Vallentunasjön

Täby och Vallentuna kommun genomför tillsammans ett restaureringsprojekt som har målet att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön.

Åtgärder 2018

Under våren 2018 planeras ett reduktionsfiske med hjälp av bottengarn och har delvis redan genomförts. Projektet kommer under slutet av våren att anordna en workshop tillsammans med experter på övergödda sjöar som lider av en internbelastning, vilket Vallentunasjön också gör. Syftet är att utreda vilka andra metoder projektet kan använda sig av för att få till en bättre vattenkvalité i sjön.

Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening uttalar sig om Vallentunasjön:
"Vi har fullt förtroende för hittills genomförda åtgärder. Sjön har stegvis blivit mer attraktiv för bad och annat friluftsliv. Djur- och fågelliv har stärkts. Fritidsfisket i sjön har inte blivit lidande av utfiskningen av vitfisk. Utfiskningen har gynnat rovfiskbeståndet.
Styrelsen anser att denna uppfattning är representativ för åsikten hos våra medlemmar som den framkommit vid fiskestämmor och andra kontakter."
Källa: styrelsemötesprotokoll VFOF 2018-04-24

Om projektet

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Det dåliga siktdjupet i sjön gör att den inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Sjön är kraftigt övergödd och fiskebeståndet har därför hamnat i obalans.

Under flera år har Vallentuna och Täby jobbat för att åtgärda vattenkvaliteten, bland annat inom Oxundaåns vattensamverkan. Algblomningen i sjön har orsakats av utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor. Tillförseln av närsalter har minskat så pass mycket att det är meningsfullt att restaurera sjön.

Syftet med restaureringen av Vallentunasjön är att öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald.

Restaureringsmetod

Fiskarna i sjön domineras av karpfiskar. Genom att fiska bort mört, braxen och annan vitfisk i sjön får alla djurplankton, som äter växtplankton, större chans att överleva.

Det är mängden växtplankton som gör att sjön är så grön.

Rovfiskar som gös, gädda och abborre sorteras ut och släpps tillbaka i sjön direkt. Detta leder till att vi får en klarare sjö, målet är att sjön ska ha ett siktdjup på minst en meter.

Metoden har använts med goda resultat på flera platser i världen. I Sverige har man använt metoden i Finjasjön och Ringsjöarna i Skåne.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats