Del 2 av Rickebyhöjd

Karta

enkel planprocess laga kraft

Detaljplanen möjliggör för cirka 60 smålägenheter i flerbostadshus längs Mörbyvägen och Fornminnesvägen. Flerbostadshusen regleras i sin utformning och omfattning med hänsyn till platsen, omgivande gator och angränsande bebyggelse. Planen följer översiktsplanens inriktning. 

Planens läge

Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen med Fornminnesvägen. Planområdet ligger cirka 400 meters gångväg från Vallentuna station.

Tidigare arbete

Samråd pågick mellan 8 juli - 26 augusti 2021.
Granskning skedde under perioden 26 maj - 16 juni 2022.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av Kommunfullmäktige den 27 mars 2023. Detaljplanen fick laga kraft 23 april 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats