Åbyholm

Karta

Process

Detaljplaneområdet Åbyholm ligger strax öster om Vallentuna centrum och avgränsas av Angarnsvägen, Lindholmsvägen och bostadsområdet Åby ängar. Parallellt med framtagandet av detaljplan för Åbyholm tar kommunen även fram en gatukostnadsutredning. Mer information om gatukostnadsutredningar finns att läsa om i kommunens antagna Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5).

Syftet med detaljplanen för Åbyholm är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort med cirka 800 bostäder. Detaljplanen innebär att flerbostadshus, kedjehus, radhus och friliggande småhusbebyggelse av varierande byggnadskaraktär möjliggörs, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet kan anläggas en park. I vissa av flerbostadshusen möjliggör planen att bottenvåningen kan användas för verksamheter och butiksverksamhet. Planen möjliggör också för skolverksamhet. Planen väntas antas under hösten år 2020.

Förslaget på detaljplan avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

 

Tidigare arbete

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 17 februari och 18 mars 2016. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Detaljplanen var därefter ute på granskning under perioden 30 april till 28 maj 2020. Under granskningstiden tog kommunen emot granskningsyttrande från remissinstanser, sakägare enligt fastighetsförteckning, och andra som önskade yttra sig om detaljplaneförslaget. Synpunkter har nu sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande.

 

Vad händer nu?

 

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 9 november 2020. Just nu inväntas att planen vinner laga kraft om beslutet inte överklagas eller överprövas.

 

 

 

Kontakt

Projektledare

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Planarkitekt

Aina Larsson

E-post
aina.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 51

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats