Sammanställning av alla synpunkter som är kopplade till kartan

1. Bergsjön

Skapa ett motionsspår/elljusspår vid/runt Bergsjön

• Elljusspår vid Bergsjön.
• Elljusspår runt Bergsjön som knyts ihop med Kårevallen är en möjlighet.
• Elljusspår runt bergsjön och in mot skogen.
• "Bergsjön runt" motionslopp! (Förutsätter att motionsslingan kring bergsjön byggs)
• Jättefin sjö som man gärna går och joggar runt. Bygg ett motionsspår.
• Elljusspår + kvällsöppet omklädningsrum i anslutning till skolan Kårsta.

Bevara Bergsjön (Inkl. Bergsjöbadet) för rekreation och biologisk mångfald

• Bergsjön och Bergsjöbadet är en styrka.
• Behåll Bergsjön som en fin tjärn. Några extra badbryggor är ok.
• Bevara Bergsjön, sköt om och se till att den inte växer igen.
• Den kommunala badplatsen är fint underhållen och populär. Förutom klotter en mycket fin plats. (2 personer tycker)
• Våtmarksområde som renar vatten och bevarar biologisk mångfald.

Utveckla Bergsjön med omnejd för rekreation och friluftsliv

• Bergsjön. Gärna flera badplatser och badbryggor.
• Fixa till Bergsjön (Sand, bryggor, papperskorgar, meditationsplatser).
• Gärna mer än en badplats runt bergsjön. Bryggor på andra sidan badplatsen.
• Mer friluftsliv runt Bergsjön.
• Stigen till badplatsen hade kunnat tillgänglighetsanpassas i någon utsträckning.
• Området runt bergsjön bör bli "vattenpark" med spånger.
• Anlägga våtmarkspark vid Bergsjön (tex. vid slutet av Bergsjövägen) är en möjlighet.
• Bygg våtmarkspark och spänger!

2. Kårevägen

Bevara bebyggelse och värdefull kulturmiljö längs Kårevägen

• Värdefull äldre kulturmiljö.
• Vacker bebyggelse i kulturmiljö.
• Äldre bebyggelse längs Kårevägen är en styrka.
• Bevara den gamla järnvägsbebyggelsen längs med Kårevägen.
• Bra att man lyssnat på Kulturutredningen gällande fastigheterna utmed Kårstavägen.

Bevara karaktären på Kårevägen

• Kårevägen = fin "kulturväg". Bör bevaras.
• Låt de obelysta grusvägarna på Kårevägen vara, de är ovanliga i (tät)bebyggt område och så charmiga och lugna.

3. Kårsta torg

Förbättra trafiksäkerheten vid Kårsta torg

• Cirkulationsplats vid Kårsta torg för att få utfarten från Kårstahöjden säkrare och även sänka farten genom Kårsta.
• Utfarten Kårstahöjden mot Kårstavägen dålig sikt och farlig. Kan rätas ut!
• Övergångställe mot busshållplatsen över Kårstavägen - sikten är usel!

Kårsta torg - Bevara och utveckla

• Försköna "torget". "Gröna" området med planering sköts dåligt, kan ev. tas bort.
• Funktionen med utegym är bra och bör bevaras i byn.

4. Kårsta station

Infartsparkering vid Kårsta station

• Infartsparkering vid Kårsta station är en styrka.

Kårsta station - Utveckla till målpunkt

• Stationen bör vara ett nav och en målpunkt.
• Café vid stationen är en möjlighet.
• Ökad puls kring stationen. Bostäder.
• Stationen är en målpunkt för trafik och gc-väg.
• Studentbostäder nära stationen en möjlighet.
• Flerbostadshus på kommunal mark vid station Kårsta är en styrka.

5. Gång- och cykelvägar Kårsta-Ekskogen (2 ställen på karta)

Skapa gång- och cykelväg mellan Kårsta-Ekskogen (längs järnvägen/Lillån/via Kårstaby)

GC-väg till Ekskogen från Kårsta.
• GC-väg mellan Kårsta - Ekskogen borde finnas.
• Cykelvägar/gångvägar mellan Kårsta och Ekskogen vill vi ha.
• Gång- och cykelbana mellan Kårsta och Ekskogen.
• Bygg cykel och promenadväg Kårsta-Ekskogen.
• Cykelbana Kårsta- Ekskogen.
• Cykel/gångväg Ekskogen – Kårsta.
•I samarbete med SL bygg GC-bana längs järnvägsspåret mellan Kårsta och Ekskogen.
• Gång- och cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen längs Lillån.
• Cykelväg från Ekskogen till Kårsta längs med spåret (Roslagsbanan).
• Bygg GC-bana mellan Kårsta - Ekskogen (längs Lillån).

Knyt samman Ekskogen-Kårstaby - Kårsta med en GC-väg

• Möjlig sträckning GC-väg för att följa höjdkurva och dra längs befintliga vägar och knyta samman Ekskogen - Kårsta by - Kårsta.

6. Kårsta skola

Bevara biblioteket i Kårsta skola

  • Biblioteket är en styrka!

Bygg ut Kårsta skola (skola, förskola, gymnastikhall)

• Bygga ut förskola och skola så vi får plats för fler barn och elever.
• Större gymnastikhall.
• Ny förskola vid skolan.

Låga hastigheter vid Kårstaskolan
• 30-zon super vid skola.
• Farthinder mellan Bergsjön 2-6.

7. Idrottsanläggningar vid skola

• Koncentrera idrottsliga aktiviteter till skolan.
• Konstfrusen bandybana.
• Konstisbana på Bergsjöplan.
• Idrottsplanen kan utökas med konstgräs och läktare. Varför inte flytta Kårevallen hit?
• Behov av ny komplett idrottsplats. (2 personer tycker)
• Fullstor idrottshall.
• Ny idrottsplats vid skolan.
• Flytta idrottsplatsen Kårevallen till plan vid skolan.
• Bygg ut gymnastikhallen mot bandyplanen.

8. Kårsta-Ekskogens bygdegård

Bevara bygdegården

• Bygdegården är en styrka.
• Bygdegården är en målpunkt för trafik och gc-väg.

9. Kårstavägen

Bevara karaktären längs Kårstavägen

• Äldre bebyggelse längs Kårstavägen är en styrka.
• Bevara miljön längsmed Kårstavägen. Uppväxta träd (biodiversitet) samt buskar och häckar).

Skapa sammanhängande gång- och cykelväg genom Kårsta

• Gång och cykelväg utmed Kårstavägen måste ha hög prioritet.
• Cykelväg och gångväg längs Kårstavägen ner till/upp till Stationsvägen. Gångväg till stationen krävs.
• Cykelväg på Kårstavägen är en möjlighet.
• Förläng befintlig gc-väg (från skolan längsmed Kårstavägen till Eriksdal) vidare ända ner till Kårevägen + över järnvägen (istället för ny trottoar).
• Förläng befintlig GC-väg längs Kårstavägen ända ner till/över järnvägen.
• Förläng gångväg som nu går från torget till stationen ända fram till järnvägskorsningen.
• Kårstavägen trafikfarlig och saknar gc-bana.
• Saknaden av gång- och cykelbanor längs den statliga Kårstavägen är en svaghet. Det är en farlig väg med tung trafik.
• Farlig väg genom byn, med dålig sikt och svårigheter att gå och cykla längs Kårstavägen.
• GC-bana längs Kårstavägen saknas. Trafikfara.

Förbättra trafiksituationen längs Kårstavägen (ökad trafiksäkerhet i korsningspunkter, övergångsställen, sänkta hastigheter, belysning)

• Det behövs övergångsställen över Kårstavägen! Vid skolan, buss-torget och vid Kårevägens utfart alt. vid vägen in till stationen (vid pizzerian).
• Säkrare övergångar över Kårstavägen för barnen! Få håller 30 kvm/h. Övergångsstället *2 dåligt upplyst. Gärna fartgupp/refug eller liknande.
• Fartgupp vid båda övergångsställena vid Kårsta skola samt 30 km/h genom samhället hela tiden.
• Farthinder (gupp) vid övergångsställena på Kårstavägen vid skolan.
• Förläng gärna 30-zonen genom hela Kårsta förbi Kårsta Del Sol.  30-zon dygnet runt genom HELA centralorten (även lör, sön).
• Trafiken ute på stora vägen borde vara 30 km/h hela tiden.
• Smala vägar, folk kör långsamt, förläng 30 km/h ner till järnvägen. Gångfartsområden i samhället och farthinder?
• Dåligt belyst gångbana genom samhället. Belysning.

10. Vägen Kårsta-Söderhall

Skapa en gång- och cykelväg mellan Kårsta - Söderhall

• GC-väg mellan Kårsta - Söderhall borde finnas.
• Cykelvägar/gångvägar mellan Kårsta och Söderhalls trafikplats vill vi ha.
• Breddning + cykelplats på väg Kårsta - Söderhall.
• GC-väg till Söderhall.
• Bygg cykel och promendadväg Kårsta-Söderhall.
• Cykelbana till Kårsta-Söderhall.
• Cykel/gångväg Kårsta – Söderhall.
• Cykelväg Kårsta-Söderhall.

Förbättra vägen Kårsta-Söderhall

• Vägen in till Kårsta (från Söderhall) skulle behöva breddas och rätas ut något så att bussarna slipper ligga i diket, Varje år...
• Bättre väg, rak och bred till Söderhall.
• Den statliga vägen (Kårstavägen) är mer i behov av underhåll och breddning än de lokala vägarna inom samhället.

11. Gamla banvallen

Utveckla friluftsliv/promenadstråk/ridväg längs gamla banvallen

• I samarbete med SL röja banvallen för promenad och ridväg. Kårsta - Sjöändan Rimbo. Ev. 50% belagd och 50% grus.
• Låt banvallen norr om Kårsta bli en underhållen led för friluftsliv.
• Promenadstråk längs banvall Kårsta station till sjöändan är en möjlighet.
• Gamla banvallen norrut borde röjas för att bli ett promenadstråk upp till Rimbo. Från Rimbo ner till Ekskogen.

12. Skogen

Bevara skogen den har stora värden

• Skogen i detta område är väldigt välbesökt och nyttjas i alla årstider. Många fina stigar och vackra områden. Detta område är ett viktigt värde för många i byn.
• Viktigt att bevara denna skog då den är välbesökt av både skolbarn, byborna men även personer utifrån Kårsta.
• Fantastiskt vacker skog. Utnyttjas av många.
• Bevara denna skog som inbjuder till skogspromenader och rörelse i naturen. • Ovärderlig skog! Bevara för biologisk mångfald och friluftsliv.
• Bergsjön med omnejd och särskilt skogen mot Roslagsbanan är ett viktigt och välanvänt natur- och rekreationsområde.

13. Kårevallen

Skapa ny järnvägsövergång till Kårevallen

• Ny järnvägsövergång till Kårevallen
• Kårevallen kan trafikförsörjas via S8 väg & industrifastigheterna på andra sidan järnvägen via egen övergång.

Kårevallen - Bevara och utveckla

• Bevara Kårevallen men komplettera med idrottsplats vid skolan.
• Utveckla gärna sportområde eller lekpark. Uppmuntra till rörelse och motion.

14. Kårstaby

• Fantastisk utsikt och kulturmiljö runt Kårsta kyrkby. Bevara den!
• Kyrkan är en målpunkt för trafik och gc-väg

15. Mer kommersiell service (2 ställen på karta)

• Saknar affär.
• Vi saknar Butiker, träffpunkt typ restaurang, kiosk m.m.
• Affär på lämplig plats!
• Butik med allmän service. Ex post. (Affär saknas).
• En affär ska ligga vid stationen.

16. Kårstahöjden

Bevara hällmarker på Kårstahöjden

• Fina hällmarker.
• På Kårstahöjden finns fina hällmarksområden som inte borde sprängas bort.

Bevara grusade vägar på Kårstahöjden

• Bevara grusade vägar på Kårstahöjden. Enkelrikta Kårstahöjden.
• Bevara de gamla grusvägarna.

17. Skapa ett utegym i Ekskogen

• Utegym till Ekskogen.

18. Förbättra kopplingen mellan målpunkter i Ekskogen (stationen och hembygdsgården)

• Stationen är en målpunkt för trafik och gc-väg.
• GC-väg mellan stationen och hembygdsgården.

Möjliggör för utökad infartsparkering i Ekskogen
• Utökad infartsparkering i Ekskogen - behov!

19. Lillån

Bevara Lillån och landskapet runt omkring

• Vacker meandrande å (Lillån). Vacker björkbacke med mycket blommor och djurliv i vatten och på land.
• Björkbackar och blomrikt landskap vid Lillån, nära Ekskogen är en styrka.
• Lillån bör bevaras meandrande. Unik och ett värde för området.

20. Möjliggör för ny bebyggelse (bostäder)

• Planläggning bostäder. Finns planen kvar? (Össebyhus tid)

21. Roslagsbanan

Förläng Roslagsbanan till Rimbo

• Roslagsbanan. Förläng till Rimbo i befintlig spårkorridor
• Tåg till Rimbo!
• Järnväg till Rimbo
• Gärna att Roslagsbanan går till Rimbo.
• Roslagsbanan förlängs till Rimbo.

Skapa underlag för att Roslagsbanan ska kunna utvecklas som kommunikationsstråk (turtäthet, breddning av spår)

• Tätare turer med roslagsbanan. Mycket hög prioritet.
• Fler tågavgångar.
• Kollektivtrafiken bör förbättras (dubbelspår).
• Värna om tåget för att göra Kårsta intressant.
• Nedläggning av Roslagsbanan Kårsta - Lindholmen är ett hot

22. Bergtäkt i Norrhall - Styrka eller hot?

• Norrhall bergtäkt är en styrka.
• Närhet till planerad bergtäkt i Norrhall. Miljöpåverkan, ökade transporter, buller mm. genom all lastbilstrafik. Detta är ett hot.

23. Utveckla området (ny bebyggelse, affär)

• Bra plats för exploatering.
• Plats för framtida affär utöver lanthandeln.

24. Skapa cirkulationsplats

• Behov av cirkulationsplats för trafik in till Kårsta.

25. Ny bebyggelse

• Bra område att exploatera.
• Utveckla med ny bebyggelse vid Grönlundsvägen.

26. Ny bebyggelse

• Exploatera bostadsområde.

Justera planområdesgräns

• Gränsdragning för planområdet mer nordost.

27. Trafiksäkerhet vid järnvägsövergång

Möjliggör för bättre trafiksäkerhet vid järnvägsövergång

• Otrygg plats. Gärna en säker övergång/trottoar för alla som går till tåget. Gärna 30 km/h förbi Kårsta del sol. OBS! Många barn till och från tåget.
• Farlig övergång för barn som ska gå från Kårevägen till stationen.
• Otrygg övergång ner mot tåget från Kårevägen ner mot Kårsta Del Sol.

28. Sparren

Utveckla Sparren med omnejd för rekreation och friluftsliv

• Sparren är en styrka.
• Arbeta för fiskekort i Sparren + kommunal badplats.
• Fixa till Sparren (Sand, bryggor, papperskorgar, meditationsplatser).
• Sparren, en fantastisk sjö. Badplats, gångväg och motionsspår samt ev. belysning.

29. Ny bebyggelse (bostäder)

• Bostäder. Fortsätta på Össeby kommuns planer

30. Gräsyta vid Kårsta station

Värna områdets historia
• Fin plats och miljö med en spännande historia. Rabarber - väderstation.

Utveckla området (bostäder, gångväg)
• Möjlighet till nya bostäder.
• Gångväg till stationen.

31. Ny parkeringsplats

Skapa ny parkering till Kårevallen
• En parkering nere vid järnvägsövergången för besökare till Kårevallen.

32. Skapa en GC-väg mellan Kårevallen – Kårstahöjden

• En cykel- och gångväg till Kårevallen från Kårstahöjden.

33. Kårsta Del Sol

Bevara/stärk Kårsta Del Sol som mötesplats/målpunkt

• Kårsta del sol är en styrka.

34. Möjliggör för ny järnvägsövergång

Möjliggör för ytterligare en järnvägsövergång

• Gång och cykelövergång öster om VA-verket. Skulle förbättra tillgänglighet till järnväg & miljöstation. Övergång i plan är att föredra eftersom det är så nära den vanliga övergången som är i plan.

35. Möjliggör för ny lekplats

• Lekplats för barn
• Lekplats (kommunal)

36. Utveckla platsen (ny bebyggelse, café)

• Utveckla vid gamla handelsträdgården.
• Potentiellt café.

37. Ny bebyggelse (bostäder)

• Lämpligt till bostäder

38. Möjliggör för bättre trafiksituation (busshållplats)

• Otrygg smal väg till hållplatsen (mot Söderhall). Breddning/trottoar till hållplats alternativt flytta hållplats till precis vid skolan.
• Gör större hållplats. Många åker buss från denna hållplats på morgon och eftermiddag.
• Inför 30 km/h redan innan busshållplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats