Detaljplan: Kristineberg etapp 1

Karta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av en ny stadsdel, med cirka 800 bostäder i flerbostadshus och småhus, förskola, viss centrumservice, äldreboende samt möjlighet till vårdboende. 

Planområdet ligger i södra Vallentuna öster om Arningevägen i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde. Planen följer översiktsplanens intentioner om att utveckla Kristineberg till en stadsdel och utveckla området med en naturnära och hållbar profil. Detaljplanen omfattar den första etapputbyggnaden av totalt fyra i Kristineberg.

Tidigare arbete 

Detaljplanen var utskickad på samråd under våren 2016. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Flera strategiska dokument tagits fram som ligger till grund för den framtida utvecklingen av området, så som miljöprogram, gestaltningsprinciper, strukturplan med mera, se handlingar nedan.

Kommunen genomförde år 2017 en markanvisningstävling i vilken byggaktörer tävlade om att få köpa och bebygga olika kvarter inom planområdet. Flera olika byggaktörer tilldelades markanvisningar, se mer nedan under "Byggaktörer och vinnande förslag i markanvisningstävling etapp 1".

Under senhösten 2018 utvidgades även etapp 1 till att omfatta kommunens mark inom tidigare etapp 4.

Detaljplanen ställdes ut för granskning perioden 12 december 2019 till den 16 januari 2020.

Vad händer nu

Detaljplaneförslaget antogs av Kommunfullmäktige 7 september 2020. Detaljplanen vann laga kraft 10 oktober 2020.

Här kan du se en 3D-modell av det planerade området.

 

 

Planhandlingar och utredningar

Planhandlingar

       Beslut § 62 KF

Utredningar

Arkeologi

Särskild arkeologisk utredning ( pdf 1126 kB)

 

Buller

Bullerutredning del 1 (pdf 1115 kB)

Bullerutredning del 2 (pdf 1857 kB)

Extern bullerutredning Okvista värmeverk (pdf 1049 kB)

Trafikbuller (pdf 5955 kB)

Slutrapport bullerutredning Kristineberg 1 inkl. bilagor (pdf 6226 kB)


Dagvatten

Dagvattenutredning etapp 1 (pdf 1341 kB)

PM dagvatten (pdf 3848 kB)

Dagvattenutredning bilaga 2 avvattningsplan (pdf 1089 kB)

Dagvatten bilaga befintligt dagvattensystem (pdf 2153 kB)

Kristineberg Etapp 4 Dagvattenutredning som underlag för MKB ( pdf 3799 kB)

 

Geoteknik

Geoteknisk planeringsunderlag 2019-04-02 (pdf 824 kB)

PM Geoteknik Kristineberg 2019-01-08 inkl bilagor (pdf 9632 kB)

 

Handel

Handelsutredning Kristineberg 2018-08-15 (pdf 2926 kB)

 

Natur & Miljö

Fladdermusinventering 2019-05-03 (pdf 1238 kB)

Groddjursinventering etapp 1 2016-05-15 (pdf 1099 kB)

Groddjursinventering reviderad 2017-11-01 (pdf 3335 kB)

Konsekvenser och kompensationsåtgärder 2016-05-26 (pdf 5492 kB)

Naturvärdesinventering 2016-05-17 (pdf 4489 kB)

Rapport naturmiljöanalys 2018-02-06 (pdf 47570 kB)

Rekreationsanalys slutleverans 2018-04-06 (pdf 4419 kB)

Angarnssjöängen tillstånd (pdf 259 kB)

 

Planstrategiska dokument

Miljöprogram (pdf 984 kB)

PM Gestaltningsprinciper (pdf 291 kB)

Strukturplan södra Vallentuna 2013-02-18 (pdf 67 633 kB)

Utvecklingsstrategi Kristineberg (pdf 26 579 kB)

 

Trafik

Kapacitetsutredning 1139 Kristineberg etapp 1 2019-03-15 (pdf 1381 kB)

Kapacitetsutredning Kristineberg 2018-02-02 (pdf 1469 kB)

Kapacitetsutredning Kristineberg 2014-11-03 (pdf 534 kB)

Kapacitetsutredning Okvista 2016-10-28 (pdf 3102 kB)

Riskanalys Kristineberg 2014-08-22 (pdf 2932 kB)

Trafikutredning Okvista 4 (pdf 206 kB)

Riskbedömning 180416 (pdf 952 kB)

 

Miljökonsekvensbeskrivning

Undersökning av betydande miljöpåverkan 2019-10-07 (pdf 383 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning planprogram/utvecklingsstrategi 2014-08-29 (pdf 5080 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning  Okvista 4 2007-10-13 (pdf 1596 kB)

Mer information om natur, miljö, hållbarhet och kulturhistoria

Natur och rekreation

Stora sammanhängande grönområden i Kristineberg kommer att bevaras och det kommer vara möjligt att fortsätta använda stora delar av skogen för rekreation. Utpekade naturvärden sparas, bland annat hällmarker.

Kommunen och byggaktörerna kommer också gemensamt att jobba med bland annat insektshotell, gröna tak, växtbäddar och odlingslådor inom området.

Det planeras för ett nytt motionsspår runt Gävsjön. Slingan runt sjön kommer att bli cirka 2 km långt. Planen är att ansluta slingan till Roslagsleden, som går öster om området.

Den forna Kyrkstigen som går genom området idag kommer att utvecklas så att stigen kan användas för rekreation. Kyrkstigen kommer ansluta till rekreationsstråken runt Gävsjön.

Miljöprogram

Under 2016 togs ett miljöprogram fram för Kristineberg där kommunen utrycker sin ambition att stadsdelen ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

• En stadsdel i samklang med naturen
• En resilient* och klimatanpassad stadsdel med vatten och grönska
• En energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan
• En gång- och cykelstadsdel med god kollektiv trafik
• En hälsosam bebyggd miljö utan onödig resursförbrukning

Kulturhistoriska värden

En särskild arkeologisk utredning genomfördes för området 2007. Inga fornlämningar påträffades inom planområdet.

Planområdet ligger inom utpekat område med höga kulturhistoriska värden i Vallentunas kulturmiljöprogram och översiktsplan 2040. I sydvästra delen av Kristineberg etapp 1, i närheten till Arningevägen, sträcker sig Kyrkstigen som tidigare hade en funktion som färdväg mellan kyrkorna i de olika socknarna i Vallentuna.

Hemvärnsstugan

Hemvärnsstugan är en enplansbyggnad i röd puts med sadeltak som ligger i etapp 3. Byggnaden uppfördes under 1900-talets mitt för flygvapnets ledning och var bemannat som en backup för flygledning i regionen. Dess placering var hemlig och den finns därför inte med på kartor. Idag används hemvärnsstugan av scouterna.

 

Mer information om bostäder och service

Bostäder 

Det planeras för en blandad bebyggelse med både flerbostadshus, radhus- och kedjehus och villor. Övervägande del kommer vara radhus- och kedjehus och villor. Flerbostadshus kommer främst lokaliseras i de två centrumnoderna i norra respektive södra Kristineberg.

Inom etapp 1 planeras ca 800 bostäder fördelat på 500-550 lägenheter i flerbostadshus och ca 250-300 bostäder i form av småhus. Flerbostadshusen kommer att variera mellan 4-6 våningar. Upplåtelseformerna kommer att vara blandade mellan hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. Småhusen kommer att vara i form av radhus, stadsradhus, parhus, kedjehus och fristående villor.

Sport och fritid

Det kommer att finnas många möjligheter att röra på sig i området. Trailspår kommer att finnas i områdets skogspartier och dessa kommer att ansluta till det nya motionsspåret runt Gävsjön och Roslagsleden. I områdets södra del kommer det att finnas en idrottsplats med fotbollsplan vid den planerade skolan.

Skolor och förskolor 

Det planeras för en skola och två förskolor i Kristineberg. I norra delen av Kristineberg planeras det för en förskola med plats för ca 100 barn. I den södra delen planeras det för en förskola och en skola.

Utbyggnaden av skolorna och förskolorna kommer att anpassas efter utbyggnadstakten av den övriga bebyggelsen.

Lekplatser

Det planeras för tre lekplatser i Kristineberg. Två av lekplatserna kommer att passa åldersgruppen cirka 1-10 år med klätterlek, fjädergungdjur, rutschkana, sandlåda och gungor. Lekplatserna kommer att utformas så att de passar in i områdets naturliga skogskaraktär.

Det kommer också att anläggas en större stadsdelslekplats i Kristineberg. Den kommer förhoppningsvis att bli ett välbesökt utflyktsmål för barn och föräldrar från hela kommunen.

Inom etapp 1 planeras för en lekplats med naturtema mellan Kristineberg och Påtåker.

Äldreboende

Inom etapp 1 planeras för ett äldreboende med ca 60 lägenheter.

Butiker

Kring torget kommer det att möjliggöras för butiker eller andra verksamheter i bottenplanen av flerbostadshusen.

Mer information om trafikfrågor

Bussar

Trafikverket planerar en ny stombusslinje som kommer att ha hållplatser längs med Arningevägen som går längs med området. Initialt planeras det även för en tillfällig busslinje som går in i den norra delen av området under tiden som utbyggnaden sker. När hela den genomgående huvudgatan är utbyggt är planen att buss ska trafikera den.

Cykelvägar

Utmed huvudgatan anläggsområdets större gång- och cykelbana. De blir en dubbelriktad gång- och cykelbana som är separerad från biltrafiken. Utmed Arningevägen planerar Trafikverket att anlägga ett regionalt cykelstråk.
I samband med att Okvista industriområde planläggs möjliggörs ett framtida gång- och cykelstråk genom Okvista industriområde norrut mot Vallentuna centrum och Vallentuna IP.

Arningevägen

Det är Trafikverket ansvarar för planeringen av Arningevägen (väg 264). Det pågår en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Arningevägen som planerar för stombuss. För mer information om Arningevägen (väg 264) är det bästa att ta kontakt med Trafikverket direkt.

Vad händer nu?

Tidplan för utbyggnaden 

Detaljplanen för etapp 1 vann laga kraft i oktober 2020. Utbyggnaden av gator och allmänna anläggningar planeras starta i kvartal 1 2022. Detaljplanearbetet för etapp 2 pågår. Detaljplanering av etapp 3 är planerad att påbörjas år 2021 och etapp 5 år 2023. Hela stadsdelen planeras att vara utbyggd år 2030.

Hur gör man om man vill köpa mark i Kristineberg?

Markanvisning av kvarvarande kvarter planeras att ske tidigast när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vill man vara säker på att inte missa information om kommande markanvisningar kan man skriva upp sig på intresselistan för markanvisningar via länken nedan.

www.vallentuna.se/intresseanmalan-markanvisningar

Byggaktörer och vinnande förslag i markanvisningstävling etapp 1

Karta över området och tilldelning per kvarter

Karta tilldelning per kvarter.pdf

NRE Sweden AB 

NRE Sweden AB

Illustration: Kvarter 1 och 6 - NRE Sweden AB

Mer information NREs webbplats

OBOS Sverige AB

OBOS Sverige AB

Illustration: Kvarter 15 - OBOS Sverige

Illustration: Kvarter 15

Illustration: Kvarter 16 - OBOS Sverige

Sveafastigheter Bostad AB

Sveafastigheter Bostad A

Illustration: Kvarter 3 och 5 - Sveafastigheter

Vectura Fastigheter AB

Vectura Fastigheter AB

Illustration: Kvarter 4 - Vectura Fastigheter AB

Mer information på Vecturas webbplats

Titania Bygg & VVS AB

Titania Bygg & VVS AB

Illustration: Kvarter 7, 10, 14 - Kedjehus Titania

Illustration: Kvarter 7, 10, 14 - Kedjehus Titania

Illustration: Kvarter 8-9, 11, 13, 18 - Radhus Titania

Illustration: Kvarter 8-9, 11, 13, 18 - Radhus Titania

Illustration: Kvarter 17, 19 - Friliggande Titania

Mer information på Titanias webbplats

Götenehus AB

Götenehus AB

Illustration: Kvarter 20 och 21 - Götenehus

Kontakt

Projektledare

Lovisa Hallin

E-post:
lovisa.hallin@vallentuna.se

Tel: 08- 587 863 85

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats