Del av Sormenvägen (Lindö)

Karta


Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, gata, för del av Sormenvägen. Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år. Detaljplanen medför ingen fysisk förändring på platsen.

Kommunen tar i och med de nya detaljplanen över drift och underhåll av allmän plats från Lindövägens samfällighetsförening.

Detaljplanen bedöms ha stöd i översiktsplanen, på s 13 i översiktsplanen anges att "I Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk".

Planens läge

Planområdet är beläget i Lindö.

Tidigare arbete

Detaljplanen var utskickad på samråd våren 2020. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Detaljplanen ställdes ut för granskning mellan 3 juli och 13 augusti 2020.

Därefter har synpunkter sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Du hittar granskningsutlåtandet i fliken "planhandlingar" nedan.

Vad händer nu?

 

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 oktober 2020. Detaljplanen vinner laga kraft den 13 november 2020 om beslutet inte överklagas eller överprövas. 

 

Kontakt

Kontaktcenter

E-postadress
kommun@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 00

Besök
Kulturhuset, Allévägen 1

Post
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats