Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort

Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort

Karta

En fördjupad översiktsplan kommer att tas fram för Västra Vallentuna tätort under åren 2019-2021. Syftet är att få en tydligare vägledning för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras i Västra Vallentuna tätort.

Den övergripande inriktningen för västra Vallentuna tätort finns framtagen i den kommuntäckande översiktsplanen, där även behovet av att upprätta en fördjupad översiktsplan lyfts innan en större utveckling av området kan ske.

Den fördjupade översiktsplanen kommer se över möjligheterna att utvidga västra delen av tätorten, samtidigt som den utvecklas till att bli mer sammanhållen, mångfunktionell och stärkt som en attraktiv entré längs med Väsbyvägen. Den fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett viktigt underlag för detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.

Vad händer nu

Sedan hösten 2019 har förutsättningar för utveckling utretts. Under våren 2020 har vi inlett arbetet med ett framtagandet av ett samrådsförslag. Innan framtagandet av samrådsförslag påbörjas har vi bjudit in allmänheten att få möjlighet att delge sina synpunkter.

Dessa möten ställs nu in på grund av att Coronasmittan nu sprids i samhället och det ställer ytterligare krav på åtgärder.

Vi återkommer med ny information när arbetet kan påbörjas igen. 

Kontakt

Fredrik Skeppström

Kommunplanerare

E-post:
fredrik.skeppstrom@vallentuna.se

Telefon:
08-587 849 03

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats