Ormsta-Stensta

Karta

Process

Planområdet finns öster om Lindholmsvägen strax norr om Ormsta. Planområdet avgränsas i öster och norr av fastigheterna Vallentuna-Veda 1:1 samt Ormsta 1:48 och i söder av detaljplanerade bostadsområden. Avståndet, fågelvägen, till Roslagsbanans hållplats i Ormsta är cirka 1 kilometer. Avståndet till Vallentuna centrum är cirka 2 kilometer.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra att friliggande småhus, rad-, par- och kedjehus kan uppföras. Detaljplanen säkerställer yta för fornlämningar (gravfält) i planområdets nordvästra del. Detaljplanen säkerställer också så att karaktärsdragen av det kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg bevaras.

Detaljplanen medför att befintliga in- och utfarter till Lindholmsvägen stängs. Sammantaget bedöms planområdet rymma cirka 320 bostäder, vilket inkluderar cirka 60 lägenheter för äldreboende/vård.

Detaljplanen innebär att planområdet ansluts till det allmänna VA- nätet. Planområdet ska rena dagvatten från exploaterade områden söder om aktuellt planområde. Ett plangenomförande innebär att en cirkulationsplats anläggs på Lindholmsvägen. Vidare säkerställer detaljplanen så att förbättrings- och breddningsåtgärder kan genomföras längs Lindholmsvägen. Marken inom detaljplaneområdet är idag i huvudsak oexploaterad.

Parallellt med pågående detaljplan för Ormsta-Stensta tar Vallentuna kommun fram en gatukostnadsutredning. Gatukostadsutredning Ormsta-Stensta.

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030.

Detaljplanen innebär att mark eller särskild rätt till mark, till exempel allmän plats, kan komma att tas i anspråk.

Tidigare arbete

Planen var ute på samråd under perioden 27 juni till 4 september 2018.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbete med att sammanställa inkomna yttranden från samrådsskedet. Samtliga synpunkter kommer att bemötas och presenteras i en så kallad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen blir presenterad i nästa skede i processen det vill säga under granskning av detaljplanen.

Kontakt

Exploateringsingenjör

Maria Hansson

E-post
maria.hansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 63

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats