Åbyholm

Karta

Process

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel med både flerbostadshus, radhus och villabebyggelse i Vallentuna tätort. Syftet är också att säkerställa att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas.

Totalt möjliggör detaljplanen 800 till 900 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus.

Området ligger strax öster om centrala Vallentuna och avgränsas av Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och öster. I väster gränsar planområdet mot Åbyängar där bostadshus och en förskola nu uppförs. Planområdet omfattar cirka 13 hektar.

I och med att detaljplanen tas fram upphävs även del av den inaktuella avstyckningsplanen A133. 

Vad händer nu?

Planen var ute på samråd vintern 2016. För närvarande bearbetas förslaget utifrån inkomna synpunkter på samrådet. Planförslaget planeras gå ut på granskning under 2020.

Kontakt

Exploateringsingenjör

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats