Miljöredovisning

Vallentuna kommun ska ständigt förbättra miljöarbetet genom regelbundna uppföljningar och utvärderingar. Vi vill öppet redovisa och informera om kommunens miljöarbete och miljöpåverkan.

Som en fördjupning till kommunens årsredovisning gör vi, med start 2017, en årlig miljöredovisning. Miljöredovisningen innehåller uppföljning, nyckeltal och analys för kommunens miljöarbete och miljömål.

Nyckeltal miljö

Nyckeltal följer vi år från år för att mäta våra resultat och – allra helst –miljöeffekten av våra insatser. Kommunens nyckeltal följer upp koldioxidutsläpp från kommunens bilar, energiförbrukning, inköp av ekologiska livsmedel till kommunens måltidsverksamhet, källsortering och återvinning av förpackningar i kommunala verksamheter. Nyckeltalen på miljöområdet ska utvecklas och kompletteras.

Ett övergripande mått är rankingen Sveriges miljöbästa kommun. Det ger en övergripande bild av kommunens miljöarbete, i relation till andra kommuner. Vallentuna kommun fortsätter klättra i rankingen och ligger nu på plats 67 av 290 kommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 84, 202 och 233 de föregående tre åren och beror på vårt breda och systematiska miljöarbete inom hela kommunen. Rankingen görs årligen av mediabolaget Aktuell Hållbarhet.

Kommunens miljöarbete under 2017

Under 2017 byggde kommunen upp sitt miljöledningssystem. Nästan 85 procent av medarbetarna gjorde en miljöutbildning.

Med sikte på kommunens miljömål startade förvaltningarna 107 olika aktiviteter under året – allt ifrån att minska matsvinnet till att köpa in tjänstecyklar. Här är några exempel.

Klimatpåverkan ska minska

  • Hemtjänsten har styrt om sin bilkörning till bilar med lägre CO2-utsläpp.
  • Socialpsykiatriska verksamheter samordnar transporter för varuleveranser.
  • Fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter.
  • Måltidsverksamheten har startat med klimatanpassning av menyer.

Miljöanpassade inköp ska öka

  • Kommunens måltidsverksamhet har under året gjort flera upphandlingar av livsmedel med miljökrav för både produktion och transporter. För fem förskolor har ett ekologiskt fullsortiment upphandlats.

Osorterat avfall...

  • Möjligheter att källsortera finns i 36 procent av kommunens verksamheter.
  • Äldreomsorg och måltidsverksamhet arbetar för att minska matavfallet.

... och farliga kemikalier ska minska

  • En kommungemensam rutin för säker kemikaliehantering har beslutats.
  • Kommunens städservice jobbar bara med miljömärkta rengöringsmedel.
  • Hanteringen av farliga kemikalier vid drift och underhåll av IP och Kvarnbadet bedöms fungera väl.

 Kommunens miljöarbete under 2018

Vallentuna kommun prioriterar miljöarbetet. I april certifierades kommunen enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Kommunens förvaltningar har under året genomfört eller påbörjat 125 olika aktiviteter som på olika sätt bidrar till kommunens miljömål. De rör allt från utfasning av miljöskadliga kemikalier i verksamheterna till att utveckla arbetet med miljökrav i upphandling.

Klimatpåverkan ska minska

Bedömningen är att kommunens klimatpåverkan minskat något. Kommunen arbetar med att spara energi och minska utsläppen från fordon och skolmat.

Miljöanpassade inköp ska öka

I nuläget är det inte möjligt att avgöra om de miljöanpassade inköpen ökat generellt. Miljöfrågor har tagit större utrymme i vissa upphandlingar och medvetenheten om miljöhänsyn vid inköp ökar hos medarbetarna.

Osorterat avfall...

Sorteringen av avfall i de kommunala verksamheterna ökar i blygsam takt. Förutsättningarna för källsortering och hantering av farligt avfall är inte tillfredsställande för kommunen som helhet.

…och farliga kemikalier ska minska

Miljöfarliga kemikalier hanteras på ett bra sätt och vissa kemikalier har bytts ut till mer miljövänliga alternativ. Kommunens kemikalieplan och kemikalierutin ger ett systematiskt arbete med att minska miljöpåverkan och minimera risker för miljö och hälsa.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats