Lindholmen-Uppsäter

Karta

 Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Lindholmen Uppsäter omfattande fastigheten Slumsta 1:14 i Vallentuna kommun.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen. Planen innebär att fyra parhus eller fem friliggande småhus kan uppföras. Tillfart till planområdet sker från Mörbytorpsvägen. 

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030.

Planens läge

Området ligger norr om de centrala delarna av Lindholmen, i anslutning till
Mörbytorpsvägen. Området ligger cirka sju kilometer norr om Vallentuna centrum och cirka 600 meter från Lindholmens tågstation.

Tidigare arbete

Planen har varit ute på samråd under hösten 2017, samt granskning under hösten 2018.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 14 januari 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 8 februari 2019

Kontakt

Projektledare

Beatrice Matsson

E-post
beatrice.matsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 83

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats