Miljöarbete i kommunen

LogotypKommunen har infört ett miljöledningssystem som våren 2018 certifierades enligt standarden ISO 14001:2015. Det betyder att kommunen har en kvalitetsstämpel på vårt sätt att jobba med miljö – och att vi lovat att ständigt bli bättre.

Miljö ingår i ordinarie styrning och planering. Det hjälper oss att få in miljöfrågor i hela den kommunala organisationen, på ett sätt som är relevant för olika delarna av kommunens brokiga verksamhet. Miljöledningssystemet ger en grön tråd från kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete.

Kommunens verksamheter arbetar på många olika sätt med miljö. Skolköken arbetar med att minska matsvinnet och hemtjänsten minskar utsläppen från sina bilar. Miljöavdelningen utför tillsyn kopplat till miljö- och hälsoskydd. Kommunen ansvarar för avfallshantering, skötsel av parker och naturområden. Vallentuna växer och satsar då på miljöanpassat byggande nära kollektivtrafik.

Miljöledningsstandard och certifiering

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsorgan, som regelbundet granskar att organisationen arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. Vallentuna kommun har granskats och godkänts av Svensk Certifiering AB.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn beskriver kommunens viljeinriktning och förhållningssätt. Den har beslutats av kommunfullmäktige. Miljöpolicyn fungerar som vägledning för kommunens verksamheter och agerande i olika miljöfrågor. Förutom att följa gällande lagstiftning ska kommunen bland annat:

  • Spara på energi och använda förnybar energi.
  • Återanvända och återvinna det vi använder.
  • Ställa höga miljökrav vid all upphandling.
  • Grunda all samhällsplanering på miljö- och hållbarhetsaspekter, så att marken, vattnet och den fysiska miljön används på ett resurssnålt och hållbart sätt.

 

Miljömål för Vallentuna

Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Det är ett av kommunens övergripande mål, som ingår i kommunplanen. Vallentuna kommun har tre lokala miljömål som gäller för hela kommunen:

  • Klimatpåverkan ska minska.
  • Miljöanpassade inköp ska öka.
  • Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska.

Miljömålen har fastställts av kommunfullmäktige i kommunens miljöplan. De utgår från de nationella miljömålen och de områden där kommunen har störst miljöpåverkan.

Klimat- och energimål

År 2050 ska Vallentuna år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi ska även ha minskat energianvändningen i byggnader per areaenhet med 50%. Det är visionen i kommunens energiplan som har fastställts av kommunfullmäktige.

Energiplanen ger inriktning och underlag hur kommunen som geografiskt område ska ingå i ett långsiktigt hållbart energisystem. Energitillgången ska tryggas på både kort och lång sikt och energihushållning främjas

 

Nationella och globala mål

Det nationella miljömålssystemet består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen. Det finns även flera etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat.

De nationella miljömålen är styrande för många statliga myndigheter. De har även en styrande funktion i tillämpning av miljölagstiftningen. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

I Sverige och i hela världen arbetar myndigheter, företag och organisationer med sikte på 17 globala hållbarhetsmål. De ingår den så kallade Agenda 2030, som FNs medlemsstater har enats om.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Regeringen har sagt att Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Vallentuna kommun har startat ett utvecklingsarbete kopplat till hållbarhetsmålen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats