Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan är att få en tydligare vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras i Kårsta och Ekskogen.

Den fördjupade översiktsplanen för Kårsta och Ekskogen tittar till exempel på var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked på orterna.

Utgångspunkten är att Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångspunkt från Roslagsbanan och den intressanta kulturmiljön. Orterna ska fortsätta vara attraktiva naturnära och småskaliga stationssamhällen. Huvuddragen i utvecklingsfrågor för Kårsta och Ekskogen finns framtaget i den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan för tätorterna Kårsta och Ekskogen behövs för att intresset för utveckling av orterna är stort. Det är viktigt att både pågående och framtida förändringar i den fysiska miljön tillsammans blir en bra och välförankrad helhet.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen startade den 3 september 2019 med ett öppet hus i Kårsta skolas matsal. Syftet med det öppna huset var att boende och andra intresserade i Kårsta och Ekskogen skulle ges möjlighet att samlat diskutera den fysiska utvecklingen av orterna i ett tidigt skede i arbetet.

Vi har sedan dess sammanställt förslag och synpunkter som kom fram under det öppna huset och diskuterat vidare resultatet i en fokusgrupp där boende i Kårsta och Ekskogen ingår.

Sammanställningen och fokusgruppens arbete är en utgångspunkt för det samlade planförslag som ska tas fram och som det kommer att finnas möjlighet att tycka till om vid ett så kallat samråd under en period om minst 2 månader.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram ett planförslag är förnärvarande vilande. Det saknas VA-förutsättningar för ytterligare bebyggelseutveckling än redan planerad, läs pågående detaljplan Kårsta-Rickeby 2. Roslagsvatten studerar just nu olika kapacitetsökande åtgärder.

Så fort VA-utredningsarbetet är klart och inriktningsbeslut har fattats om åtgärder kommer vi att meddela det här och uppdatera informationen med tidplan framåt.

Dina åsikter är värdefulla

Längre ned på sidan hittar du mer information om de synpunkter och förslag som kom fram under Öppet hus.

Missade du att anmäla dig till fokusgruppen? Ingen fara - du är alltid välkommen att ta kontakta oss personligen om du har någon fråga, eller vill diskutera någon idé med oss.

Kontakt

Daniel Jarl

Översiktsplanerare

E-post daniel.jarl@vallentuna.se

Telefon 08-587 850 39

Handlingar

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats