Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

Fördjupad översiktsplan Kårsta och Ekskogen

En fördjupad översiktsplan kommer att tas fram för Kårsta och Ekskogen under åren 2019-2021. Syftet är att få en tydligare vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras i Kårsta och Ekskogen.

Den fördjupade översiktsplanen för Kårsta och Ekskogen kommer till exempel att titta på var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked på orterna.

Utgångspunkten är att Kårsta och Ekskogen ska utvecklas med utgångspunkt från Roslagsbanan och den nationella intressanta kulturmiljön. Orterna ska fortsätta vara attraktiva naturnära och småskaliga stationssamhällen.

Huvuddragen i utvecklingsfrågor för Kårsta och Ekskogen finns framtaget i den kommuntäckande översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan för tätorterna Kårsta och Ekskogen behövs för att intresset för utveckling av orterna är stort. Det är viktigt att både pågående och framtida förändringar i den fysiska miljön tillsammans blir en bra och välförankrad helhet.

Vad händer just nu?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen startade den 3 september 2019 med ett öppet hus i Kårsta skolas matsal.

Längre ned på sidan hittar du mer information om de synpunkter och förslag som kom fram under Öppet hus. De kommer nu att diskuteras vidare i en fokusgrupp där boende i Kårsta och Ekskogen ingår. 

Sammanställningen och fokusgruppens arbete kommer att vara utgångspunkt för det planförslag som nu kommer att tas fram. Planförslaget planeras vara klart för samråd hösten 2020.

Missade du att anmäla dig till fokusgruppen? Ingen fara - du är alltid välkommen att ta kontakta oss personligen om du har någon fråga, eller vill diskutera någon idé med oss.

 

Kontakt

Daniel Jarl

Översiktsplanerare

E-post: 
daniel.jarl@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 39

Handlingar

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats