Ekskogen-Vivedal

Karta

Process

Fastigheten Mälsta 1:12 i Ekskogen är del av ett område som i översiktsplan 2040 pekas ut som ett lämpligt område för förtätning och utveckling av bostäder. Att komplettera bebyggelsen i Ekskogen ger ett ökat befolkningsunderlag till Kårstaskolan och övrig service och underlag för en ökad turtäthet på Roslagbanan.

I Bostadsbyggnadsprognosen anges en utbyggnad på ca 20 småhus på större tomter. För att kunna åstadkomma en sådan exploatering krävs att en ny detaljplan upprättas för området. Omfattning och utformning av området kommer att studeras vidare i det kommande detaljplanarbetet.

Vad händer nu?

 Planarbetet vilar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats