Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Pågående detaljplaner / Ormsta-Stensta Gatukostnadsutredning Granskning

Ormsta-Stensta Gatukostnadsutredning

Karta

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan och en gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta.

Vallentuna kommun har arbetat fram ett förslag på ny detaljplan för Ormsta-Stensta. I samband med det har ett förslag på en gatukostnadsutredning tagits fram. Den visar hur kostnaden för de nya gatorna och naturområdena kommer att fördelas på de fastighetsägare som har nytta av de nya anläggningarna.

Gatukostnadsutredningen har tagits fram i enlighet med kommunens Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5) som finns tillgängliga i sin helhet här.

Vallentuna kommun tar samtidigt fram en detaljplan för Ormsta-Stensta. Detaljplan Ormsta-Stensta.

Tidigare arbete

Gatukostnadsutredningen var utskickad på samråd under sommaren 2018. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Bearbetning av utredningen skedde därefter. Gatukostnadsutredningen ställdes ut för granskning under perioden 14 maj till och med den 11 juni 2020. Därefter har synpunkter sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande. Du hittar granskningsutlåtandet i fliken "planhandlingar" nedan.

 Vad händer nu?

 

Detaljplaneförslaget antogs av kommunfullmäktige den 9 november 2020. Detaljplanen vinner laga kraft den 10 december 2020 om beslutet inte överklagas eller överprövas. 

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats