Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

En fördjupad översiktsplan kommer att tas fram för Kårsta och Ekskogen under åren 2019-2021. Syftet är att få en tydligare vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras i Kårsta och Ekskogen.

Den fördjupade översiktsplanen kommer till exempel att titta på var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked på orterna.

Utgångspunkten är att Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångspunkt från Roslagsbanan och den nationella intressanta kulturmiljön. Orterna ska fortsätta vara attraktiva naturnära och småskaliga stationssamhällen.

Huvuddragen i utvecklingsfrågor för Kårsta och Ekskogen finns framtaget i den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan för tätorterna Kårsta och Ekskogen behövs för att intresset för utveckling av orterna är stort. Det är viktigt att både pågående och framtida förändringar i den fysiska miljön tillsammans blir en bra och välförankrad helhet.

Vad händer just nu?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer att starta upp den 3 september 2019 med ett öppet hus.

Öppet hus

Tisdagen den 3 september är alla intresserade välkomna till ett öppet hus mellan kl. 17-20 i Kårsta skolas matsal för att diskutera den fysiska utvecklingen av Kårsta och Ekskogen.

Mötesformen öppet hus innebär att man är välkommen att ge idéer, bidra med kunskap och diskutera med politiker och tjänstepersoner när det passar under den aktuella tiden kl. 17-20.

Input från dialogmötet kommer sedan att sammanställas och utgöra grunden för ett förslag till fördjupad översiktsplan som kommer att samrådas om under 2020.

Inbjudan till Öppet hus 3 september (pdf)

Vill du delta i en fokusgrupp?

För att förslaget till fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen ska bli så bra som möjligt vill vi ha fortsatt dialog efter det öppna huset. Vi söker därför 15 deltagare till en fokusgrupp för vidare samtal. Vi söker i första hand dig som bor i Kårsta eller Ekskogen.

Fokusgruppen kommer att träffas vid minst två tillfällen under arbetets gång. Datum, tid och plats för gruppen kommer att bestämmas i samråd med deltagarna.

Det första tillfället kommer att äga rum under oktober eller november 2019. Där kommer en sammanställning av det öppna huset att presenteras. Deltagarna i fokusgruppen kommer sedan att diskutera möjligheter och utvecklingspotential med utgångspunkt från presentationen.

Det andra planerade tillfället för fokusgruppen kommer att äga rum efter att den fördjupade översiktsplanen har varit på samråd, tidigast till hösten 2020. Samtalet kommer då framför allt att handla om hur förslaget till fördjupad översiktsplan kan utvecklas.

Urval till fokusgruppen kommer att göras med hänsyn till bland annat ålder, kön och bostadsområde så att det blir en så blandad grupp som möjligt.

Anmälan till fokusgruppen

Anmäl ditt intresse till fokusgruppen på länken nedan senast 8 september 2019.

Intresseanmälan fokusgrupp

Får du inte plats i fokusgruppen? Ingen fara - du är alltid välkommen att ta kontakta oss personligen om du har någon fråga, eller vill diskutera någon idé med oss.

 

 

Kontakt

Daniel Jarl

Översiktsplanerare

E-post: 
daniel.jarl@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 39

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats