Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Pågående detaljplaner / Tellusområde 1 - upphävande av del av detaljplan

Tellusområde 1 - upphävande av del

 Karta

Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vallentuna-Åby 1:153 och som del i det arbetet upphäva del av gällande detaljplan för området: detaljplan för del av Tellusområdet, D 2003 05 28.

Planens läge

Området som upphävandet omfattar ligger i Centrala Vallentuna. Området ligger vid Smidesvägen och gränsar även till Gymnasievägen och Tellusvägen.

Planens syfte

Syftet med upphävandet av del av detaljplan D 2003 05 28 är att säkerställa att detaljplaneprogrammet för Centrala Vallentuna kan genomföras, samt säkerställa en förbättrad trafiksituation i östra delen av centrala Vallentuna.

Förslaget till upphävande av del av detaljplan D 2003 05 28 bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och stämmer överens med vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 2010-2030.

Upphävandet bedrivs med förenklat standardförfarande. Att upphävandet handläggs med "förenklat standardförfarande" innebär att kommunen endast vid ett tillfälle, samråd, formellt bjuder in berörda fastighetsägare och remissinstanser att komma med synpunkter på planförslaget innan planen upphävs. Förfarandet innebär även att samrådet inte behöver kungöras.

Sakägare som inte under samrådstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att upphäva del av detaljplanen.

Vad händer nu?

Beslut om att upphäva del av detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018. Upphävandet vann laga kraft den 6 mars 2019.

Kontakt

Projektchef

Olle Nordberg

E-post
olle.nordberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 848 53

Planchef

Björn Stafbom

E-post
bjorn.stafbom@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats