Åbyholm gatukostnadsutredning

Karta

Process

Vallentuna kommun har arbetat fram ett förslag på ny detaljplan för området Åbyholm. I samband med det har ett förslag på en så kallad gatukostnadsutredning tagits fram. Den visar hur kostnaden för de nya gatorna och parkerna i området kommer att fördelas på de fastighetsägare som har nytta av de nya anläggningarna.

Gatukostnadsutredningen har tagits fram i enlighet med kommunens Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5) som finns tillgängliga i sin helhet här.
 
Vallentuna kommun tar samtidigt fram en detaljplan för Åbyholm. Detaljplan Åbyholm

Vad händer nu?

Gatukostnadsutredningen är ute på granskning under perioden 30 april till 28 maj 2020. Under granskningstiden har alla möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

Gatukostnadsutredningenfinns tillgänglig i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se, se planhandlingar nedan.

Synpunkter ska vara inlämnade senast 28 maj 2020 och lämnas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen

186 86 Vallentuna

Eller

sbf@vallentuna.se

Ange gärna "Gatukostnadsutredning för Åbyholm" i ärenderaden.

Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet om gatukostnadsutredningen.

 

Kontakt

Projektledare

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats