Gamla polishuset

Karta

Planområdet ligger i centrala Vallentuna i anslutning till Gärdesvägen, Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få en egen bostad. Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning över tid och planläggs därför även för centrumändamål. Projektet kommer också att iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur.

En markanvisningstävling genomfördes 2019 för delar av planområdet, fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 och kommunen avser med planen att möjliggöra att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. Du kan läsa mer om markanvisningen här.

Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest aven tidigare större plan. Planen var ute på samråd mellan 14 maj och 11 juni 2020.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

  

Vad händer nu?

Planen är nu ute på granskning mellan 12 november och 3 december 2020.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna synpunkter skriftligen senast den 3 december 2020 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

Eller

sbf@vallentuna.se

Ange gärna "Detaljplan för Gamla Polishuset" i ärenderaden.

 

 

 

 

 

Kontakt

Projektledare

Aina Larsson

E-post
aina.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 51

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats