Gamla polishuset

Karta

Planområdet ligger i centrala Vallentuna i anslutning till Gärdesvägen, Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få en egen bostad. Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning över tid och planläggs därför även för centrumändamål. Projektet kommer också att iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur.

En markanvisningstävling genomfördes 2019 för delar av planområdet, fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 och kommunen avser med planen att möjliggöra att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. Du kan läsa mer om markanvisningen här.

Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest aven tidigare större plan. Planen var ute på samråd under tidig sommar 2020 och ställdes ut för granskning mellan 12 november och 3 december 2020.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

  

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 3 maj 2021. Detaljplanen vann laga kraft den 2 juni 2021. Rivning och byggstart förväntas under kvartal 3, 2021.

 

 

 

 

 

Kontakt

Exploateringsingenjör/projektledare

Boris Damljanovic

Mail: Boris.Damljanovic@svefa.se

Tel: 010-603 86 31

Planarkitekt

Jesper Kramers

E:post
Jesper.kramers@vallentuna.se

Telefon:
08-587 848 35

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats