Åbyholm

Karta

Detaljplaneområdet Åbyholm ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen, Lindholmsvägen och bostadsområdet Åby ängar. Parallellt med framtagandet av detaljplan för Åbyholm tar kommunen även fram en gatukostnadsutredning. Mer information om gatukostnadsutredningar finns att läsa om i kommunens antagna Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5).

Syftet med detaljplanen för Åbyholm är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort med cirka 800 bostäder. Detaljplanen innebär att flerbostadshus, kedjehus, radhus och friliggande småhusbebyggelse av varierande byggnadskaraktär möjliggörs, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet kan anläggas en park. I vissa av flerbostadshusen möjliggör planen att bottenvåningen kan användas för verksamheter och butiksverksamhet. Planen möjliggör också för skolverksamhet. Planen väntas antas under hösten år 2020.

Förslaget på detaljplan avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

Vad händer nu?

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 30 april till 28 maj 2020. Under granskningstiden tog kommunen emot granskningsyttrande från remissinstanser, sakägare enligt fastighetsförteckning, och andra som önskade yttra sig om detaljplaneförslaget. Just nu sammanställs antagandehandlingar för både detaljplanen och gatukostnadsutredningen där granskningsyttrande besvaras och förslaget bearbetas. Handlingarna, både detaljplanen och gatukostrandsutredningen, planeras att gå upp för beslut om antagande under hösten 2020. Kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplanen, dvs. att förslaget ska bli ny detaljplan för området. Efter kommunfullmäktiges beslut är taget vinner förslagen för detaljplan och gatukostnadsutredning laga kraft 3 veckor senare, om inte någon överklagar beslutet. Laga kraft innebär att den nya detaljplanen börjar gälla och att förslaget inte längre kan förändras.

 

Kontakt

Projektledare

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Planarkitekt

Aina Larsson

E-post
aina.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 51

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats