Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Västra Vallentuna tätort

Fördjupad översiktsplan Västra Vallentuna tätort

Karta

En fördjupad översiktsplan kommer att tas fram för Västra Vallentuna tätort under åren 2019-2021. Syftet är att få en tydligare vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras i Västra Vallentuna tätort.

Den övergripande inriktningen för Västra Vallentuna tätort finns framtagen i den kommuntäckande Översiktsplanen, där även behovet av att upprätta en fördjupad översiktsplan lyfts innan en större utveckling av området kan ske.

Den fördjupade översiktsplanen kommer se över möjligheterna att utvidga västra delen av tätorten, samtidigt som den utvecklas till att bli mer sammanhållen, mångfunktionell och stärkt som en attraktiv entré längs med Väsbyvägen. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.

Vad händer nu

Under hösten 2019 kommer förutsättningar för utvecklingen att börja utredas, för att under våren 2020 gå vidare till ett utvecklande av ett samrådsförslag.

Medborgardeltagande

Som del av att den översiktliga planeringen i Vallentuna kommun framöver kommer utarbetas digitalt och tillgängligt på kommunens hemsida, så kommer allmänheten ges möjlighet att delge sina synpunkter på Västra Vallentunas förutsättningar för en utveckling.

Möjligheten att yttra sig direkt i en digital karta kommer ske i slutet av 2019 och början av 2020, exakta datum kommer kommuniceras via denna hemsida, samt lokaltidning. Tanken med synpunkterna är att de ska ges innan ett planförslag börjar utarbetas under våren 2020.

Kontakt

Fredrik Skeppström

Kommunplanerare

E-post:
fredrik.skeppstrom@vallentuna.se

Telefon:
08-587 849 03

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats