Lindholmen-Strömgården

 Karta

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl. i Vallentuna kommun.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen med närhet till service, kollektivtrafik och natur.

Planen innebär att totalt 20 nya bostäder i form av radhus och parhus kan uppföras i den östra delen av planområdet. Tillfart till planområdet sker via den befintliga infarten till Orkesta idrottsplats. Bebyggelsen ska utgöra ett hänsynsfullt tillskott med avseende på områdets kulturmiljö och platsens förutsättningar. Syftet är även att möjliggöra för en komplettering av gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen.

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

Detaljplanen innebär att kvartersmark lokaliseras med hänsyn till befintliga förutsättningar och kulturmiljövärden i området. Planen föreslår att kommunen är huvudman för allmän platsmark (gata, natur, samt gång- och cykelbana).

Planens läge

Planområdet återfinns norr om de centrala delarna av Lindholmen, i anslutning till Mörbytorpsvägen. Området ligger cirka sju kilometer norr om Vallentuna centrum och cirka 800 meter från Lindholmens tågstation. Planområdet är uppdelat i två delområden som ligger på ömse sidor om Lindholmsvägen.

Tidigare arbete

Planen var utskickad på samråd under hösten 2018. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Under perioden 12 december 2019 till 16 januari 2020 var planen ute på granskning.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av Kommunfullmäktige den 8 juni 2020. Planen vann laga kraft den 10 juli 2020.

 

 

Kontakt

Projektledare

Beatrice Matsson

E-post
beatrice.matsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 83

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats