Gamla polishuset

Karta
Process

Planområdet ligger i centrala Vallentuna i anslutning till Gärdesvägen, Allévägen och Skördevägen. Området omfattar ca 3000 kvm.

Syftet med planen är främst att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Projektet ska verka för ett hållbart bostadsbyggande som bidrar till en variation av bostäder avseende storlek, utförande och läge, här med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få en egen bostad. Planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning över tid och planläggs därför även för centrumändamål. Verksamheter och butiker ger förutsättningar för att fler människor kommer att röra sig i området och ökad upplevelse av folkliv. Planen syftar också till att iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur. I samband med ny detaljplan upphävs stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest av en tidigare större plan. Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Kommunen genomförde en markanvisningstävling 2019 för delar av planområdet, fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 och avser med planen att möjliggöra att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. I enlighet med förslaget kommer lägenheter utföras av mindre storlek och upplåtas som hyresrätt till studenter.  Du kan läsa mer om markanvisningen här.

 

Vad händer nu?

Planen var ute på samråd mellan 14 maj och 11 juni 2020. Just nu pågår arbetet med att sammanställa yttranden som inkommit under samrådet. Granskning av planen förväntas ske i slutet av 2020.

 

 

 

Kontakt

Projektledare

Aina Larsson

E-post
aina.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 51

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats