Ormsta-Stensta Granskning

Process

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i form av friliggande småhus och rad-, par- och kedjehus. Vidare möjliggör detaljplanen för vård/äldreboende, förskola och gruppboende för personer med särskilda behov.

Inom planområdet möjliggörs en trafikstruktur med god framkomlighet, särskilt för gång- och cykeltrafikanter. Området ansluts via en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen. Detaljplanen medför att befintliga in- och utfarter mot Lindholmsvägen stängs och flyttas. Två anslutningar kommer finnas mot Lingonvägen i söder. Vid en av anslutningarna möjliggörs för en återvinningsstation.

Planförslaget innebär att yta säkerställs för fornlämningar och att karaktärsdragen av det kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg bevaras. Detaljplanen innebär att planområdet ansluts till det allmänna VA-nätet. Dagvattnet inom planområdet fördröjs och renas inom planområdets allmänna gatu- och naturmark.

Planens läge

Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen, strax norr om Ormsta och omfattar fastigheterna Ormsta 1:33-1:36, 1:38, 1:40, 1:126–1:128, 1:249, 1:252–1:256, 1:264 och 1:959. Även delar av fastigheterna Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48 samt Vallentuna-Veda 1:1 ingår i planområdet.

Förslaget till detaljplan avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2040.

Vallentuna kommun tar samtidigt fram en gatukostnadsutredning för
Ormsta-Stensta. Gatukostnadsutredning Ormsta-Stensta

Vad händer nu?

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 14 maj till och med den 11 juni 2020.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på www.vallentuna.se, se under "Planhandlingar och utredningar" nedan.

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Lämna synpunkter skriftligen senast den 11 juni 2020 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

Eller

sbf@vallentuna.se

Ange gärna "Detaljplan för Ormsta-Stensta" i ärenderaden.

Sakägare som inte senast under granskningstiden framför synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplanen.

 

 

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Planarkitekt

Linnéa Forss

E-post: linnea.forss@vallentuna.se

Tel: 08-695 60 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats