Gävsjön

Gävsjön är en av Vallentuna kommuns viktigaste fågellokaler och samspelar med fågellivet i Natura 2000-området Angarnsjöängen. Området avvattnas av ett dike som löper vid sidan av den lilla sjön, som är kraftigt igenvuxen.

Kommunen vill restaurera sjön och återskapa livsmiljöer i syfte att förbättra vattenkvaliteten och tillrinningen till Angarnsjön, stärka den biologiska mångfalden, samt bidra till ökad medvetenhet och locka invånare, besökare och skolklasser till vistelse i naturen.

I nära anslutning till Gävsjön planeras den nya stadsdelen Kristineberg. Restaureringen av Gävsjön är ett led i att utveckla förutsättningar och anläggningar för friluftsliv och rekreation i Gävsjödalen. 

Ett LONA-projekt

Vallentuna kommun har beviljats 165 00 kr i statligt bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA. En förstudie med modellerade vattenflöden och förslag för hur sjön kan restaureras har tagits fram. Samråd har skett med berörda föreningar, fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Nästa steg blir att ta fram en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning och söka tillstånd för vattenverksamhet, som också beviljats LONA-bidrag.

Läs om projektet i Naturvårdsverkets LONA-databas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats