Del av Sormenvägen (Lindö)

Process
Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, gata, för del av Sormenvägen. Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år. Detaljplanen medför ingen fysisk förändring på platsen.

Kommunen tar i och med de nya detaljplanen över drift och underhåll av allmän plats från Lindövägens samfällighetsförening.

Detaljplanen bedöms ha stöd i översiktsplanen, på s 13 i översiktsplanen anges att "I Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman för allmän plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk".

Planens läge

Planområdet är beläget i Lindö.

Vad händer nu?

Planen är just nu ute på samråd. Samrådet pågår mellan 14 maj och 11 juni 2020.

Samrådshandlingarnafinns tillgängliga på www.vallentuna.se.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna synpunkter skriftligen senast den 11 juni 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

Eller

sbf@vallentuna.se

Ange gärna "Detaljplan för del av Sormenvägen" i ärenderaden.

 

Handlingar

Kontakt

Mark och exploateringschef

Kristofer Uddén

e-post:
Kristofer.udden@vallentuna.se

Telefonnummer:
08-587 851 32

Planarkitekt

Christer Åberg

E-post 
christer.aberg@vallentuna.se

Telefon 
08-587 851 49

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats