Kragstalund östra

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kragstalund östra omfattande fastigheterna Kragsta 1:51 skifte tre och del av Kragsta 2:7 samt upphävande av del av stadsplan S790917 avseende del av fastighet Kragsta 2:7.

Planens läge

Planområdet är beläget 350 meter söder om Kragstalunds station. Området ligger mellan Zetterlundsväg och Roslagsbanan.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är prova möjligheten till utbyggnad av området med cirka 50 bostäder i flerbostadshus samt cirka 9 bostäder i radhus eller kedjehus. Planen möjliggör förtätning i kollektivtrafiknära område och området ska trafikförsörjas från Zetterlunds väg.

Då ett genomförande av planen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Det är en sammanställning av alla positiva och negativa betydande miljöpåverkan som genomförande av planen kan medföra.

Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030. Förslaget är även förenligt med den kommande översiktsplanen "Översiktsplan 2040".

Tidigare arbete

Planen har varit på samråd hösten 2017 samt på granskning under försommaren 2018.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med att sammanställa inkomna yttranden från granskningsskedet. Samtliga synpunkter kommer att bemötas och presenteras i ett så kallat granskningsutlåtande i samband med antagandet av detaljplanen.

Förlängd samrådstid, kompletterande avgränsningssamråd vattenverksamhet

Parallellt med detaljplanen löper tillståndsansökan för vattenverksamhet som varit på samråd under sommaren 2018. I samrådsunderlaget från augusti saknades verksamhetsutövarens egen bedömning om huruvida betydande miljöpåverkan kunde antas. Därför har nu ett samrådsunderlag tagits fram där bedömningen framgår. Samrådsunderlaget, som i övrigt är oförändrat från det som samråddes i augusti, ligger nu uppe för ett kompletterande samråd.

På grund av förnyelse av Vallentuna kommuns hemsida kan det ha varit svårt att nå samrådshandlingarna med den länk som skickades ut till berörda i informationsbrev/mail och till allmänheten i annons i Mitt i Vallentuna. Det är nu åtgärdat och med anledning av detta förlängs samrådstiden från den 19 oktober till den 31 oktober 2018.

Synpunkter med hänsyn till kompletteringen lämnas skriftligen senast onsdagen den 31 oktober 2018 till:

maria.berg.lissel@structor.se
eller: 
Structor Miljöbyrån
Att: Maria Berg Lissel 
Solnavägen 4 
113 65 Stockholm

Märk e-post respektive brev och kuvert med Avgränsningssamråd vattenverksamhet Kragstalund

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats