Kragstalund östra

Karta

Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kragstalund östra omfattande fastigheterna Kragsta 1:51 skifte tre och del av Kragsta 2:7 samt upphävande av del av stadsplan S790917 avseende del av fastighet Kragsta 2:7.

Planens läge

Planområdet är beläget 350 meter söder om Kragstalunds station. Området ligger emellan Zetterlundsväg och Roslagsbanan.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är prova möjligheten till utbyggnad av området med cirka 50 bostäder i flerbostadshus samt cirka 9 bostäder i radhus eller kedjehus. Planen möjliggör förtätning i kollektivtrafiknära område och området ska trafikförsörjas från Zetterlunds väg.

Då ett genomförande av planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Det är en sammanställning av alla positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförande av planen kan medföra.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2040.

Tidigare arbete

Planen har varit på samråd hösten 2017 samt på granskning under försommaren 2018. Samtliga synpunkter från granskningen har bemötts i ett så kallat granskningsutlåtande.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 8 juni 2020. Detaljplanen vinner laga kraft den 10 juli 2020 om beslutet inte överklagas eller överprövas.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken

Parallellt med detaljplanen löper tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken för planerad vattenverksamhet m.m. på fastigheterna Kragsta 1:51 och 2:7 gavs in av Kragsta Park AB till mark- och miljödomstolen i december 2018.

Vid frågor om tillståndsansökan är ni välkomna att kontakta Maria Berg Lissel, miljösamordnare/projektledare för tillståndsansökan enligt kontaktuppgifter nedan.

maria.berg.lissel@structor.se
eller: 
Structor Miljöbyrån
Att: Maria Berg Lissel 
Solnavägen 4 
113 65 Stockholm

Märk e-post respektive brev och kuvert med Avgränsningssamråd vattenverksamhet Kragstalund

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Planarkitekt

Linnéa Forss

E-post: linnea.forss@vallentuna.se

Tel: 08-695 60 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats