Lindholmen-Strömgården

 Karta

 Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl. i Vallentuna kommun.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen med närhet till service, kollektivtrafik och natur.

Planen innebär att radhus, parhus och friliggande småhus kan uppföras i den östra delen av planområdet. Tillfart till planområdet sker via den befintliga infarten till Orkesta idrottsplats. Bebyggelsen ska utgöra ett hänsynsfullt tillskott med avseende på områdets kulturmiljö och platsens förutsättningar. Syftet är även att möjliggöra för en komplettering av gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen. 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030.

Detaljplanen innebär att mark eller särskild rätt till mark, till exempel allmän plats, kan komma att tas i anspråk för att skapa platsmark till gatu- och cykeländamål.

Planens läge

Planområdet återfinns norr om de centrala delarna av Lindholmen, i anslutning till Mörbytorpsvägen. Området ligger cirka sju kilometer norr om Vallentuna centrum och cirka 800 meter från Lindholmens tågstation. Planområdet är uppdelat i två delområden som ligger på ömse sidor om Lindholmsvägen.

Vad händer nu?

Planen var ute på samråd till och med den 4 oktober 2018. Samtliga synpunkter kommer att bemötas och presenteras i ett så kallat granskningsutlåtande.

Kontakt

Projektledare

Beatrice Matsson

E-post
beatrice.matsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 83

Planarkitekt

Natali Klosterling

E-post
natali.klosterling@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 21

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats