Vallentunasjön

Täby och Vallentuna kommun genomför tillsammans ett restaureringsprojekt som har målet att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön.

Åtgärder 2019

Kommunerna har sedan 2010 varje år fiskat upp vitfisk i Vallentunasjön för att få ned betestrycket på zooplankton och få en bättre balans mellan de olika fiskarterna som finns i sjön. I år användes 14 stycken bottengarn och 12,5 ton vitfisk togs upp ur sjön. Fisket har visat sig vara ett ett kostnadseffektivt sätt minska fosforhalten i sjön. Totalt har 185 ton vitfisk fiskats upp under en tioårsperiod och om en vitfisk består av ca 0,8 % fosfor så innebär att det att 1,5 ton fosfor har tagits bort från sjön via fisket.

De höga halterna av fosfor är huvudanledningen till att sjön har klassningen dålig status enligt Vatteninformation Sverige. Fosforhalten i sjön behöver halveras till 2027 för att uppfylla kraven i Vattendirektivet och även om fisket är ett steg i rätt riktning räcker det inte. Kommunerna har bestämt att under 2019 testa en ny metod med lågflödesmuddring där det översta lagret av bottensediment "dammsugs" upp med automatiserad flotte och pumpas till bassänger på land.

Ett pilotförsök med lågflödesmuddring genomfördes vid Gustavs udde i maj 2019 och föll väl ut. Om kommunerna ska gå vidare med metoden även nästa år bestäms senare under hösten.

Om projektet

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Det dåliga siktdjupet i sjön gör att den inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Sjön är kraftigt övergödd och fiskebeståndet har därför hamnat i obalans.

Under flera år har Vallentuna och Täby jobbat för att åtgärda vattenkvaliteten, bland annat inom Oxundaåns vattensamverkan. Algblomningen i sjön har orsakats av utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor. Tillförseln av närsalter har minskat så pass mycket att det är meningsfullt att restaurera sjön.

Syftet med restaureringen av Vallentunasjön är att öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald.

Miljöövervakning

Täby och Vallentuna kommun genomför varje år miljöövervakning i sjön för att kunna följa förändringar och för att kunna se om genomförda åtgärder ger effekt. Vill du se fjolårets rapport om miljötillståndet i sjön kan du ladda ned den här.

Vallentuna kommun har även valt att genomföra miljöprovtagning uppströms i Ormstaån under hela 2019 för att kunna se var de största påverkanskällorna finns i åssytemet. Den prelimära rapporten säger att befintlig och föredetta åkermark upp mot Molnbysjön respektive Ubbysjön släpper en del fosfor. Speciellt vid nederbörd när marken översvämmas och lerpartiklar med bunden fosfor förs med vattnet nedströms.

Rapporter Vallentunasjön

Sjöundersökning 2018 (pdf)

Sedimentundersökning (pdf)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats