Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Pågående detaljplaner / Kårsta-Rickeby 2 Gatukostnadsutredning

Kårsta-Rickeby 2 Gatukostnadsutredning

Karta

Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan och en gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2.

Planens läge

Området ligger i Kårsta stationssamhälle, öster om Roslagsbanan och Kårsta station ca 2 mil norr om Vallentuna tätort. Planområdet utgör ca 34 ha och inrymmer såväl befintliga bostäder som Kårevallen och oexploaterad skogsmark.

Syfte

Parallellt med pågående detaljplan för Kårsta-Rickeby 2 tar Vallentuna kommun fram en gatukostnadsutredning. Syftet med den är att ta fram underlag för att på ett rättvist sätt fördela kostnaderna för att bygga de allmänna anläggningar, gator och allmän plats, som behövs inom området.
Kostnaderna kommer att fördelas på fastigheterna inom området. Efter att de allmänna anläggningarna inom området byggts ut kommer gatukostnaden att faktureras dem som vid faktureringstillfället är lagfaren ägare av respektive fastighet.

Vallentuna kommun tar samtidigt fram en detaljplan för Kårsta-Rickeby 2. Detaljplan Kårsta-Rickeby 2.

Vad händer nu?

Samråd för detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 pågick fram till 30 september 2018.

Under samrådstiden kom det in många synpunkter på förslaget. Med anledning av det anordnades en öppen workshop i Kårsta skola onsdag 29 augusti.

På workshopen diskuterade Kårstabor, politiker och sakkunniga tjänstemän gemensamt Kårstas framtida utveckling. I dokumentationen nedan hittar du en sammanställning av de synpunkter som kom fram under gruppdiskussionerna.

Det tidigare förslaget till detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 har nu dragits tillbaka. 

Mer information

Förtydligande av tidpunkter för debitering 

Befintliga fastigheter

När gatorna är utbyggda och brukbara kommer de redan bebyggda fastigheterna att debiteras för gatukostnader. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.

Obebyggda fastigheter

Obebyggda fastigheter debiteras direkt när gatorna är utbyggda och brukbara. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.

Styckningsrätter

Gatukostnadsersättning för nytillkommande byggrätter (styckningsrätt) kommer att inte att debiteras direkt när gatorna är färdigställda, utan vid framtida avstyckning i samband med bygglovgivning.

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats