Ändring av detaljplan D890707

KartaSyftet med planändringen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats (gatu- och parkmark) inom detaljplanen D890707. Detta görs genom tillägg av två administrativa bestämmelser till gällande detaljplan.

Kommunen tar i och med planändringen över drift och underhåll av allmän plats från Kårsta samfällighetsförening.

Ändringen av detaljplanen bedöms ha stöd i översiktsplanen, på s 13 i översiktsplanen anges att "I Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk".

Planområdet är beläget centrala Kårsta.

Tidigare arbete

Detaljplanen var utskickad på samråd våren 2020. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Detaljplanen ställdes ut för granskning mellan 3 juli och 13 augusti 2020.

Därefter har synpunkter sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Du hittar granskningsutlåtandet i fliken "planhandlingar" nedan.

Vad händer nu?

Detaljplanen är inlämnad för antagande och beräknas antas av Kommunfullmäktige den 12 oktober 2020.

 

 

Kontakt

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats