Åbyholm

Karta

Detaljplaneområdet Åbyholm ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen, Lindholmsvägen och bostadsområdet Åby ängar. Parallellt med framtagandet av detaljplan för Åbyholm tar kommunen även fram en gatukostnadsutredning. Mer information om gatukostnadsutredningar finns att läsa om i kommunens antagna Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5).

Syftet med detaljplanen för Åbyholm är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort med cirka 800 bostäder. Detaljplanen innebär att flerbostadshus, kedjehus, radhus och friliggande småhusbebyggelse av varierande byggnadskaraktär möjliggörs, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet kan anläggas en park. I vissa av flerbostadshusen möjliggör planen att bottenvåningen kan användas för verksamheter och butiksverksamhet. Planen möjliggör också för skolverksamhet.

Förslaget på detaljplan avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

 

Tidigare arbete

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 17 februari och 18 mars 2016. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Detaljplanen var därefter ute på granskning under perioden 30 april till 28 maj 2020. Under granskningstiden tog kommunen emot granskningsyttrande från remissinstanser, sakägare enligt fastighetsförteckning, och andra som önskade yttra sig om detaljplaneförslaget. Synpunkter har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

 

Vad händer nu?

 

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 9 november 2020. Planen vann laga kraft 23 juni 2021.

 

 

 

Kontakt

Exploateringsingenjör/projektledare

Boris Damljanovic

Mail: Boris.Damljanovic@svefa.se

Tel: 010-603 86 31

Planarkitekt

Johan Rosberg

E-post
Johan.rosberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 87

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats