Del 2 av Rickebyhöjd samråd

Karta

Process

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus inom planområdets gränser.

Planens läge

Planområdet är beläget strax norr om Vallentuna centrum längs Mörbyvägen i höjd med korsningen med Fornminnesvägen. Planområdet ligger ca 400 meters gångväg från Vallentuna station.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra flerbostadshus som regleras i sin utformning och omfattning med hänsyn till platsen, omgivande gator och angränsande bebyggelse.

Planen följer översiktsplanens inriktning som anger att Vallentuna tätort ska utvidgas och utvecklas inom befintliga delar med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. Ett genomförande av planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Här kan du se en 3D-modell av det planerade förslaget. Öppna gärna i Chrome.

https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/vallentuna-kommun/del2avrickebyhojd

 

Tidigare arbete

Planen var ute på samråd mellan den 8 juli och 26 augusti 2021.

Vad händer nu?

Nu pågår arbete med att ta fram en samrådsredogörelse där inkomna yttranden besvaras.

Kontakt

Projektledare

Fabian Gabrielsson

E-post: fabian.gabrielsson@vallentuna.se

Telefon:
010-603 86 95

Planarkitekt

Jesper Kramers

E:post
Jesper.kramers@vallentuna.se

Telefon:
08-587 848 35

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats