Vallentuna Våtmarkspark

Vallentuna kommun är på gång att anlägga en Våtmarkspark intill Ormstaåns mynning i Vallentunasjön. Våtmarksparken ska omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna och förhoppningsvis också kunna rena åvatten från Ormstaån. Våtmarkerna har stor potential att gynna biologisk mångfald och öka rekreationsvärdet i det tätortsnära grönområdet Björkby-Kyrkviken.

Vallentunasjön ingår i Oxundaåns avrinningsområde och tillhör en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län. Anläggandet av en våtmarkspark fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på Vallentunasjön, något som är extra angeläget med hänsyn till utbyggnadsplanerna för bostäder i centrala Vallentuna.

Kommunen har beviljats 4 460 000 kr i statligt bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Mer information om projektet kommer läggas ut i Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats