Gävsjön

Gävsjön är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler och samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnsjöängen. Området avvattnas av ett dike som löper vid sidan av den lilla sjön, som är kraftigt igenvuxen.

Kommunen vill restaurera sjön och återskapa livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvaliteten och tillrinningen till Angarnsjön, stärka den biologiska mångfalden, samt bidra till ökad medvetenhet och locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen.

I nära anslutning till Gävsjön planeras den nya stadsdelen Kristineberg. Restaureringen av Gävsjön är ett led i att utveckla förutsättningar och anläggningar för friluftsliv och rekreation i Gävsjödalen. 

Ett LONA-projekt

Vallentuna kommun har beviljats 165 00 kr i statligt bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA. Just nu pågår arbete med att modellera vattenflöden och ta fram förslag för hur restaureringen av sjön ska kunna göras.

Läs om projektet i Naturvårdsverkets LONA-databas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats