Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Arbete med en fördjupad översiktsplan för Kårsta och Ekskogen pågår sedan hösten 2019. Syftet är att få en tydligare vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras i Kårsta och Ekskogen.

Den fördjupade översiktsplanen för Kårsta och Ekskogen tittar till exempel på var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked på orterna.

Utgångspunkten är att Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångspunkt från Roslagsbanan och den nationella intressanta kulturmiljön. Orterna ska fortsätta vara attraktiva naturnära och småskaliga stationssamhällen.
Huvuddragen i utvecklingsfrågor för Kårsta och Ekskogen finns framtaget i den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan för tätorterna Kårsta och Ekskogen behövs för att intresset för utveckling av orterna är stort. Det är viktigt att både pågående och framtida förändringar i den fysiska miljön tillsammans blir en bra och välförankrad helhet.

Vad händer just nu?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen startade den 3 september 2019 med ett öppet hus i Kårsta skolas matsal. Syftet med det öppna huset var att boende och andra intresserade i Kårsta och Ekskogen skulle ges möjlighet att samlat diskutera den fysiska utvecklingen av orterna i ett tidigt skede i arbetet.

Under hösten 2019 har vi sammanställt förslag och synpunkter som kom fram under det öppna huset och diskuterat vidare resultatet i en fokusgrupp där boende i Kårsta och Ekskogen ingår.

Sammanställningen och fokusgruppens arbete är en utgångspunkt för det samlade planförslag som nu tas fram och som det kommer att finnas möjlighet att tycka till om vid ett så kallat samråd under en period om minst 2 månader.

Vill möjliggöra för fler VA-anslutningar

Parallellt med att ta fram ett planförslag utreder vi förutsättningar och konsekvenser av att genomföra de olika delutvecklingsförslag som framkommit hittills i arbetet. Det mest omfattande och tidskrävande arbetet är att utreda kapacitetsökande åtgärder i det allmänna VA-systemet som idag är knapp både vad gäller spillvatten och dricksvatten. För att klara pågående exploatering på Bergsjövägen och VA-anslutningar på Kårevägen krävs lokala åtgärder i Kårsta bl.a. byggande av lågreservoar.

För att ytterligare stärka kapaciteten och möjliggöra fler VA-anslutningar i framtiden såväl som att förbättra tryck och flöde i systemet studerar Roslagsvatten just nu vidare åtgärder än planerade.

Så fort VA-utredningsarbetet är klart och inriktningsbeslut har fattats om åtgärder kommer vi att meddela det här och uppdatera informationen med tidplan framåt. Bland annat kommer vi att komplettera med information när vi räknar med att ha ett klart planförslag för samråd.

Dina åsikter är värdefulla

Längre ned på sidan hittar du mer information om de synpunkter och förslag som kom fram under Öppet hus.

Missade du att anmäla dig till fokusgruppen? Ingen fara - du är alltid välkommen att ta kontakta oss personligen om du har någon fråga, eller vill diskutera någon idé med oss.

Kontakt

Daniel Jarl

Översiktsplanerare

E-post: 
daniel.jarl@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 39

Handlingar

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats