Kårsta-Rickeby 2

Flygfoto

Planens läge

Området ligger i Kårsta stationssamhälle, öster om Roslagsbanan och Kårsta station ca 2 mil norr om Vallentuna tätort. Planområdet utgör ca 34 ha och inrymmer såväl befintliga bostäder som Kårevallen och oexploaterad skogsmark.

 

Tidigare arbete

Näringslivs- och planutskottet beslutade i februari 2017 att ta fram en ny detaljplan i Kårsta. Förslaget är förenligt med översiktsplan 2040.

Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en koordinerad utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet och upprustning av befintliga gator som skulle övergå till kommunalt huvudmannaskap. Planförslaget skulle även möjliggöra för ca 100 nya bostäder.

I januari 2018 fick Vallentuna kommun ett förläggande från Länsstyrelsen om att utöka verksamhetsområdet samt tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten för fastigheter längs med Kårevägen.

Planförslaget sändes ut på samråd under sommaren 2018. Den 4 juli 2018 hölls ett samrådsmöte med berörda fastighetsägare i Kårsta-Ekskogens bygdegård.

Den 29 augusti 2018 anordnades en öppen workshop i Kårsta skola där boende i Kårsta, sakkunniga tjänstemän samt politiker närvarade. Samrådsförslaget drogs tillbaka i inledningen av mötet och en konstruktiv workshop hölls gällande Kårstas framtida utveckling.

Den 22 januari 2019 beslutade plan- och miljöutskottet att en fördjupad översiktsplan ska tas fram för Kårsta samt att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut längs med Kårevägen.

 

Vad händer nu?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kårsta beräknas att påbörjas under våren 2019.   

Förtydligande av tidpunkter för debitering 

Befintliga fastigheter

När gatorna är utbyggda och brukbara kommer de redan bebyggda fastigheterna att debiteras för gatukostnader. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.

Obebyggda fastigheter

Obebyggda fastigheter debiteras direkt när gatorna är utbyggda och brukbara. Fastighetsägaren kan dock ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.

Styckningsrätter

Gatukostnadsersättning för nytillkommande byggrätter (styckningsrätt) kommer att inte att debiteras direkt när gatorna är färdigställda, utan vid framtida avstyckning i samband med bygglovgivning.

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Planarkitekt

Christer Åberg

E-post 
christer.aberg@vallentuna.se

Telefon 
08-587 851 49

Planchef

Björn Stafbom

E-post
bjorn.stafbom@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats