Del 2 av Rickebyhöjd granskning

Område: Centrala Vallentuna
Planskede: Antagande

Processbild: Antagande
Projektledare/exploateringsingenjör: Fabian Gabrielsson
Telefonnummer: 010-603 86 95
Planarkitekt: Hans Guldevall
Telefonnummer: 08-58 78 52 67

Karta

Process

 

 

 

Detaljplanen möjliggör för cirka 60 smålägenheter i flerbostadshus längs Mörbyvägen och Fornminnesvägen. Flerbostadshusen regleras i sin utformning och omfattning med hänsyn till platsen, omgivande gator och angränsande bebyggelse. Planen följer översiktsplanens inriktning.


Planens läge

Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen med Fornminnesvägen. Planområdet ligger cirka 400 meters gångväg från Vallentuna station.


Tidigare arbete

Samråd pågick mellan 8 juli - 26 augusti 2021.
Granskning skedde under perioden 26 maj - 16 juni 2022.


Vad händer nu?

Efter granskningen kommer kommunen sammanställa de yttranden som inkommit i ett granskningsutlåtande och utifrån dessa genomföra eventuella mindre ändringar av planhandlingarna. De färdiga planhandlingarna kommer därefter att tas upp för politiskt godkännande i kommunstyrelsens plan- och miljöutskott och därefter antas i kommunfullmäktige. Antagande är planerat till den 14 november 2022.

Efter att detaljplanen antagits i kommunfullmäktige och protokollet har justerats så följer en tre veckors överklagandetid, som syftar till att ge möjlighet för sakägare att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Endast sakägare som yttrat sig under samråd eller granskning och inte fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga. Om ingen överklagan inkommit under denna period så vinner detaljplanen laga kraft och börjar då gälla.

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kommer antagandehandlingarna att publiceras på kommunens hemsida.

Kontakt

Projektledare

Fabian Gabrielsson

E-post: fabian.gabrielsson@vallentuna.se

Telefon:
010-603 86 95

Planarkitekt

Hans Guldevall

E:post: Hans.guldevall@vallentuna.se

Telefon:
08-587 85267

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats