Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Pågående detaljplaner / Ormsta-Stensta Gatukostnadsutredning Granskning

Ormsta-Stensta Gatukostnadsutredning

Karta

Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan och en gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta.

Vallentuna kommun har arbetat fram ett förslag på ny detaljplan för Ormsta-Stensta. I samband med det har ett förslag på en gatukostnadsutredning tagits fram. Den visar hur kostnaden för de nya gatorna och naturområdena kommer att fördelas på de fastighetsägare som har nytta av de nya anläggningarna.

Gatukostnadsutredningen har tagits fram i enlighet med kommunens Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5) som finns tillgängliga i sin helhet här.

Vallentuna kommun tar samtidigt fram en detaljplan för Ormsta-Stensta. Detaljplan Ormsta-Stensta.

Vad händer nu?

Gatukostnadsutredningen är ute på granskning under perioden 14 maj till och med den 11 juni 2020.

Granskningshandlingarnafinns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se, se under "Planhandlingar och utredningar" nedan.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna synpunkter skriftligen senast den 11 juni 2020 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
186 86 Vallentuna

Eller

sbf@vallentuna.se

Ange gärna "Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta" i ärenderaden.

Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet om gatukostnadsutredningen.

 

 

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats