkerströmmens avrinningsområde bedömdes vara viktigt och redan tidigt börjades ett aktivt arbete med området. En samverkansgrupp startades med syfte att förbättra kvalitet på vatten och minska påverkan från området. Inom Oxundaåns avrinningsområde som berör våra grannkommuner Täby och Vallentuna bedrivs sedan flera år ett likande samarbete.

Samverkans funktion och uppbyggnad

Idag ingår Österåker, Norrtälje och Vallentuna kommun tillsammans med lantbrukare, markägare, Lantbrukarnas riksförbund, Roslagsvatten AB och olika intresseorganisationer i samverkansgruppen. Gruppen har formulerat gemensamma mål gällande hur arbetet ska drivas framåt, miljöbelastningen minska och vattenkvalitén på sikt bli bättre.

Mer information om Åkerströmmen

Åkerströmmen rinner genom ett jordbrukslandskap och är påverkat av åtgärder inom jordbruket som exempelvis utdikning och att vattendraget har rätats upp. Det här har gett möjlighet till att odla upp nya områden men har samtidigt skapat andra problem. Ett uträtat vattendrag ökar risken för översvämning och näringsämnena i vattnet har mindre möjlighet att tas upp av växter eller att fastläggas i sediment. Dessa näringsämnen förs sedan ut till havet och orsakar algblomning och andra problem.

Den höga halten av näringsämnen i vattnet som kommer från jordbruk, hästgårdar och enskilda avlopp är det främsta problemet. I och med utökningen av tätorterna inom Åkerströmmen, så ökar även utsläppen av näringsämnen och föroreningar från dagvatten.

Kort presentation av Åkerströmmen (pdf 1,53 MB)

Presentation av Åkerströmmen i sin helhet (pdf 5,29 MB)

Åkerströmmens miljöprogram (pdf)

Vision, syfte och mål med sammarbetet (pdf)

Mer information om samverkansgruppen

Dessa aktiviteter är på gång just nu inom Åkerströmmens vattensamverkan:

 • Provtagningsprogram
 • Strukturkalkning
 • Våtmark i Hederviken
 • Våtmark i Närtuna
 • "Vattendag" - en temadag med information till allmänhet och berörda

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats