Del av Rickebyhöjd

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler bostäder i form av flerbostadshus. Syftet är också att förbättra  trafiksäkerheten inom området. Det gäller bland annat utformningen av korsningen Mörbyvägen/Fornminnesvägen och att trafiksäkra Fornminnesvägen öster om Mörbyvägen.

Området som ska detaljplaneras ligger cirka 500 meter från Vallentuna centrum.

Tidigare arbete

Planen har varit ute på samråd under försommaren 2017 samt granskning under vinter 2017-2018. Under dessa tillfällen har fastighetsägare, boende, organisationer och myndigheter haft möjlighet att framföra sina synpunkter på förslagen.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av Kommunfullmäktige den 23 maj 2018. Planen vann laga kraft den 08 november 2018.

Intresseanmälan 

Bostäderna kommer att byggas av den markägaren. För information om intresseanmälan och liknande se http://www.hokerumbygg.se/hovdingahojden

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats