Åbyholm

Karta

Process

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort med cirka 800 bostäder. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och friliggande småhusbebyggelse i varierande byggnadskaraktär möjliggörs, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas och att det inom planområdet kan anläggas en park. I vissa av flerbostadshusen möjliggör detaljplanen även för skolverksamhet samt så möjliggörs att vissa av flerbostadshusens bottenvåning kan användas för verksamheter och butiksverksamhet. Planen väntas kunna antas under kvartal fyra år 2020.

Planområdet ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och öster. I väster avgränsas planområdet av bostadsområdet Åby ängar.

Förslaget på detaljplan avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

Vallentuna kommun tar samtidigt fram en gatukostnadsutredning för Åbyholm. Gatukostnadsutredning Åbyholm

Vad händer nu?

Planen är just nu ute på granskning under perioden 30 april fram till 28 maj 2020. Granskningshandlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se, se under planhandlingar nedan.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna synpunkter skriftligen senast den 28 maj 2020 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

Eller

sbf@vallentuna.se

Ange gärna "Detaljplan för Åbyholm" i ärenderaden.

Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplanen.

 

Kontakt

Projektledare

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Planarkitekt

Aina Larsson

E-post
aina.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 51

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats