Synpunkter som inte är kopplade till en särskild plats

Karaktär/Identitet

• Bevara Kårsta stationssamhälle lantligt.
• Lantligt läge nära storstad är en styrka.
• Lyft fram och synliggör de fina brons- och järnåldersarvet.
• Bevara handelsträdgård, naturen och kulturen.
• Bevara kulturbygdskänslan i hus och stil.
• Ha kvar stora skogsområden i byn när nya områden tillkommer. Bevara byns karaktär.
• Gör inte tomterna för små. Stora villatomter behåller själen i Kårsta. Tomter på 1500–2000 m2.
• Bevara de olika karaktärerna i de olika områdena, gällande byggnader, skogsområden, trädgårdar.
• Behåll Kårsta lantligt. Vill ha kvar själen.
• Behåll Kårsta som gammal kulturbygd.

Gestaltning


• Att inte bygga tillräckligt attraktiva nya hus är ett hot. Bevara trä/bullerbystil. Arkitektvackra trähus och rid på "landet" känsla.
• Låt de små vägarna vara kvar, de är en del av karaktären. Gör istället mötesplatser och låga hastigheter.
• Skapa en balans där Kårsta utvecklas med tillgängliga natur områden nära och i byn.
• Bonden Backa gård är en styrka.
• Kulturmiljön och Kårstas karaktär med smala, grusade vägar, lummiga trädgårdar. De olika karaktärerna ska bevaras. De nuvarande invånarna måste vara lika viktiga som nya invånare. Behåll smala vägar inom området. • Bymiljö bör bevaras.
• Utbyggnad bör ske med hänsyn till platsens förutsättningar. T.ex. bevara och anpassa till hällmarker.
• Närheten till naturen uppskattas.
• Önskar att Kårsta växer och behåller sin karaktär.
• Vi gillar lantligheten!
• Försök behålla den lantliga idyllen med den gamla bebyggelsen. Avstyckning bör ske frivilligt och inte genom tvång.
• Utvecklingen får inte komma på bekostnad av områdets karaktär.
• Viktigt att vi blir fler med varsam exploatering. Hänsyn till kultur.
• Blanda inte stora tomter med små (3000-3500m2) mot 1200 m2 .
• Gör inte om "gamla" Kårsta till ett villaområde.
• Förstör inte naturvärden i hällmark och utsikten.
• Bevara "Bykänslan".
• Helst vill vi bli lämnade ifred, i vår lantliga idyll.
• Bevara den Lantliga miljön.
• Differentiera vägbredder utifrån kulturhistoriska synpunkter o behov.
• Vi önskar en långsam utveckling tillsammans med invånarna.
• Behåll den gamla byggkulturen.
• Bevara den lantliga miljön samt den "Roslagsidyll" som råder idag. Den är anledningen till att vi vill bo här.
• Man bör kunna ha olika standarder i olika delar av områden beroende på befintlig bebyggelse och behov.
• Bevara den gamla lantliga miljön
• Vi måste behålla bykänslan – inte för breda vägar.

Trafik/kommunikationer


• Tåget – klimatsmart.
• Bra kommunikation tåg/väg. Närhet till E18.
• Nära Arlanda är en styrka.
• Tåg är klimatsmart. Närheten till E18 ett bra alternativ.
• Tvärförbindelse till Arlanda saknas.
• Ta vara på fina grusvägar. Promenadstråk.
• Tåg 2 * timme är en möjlighet.
• Minst 30 min-trafik på Roslagsbanan under rusningstid är en möjlighet.
• Ökad turtäthet på Roslagsbanan är en möjlighet då Vallentuna tätort är servicehub för Kårsta/Ekskogen.
• Tätare trafik på bussar och tåg är en möjlighet.
• Utveckla resandet med tåg till vår natur och bad.
• Bredda ej vägarna till kommunens standard.
• Knyt samman Ekskogen - Kårsta med Lindholmen och ¨ Vallentuna med cykelväg.
• Kommunen bör bekosta vägarna för att få fart på exploateringen.
• Bygg inte för mycket vägar. Det kanske inte får plats med husen.
• Osäkra vägar. Svårt att med cykel ta sig mellan byar eller bussar (E18).
• Avsaknad av cykelväg är en svaghet.
• Gles trafik på Roslagsbanan är en svaghet. 1-timmestrafik.
• Saknar tåg 2*timmen.
• Mindre bussar (i storlek). Samma turtäthet.
• Att Kårsta byggs som en standardförort (asfalt och belysning) är ett hot.
• Inflygning till Arlanda är ett hot pga. mycket buller.
• Behåll alla smala vägar. Ökad bredd ger ökad hastighet vid bostäderna.
• För breda vägar är ett hot pga. att det genererar höga hastigheter.
• Dåliga vägar som inte har kapacitet för allt som utvecklas är ett hot.
• Stora vägar som förstör charmen i den "lilla byn" är ett hot. Det är inte 2019 att bygga för primärt tung biltrafik.
• Möjliggör cykel/promenad mellan Kårsta/Ekskogen – Lindholmen
• Busshållplatser är en svaghet. Speciellt vid Kårstavägen. Hela bussträckan. • Trafiklösningar till och genom centrala Vallentuna. Tex. Ormsta/Lindholmen.
• Blandad trafik gående cyklister & bilar håller ytterligare ner hastigheterna.
• Hastigheter hålls nere med smala vägar.
• Gatubredder skall vara anpassad till dagens bebyggelse och befintlig storlek på vägen idag.
• Se till att hastigheten hålls ned på bredare vägar.
• Inga rondeller i Kårsta.
• Bättre säkrare sätt att ta sig till stationen/busshållsplatsen.
• Dålig kollektivtrafik.

Service/målpunkter/näringsliv


• Kårsta måste ha en kommunal lekplats.
• Cajsa Warg eller Paradiset butik är en möjlighet.
• Affär, café är en möjlighet.
• En till lekplats är en möjlighet - barnen leker hela dagarna i skolan och förtjänar omväxling.
• Bio, teater och basketplan är en möjlighet.
• Stenugnsbageri är en möjlighet.
• Fotbollsplan och (Bergsjön) är målpunkter för trafik och GC.
• Äldreboende (arbetstillfällen) är en möjlighet.
• Locka nya invånare med skola i byn.
• Barnen måste få en juste och rolig kommunal lekplats
• Äldreboende behövs!
• Saknar livsmedelsbutik.
• Avsaknad av fiber kan förvisa flera arbetsgrupper eller företag att verka från Kårsta.
• "LEA" coompanjon är en möjlighet.
• Leader-område. EU och regionen, man kan söka pengar för att utveckla glesbygd för friluftsliv och integration. Detta är en möjlighet.
• Ett servicehus saknar vi. Där vi kan hämta ut paket/recept o.s.v. Vårdcentral/distriktssköterska.
• Skolor, förskola, föreningen behöver lite större underlag.
• Äldreboende (lägenheter med blandade storlekar).
• Fler mötesplatser behövs.

Natur/Fritid/Rekreation

• Kårsta naturbygd är en styrka.
• Orienteringsskogar som kan användas av andra kommuner är en styrka.
• Stora värden i natur- och friluftsliv är en styrka.
• Närhet till bad, natur och friluftsliv är en styrka.
• Golf Kåre är en styrka.
• Naturområden nära och tillgängliga - utnyttja gärna detta när fler bostäder ska byggas - lämna gröna oaser.
• Skogen, naturen nära och badsjöar är en styrka.
• Förnya "sportytan" (idrottsplats) och lekplatser.
• Gärna motionsspår.
• Lekplatser för barn och vuxna är en möjlighet.
• Omvärldsspaning. Rid på vågen att människor vill och behöver bo på landet. Grönt! Ju mera digitala liv vi lever desto större behov av nedkoppling.
• Fixa "badplatserna". Ta upp våra vandringsspår.
• Rekreation och naturspår som passar in i miljön är en möjlighet.
• Kårsta kan bli Vallentunas naturpärla! Det är möjligt att från hela Roslagsbanan komma och plocka svamp, bada eller vandra.
• Jättefin grillplats nordost om Kårsta. Utveckla tillgängligheten genom bättre naturstigar genom Sättra.
• Skid- och löpspår men ej vid Bergsjön.
• Elljusspår - onödigt resursslöseri och förstörande av de vackra naturliga stigarna.
• Att natur- och kulturvärden försvinner är ett hot.
• Utvecklingen får inte gå före naturen.
• Utveckla Kårstas "villaträdgårdar". Viktigt för biodiversitet och en bra inriktning för gestaltning. Handelsträdgården är nu endast ett öppet fält.
• Vi är den enda tätorten i kommunen som saknar elljusspår.
• Ny allmän lekplats.

Bebyggelse/gestaltning

• Bygg gärna områden med bykänsla. Dvs. likadana bostads hus. Bra exempel finns i Lindholmen.
• Tänk trä- och naturstil och naturmaterial. Bygg i stil med det Eko by.
• Ställ miljökrav (energi, material, VA etc.) på nya hus.
• Fler lägenheter är en möjlighet.
• Bevara "kulturbygden" i de nya byggnaderna.
• Bygg inte för mycket lägenheter i skogen för djuren.
• Stora naturvärden riskerar att förloras vid en alltför hastig och standardiserad utbyggnad av nya bostadsområden. Detta är ett hot.
• Att Kårsta byggs sönder och att gammal fin kulturmiljö förstörs är ett hot.
• Önskar varierad bebyggelse (inte Lindholmen).

VA/Förorenad mark

 

• Det finns många ställen med tjuvdumpning av massor, förorenad mark. Detta är en svaghet.
• Förgrening från huvudledning vatten Norrtälje - Vallentuna intill Kårsta/Ekskogen för ökad säkerhet i försörjning.
• Säkra vattentillgången.
• Utred möjligheten till mindre reningsverk i känsliga områden, eller svåra områden.
• Se till att vattnet funkar hela vägen ut till Kårsta innan ni ens föreslår att folk skall koppla på sig.

Genomförande


• Gör detaljplaner för områden där viljan finns och som samtidigt inte är för stora och spretiga.
• Lös infrastrukturen först sedan bebyggelseutveckling.
• Kårsta måste växa.

.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats