Okvista 1 och 2

Karta

Process

Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Vallentuna centrum, i anslutning till Angarnsvägen och Arningevägen. Det omfattar de äldsta delarna av Okvista arbetsområde.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en förändring av arbetsområdets äldsta delar så att det på ett bättre sätt motsvarar områdets tätortsnära läge och önskemål om utbyggnad och etablering.

Huvuddragen i förslaget är att fastigheterna inom planområdet ska få en reglerad och högre byggrätt (50 % av fastighetsarean i byggnadsarea) och att tillåten användning inom området ska utökas och förändras.

En gatukostnadsutredning har upprättats parallellt med planförslaget för att kunna möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelvägar i området.

Planen bedöms inte kunna medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030.

Vad händer nu?

Planen har varit ute på samråd. Samrådet pågick fram till den 21 april 2017.

Kontaktkort

Projektledare

Johan Rosberg

E-post
Johan.rosberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 87

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats