Vattenvård i Husa å, Helgöån och Holmbroån

Utmaningarna kring mark och vatten ökar med ett förändrat klimat. Klimatförändringarna väntas ge större variationer i nederbörd med såväl skyfall som perioder av torka. Det ställer krav på vattenhushållningen i landskapet.

Vallentuna kommun utreder förutsättningarna för vattenvårdsåtgärder i Husa å, Helgöån och Holmbroån, som ingår i Åkerströmmens avrinningsområde. Det finns gott om information och utredningar om Åkerströmmen. Än så länge har dock få restaureringar av vattenmiljöerna kommit till stånd. Projektet ska lägga grunden för ett konkret åtgärdsarbete i området med en helhetssyn på kostnadseffektivitet och nyttor för olika intressenter.

För ett gott vattenvårdsarbete behövs erfarenheter, kunskap och synpunkter från er som äger och brukar mark i området. Med hjälp av konsultföretaget Tyréns går kommunen nu ut med en enkät med frågor och kartfunktioner för att samla information om problem och möjligheter kring vattenföring och vattenvårdsåtgärder. Klicka på rutan nedan så kommer du till enkäten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats