Ormsta-Stensta

Karta

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i form av friliggande småhus och rad-, par- och kedjehus. Vidare möjliggör detaljplanen för vård/äldreboende, förskola och gruppboende för personer med särskilda behov.

Inom planområdet möjliggörs en trafikstruktur med god framkomlighet, särskilt för gång- och cykeltrafikanter. Området ansluts via en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen. Detaljplanen medför att befintliga in- och utfarter mot Lindholmsvägen stängs och flyttas. Två anslutningar kommer finnas mot Lingonvägen i söder. Vid en av anslutningarna möjliggörs för en återvinningsstation.

Planförslaget innebär att yta säkerställs för fornlämningar och att karaktärsdragen av det kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg bevaras. Detaljplanen innebär att planområdet ansluts till det allmänna VA-nätet. Dagvattnet inom planområdet fördröjs och renas inom planområdets allmänna gatu- och naturmark.

Planens läge

Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen, strax norr om Ormsta och omfattar fastigheterna Ormsta 1:33-1:36, 1:38, 1:40, 1:126–1:128, 1:249, 1:252–1:256, 1:264 och 1:959. Även delar av fastigheterna Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt Vallentuna-Veda 1:1 ingår i planområdet.

Förslaget till detaljplan avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

Vallentuna kommun tar samtidigt fram en gatukostnadsutredning för
Ormsta-Stensta. Gatukostnadsutredning Ormsta-Stensta

Tidigare arbete

Detaljplanen var utskickad på samråd under sommaren 2018. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram där samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts.

Bearbetning av planförslaget skedde därefter. Detaljplanen ställdes ut för granskning under perioden 14 maj till och med den 11 juni 2020. Därefter har synpunkter sammanställt och bemötts i ett granskningsutlåtande. Du hittar granskningsutlåtandet i fliken "planhandlingar" nedan.

Vad händer nu?

Detaljplanen är inlämnad för antagande och beräknas antas av Kommunfullmäktige den 9 november.

 

 

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats