Välkommen till oss

Kantarellen är en kommunal förskola i centrala Vallentuna med närhet till grönområden, Vallentunasjön och lekplatser. Förskolans stora gård med lekredskap, kullar och skogsparti utmanar och uppmuntrar barnen till lek och rörelser.

På Kantarellens förskola finns tre avdelningar:

Murklan 1-4 år

Flugsvampen 1-4 år

Champinjonen 3-5 år

FAQ- Kantarellens förskola flyttar till Granåsa förskola augusti 2022

Generella frågor

Varför togs beslutet att Kantarellens förskola ska stänga och att de barn som går på Kantarellen ska erbjudas en plats på Granåsa förskola?

Alla förvaltningar har ett uppdrag att arbeta för att våra lokaler ska användas effektivt. Lokaler är en stor kostnad i budgeten och när det går att effektivisera lokalanvändningen så ska dessa medel istället gå till kärnverksamheten, dvs. till barn och elevers utbildning och omsorg.

Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) har i sin översyn av lokalanvändning, sett att det inom det centrala rektorsområdet på förskolorna Kantarellen och Granåsa finns många lediga platser, dvs. få barn i förhållande till lokalytorna. Utifrån befolkningsprognoserna och den aktuella barnkön kommer ovan förhållande inte att ändras inom den närmsta tiden.

BUF har därför gjort en utredning där det identifierades att barnen från Kantarellens förskola skulle kunna rymmas i de lediga lokaler samt i de barngrupper som inte är fulla på Granåsa förskola. Dessa förskolor är belägna nära varandra och arbetsgivarens förslag/inriktning är därför att flytta verksamheten, dvs. barnen, från Kantarellens förskola till Granåsa förskola från den 1 augusti 2022.

Hur kommer denna flytt att påverka Granåsa förskola?

Under våren kommer personalen tillsammans med oss arbetsgivare samt våra fackliga parter att göra en risk- och konsekvensanalys. I detta dokument identifierar vi eventuella risker och arbetar för att hitta lösningar som skapar en sådan smidig övergång som möjligt. För Granåsas del innebär detta att det kommer finnas fler barn men samtidigt mer personal, de kan därmed kunna samarbeta i högre utsträckning än tidigare och kunna få in fler kompetenser i form av ny personal. Utökningen av barngrupp innebär också att intäkterna för förskolan blir högre, detta kommer leda till ökad kvalité med möjligheterna för inköp av nytt material och ökade resurser.

Hur kommer flytten att påverka Kantarellens förskola?

Kantarellens förskola kommer att stängas from 3 juli 2022. Undervisningen kommer pågå på Kantarellen till stängningen i juli. Uppbyggnad av de nya miljöerna på Granåsa förskola sker under sommarlovet och verksamheten öppnar upp i augusti.

Vad kommer hända med Kantarellens lokaler efter förskolan lämnat dem tomma?

Den lokalen kommer stå ledig och det finns då möjlighet för någon annan verksamhet inom kommunen att flytta in. Beslut gällande lokaler och dess hyresgäster tas av Trafik- och fastighetsförvaltningen (TFF).

Vad behöver jag som vårdnadshavare till barn på Kantarellens förskola göra i och med denna flytt?

Ni kommer att automatiskt att skrivas över till Granåsa förskola med start efter sommaren 2022. Ni har självklart möjlighet att söka platser på andra förskolor i området, detta gör ni genom att ställa ert barn i kö till dessa förskolor genom Vallentuna kommuns hemsida. Önskar ni söka plats på en fristående förskola, kontaktar ni den fristående förskolan direkt. Under våren kommer det skickas ut mer information om flytten till berörda vårdnadshavare via Schoolsoft och dyker det upp frågor innan dess är ni välkomna att kontakta rektor direkt på ola.eneroth@vallentuna.se.

Geografiskt avstånd

Kommer vi få längre restid till Granåsa förskola?

Granåsa ligger 550 meter från Kantarellen, förskolan är belägen på Gamla Väsbyvägen 2.

Mat och specialkost

Mitt barn har idag en specialkost. Kommer mitt barn erbjudas det även på Granåsa?

Ja, specialkosten kommer även serveras på Granåsa, samma som serverades på Kantarellen. Ni behöver inte göra en ansökan för specialkost, er tidigare ansökan kommer användas på Granåsa.

Undervisningsmaterial

Kommer ni behöva fördela undervisningsmaterial och leksaker från de befintliga avdelningarna på Granåsa till den nya avdelningen?

Nej, i samband med flytten från Kantarellen tar vi med oss det materialet som barnen gillar och behöver. Vi kommer fortsätta erbjuda material som är kopplat till vårt arbete med förskolans läroplan.

Utemiljö

Kommer alla barnen få plats på Granåsas utegård?

Ja, i dagsläget används inte hela gården av Granåsas barn. Gården är större än den på Kantarellen och erbjuder varierande lärmiljöer, vilka kommer kompletteras med uteleksaker från Kantarellens förskola. I läroplanen för förskolan regleras att barn ska erbjudas varierande miljöer både inomhus och utomhus där de kan utveckla sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva förmåga.

Parkering

Finns det tillräckligt med parkeringsplatser i och med det utökade antalet barnen samt personalen?

Ja, det finns i dagsläget två stora parkeringsplatser angränsande förskolan. I nuläget används inte alla platser.

Avdelning-Gruppindelning

Kommer mitt barn få börja i samma grupp som sina kompisar?

Vi kommer under vårterminen 2022 att göra barngrupperna tillsammans med personalen. Det vi utgår ifrån som vi alltid gör i samband med att vi gör nya barngrupper, är att barnen ska ha trygghet i form av kompisar.

Barnantal

Kommer alla barn från Kantarellen få plats på Granåsa?

Ja, vi får plats med de barn som kommer vilja att gå på Granåsa utifrån det läget som det ser ut nu. Skulle det vara så att vi inte får plats vid själva flytten kommer den förskola som ligger närmast geografiskt att bereda plats under en tillfällig period. Denna information skickas ut i god till berörda vårdnadshavare sker i samråd mellan rektor och eventuella berörda vårdnadshavare.

Kommer barnen få plats i befintliga barngrupper på Granåsa?

Det kommer öppnas flera platser på Granåsa under sommaren 2022. Flera barn från Granåsa och Kantarellen börjar skolan i augusti 2022, vilket öppnar för platser även i befintliga grupper. Granåsa öppnar även en ny avdelning under sommaren 2022 där barn kan börja i augusti.

Kommer barngrupperna på Granåsa bli större än vad de var på Kantarellen?

Barngrupperna kommer ha samma antal barn per vuxen som Kantarellen, det ökade antalet barn medför också att intäkterna blir högre vilket gör att vi kan ha en ännu högre kvalitét och fler personal på Granåsa.

Introduktion och inskolning i de nya barngrupperna

Hur säkerställer ni att barnen som flyttas till Granåsa blir trygga?

Vi kommer att ha en inskolning för alla barn som flyttar till Granåsa. Den kommer vara ledd av våra pedagoger som har lång erfarenhet av inskolningar. Ni vårdnadshavare är välkomna att vara på plats med ert barn under en dag om det finns behov. För att skapa bra förutsättningar för en lyckad inskolning kommer vi i planeringen av de nya barngrupperna ta hänsyn till att barnen känner andra barn i sin grupp.

Trygghet från personalgrupp

Kommer mitt/mina barn att få med sig någon av sina pedagoger till Granåsa?

Då barngruppen blir mindre på Kantarellen i samband med att barn börjar skolan kommer inte alla pedagoger på Kantarellen att kunna flytta med till Granåsa. Vi kommer ta stor hänsyn till barnens bästa gällande vilka pedagoger som flyttar med och vi kommer även ta hänsyn till pedagogernas egna önskemål.

I förskolans naturliga arbete sker förändringar i personalgrupperna varje år.  Detta beror på barngruppens behov, storlek och efter önskemål från pedagogerna själva. Barnen är därför vana att det blir vissa förändringar i personalgruppen på avdelningen. Vi utgår självfallet ifrån att ha pedagoger som känner barnen och som är erfaren med barngruppens behov.

Rutiner och strukturer

Kommer mina barn behöva lära sig helt nya rutiner?

Arbetet på Granåsa är väldigt likt det på Kantarellen. Förskolorna tillhör samma rektorsområde och har samma rektor, det finns därför samma typ av rutiner på bägge förskolorna. Detta inkluderar samlingar, fruktstund, lunch, mellanmål, utflykter, utevistelse, hämtning och lämning.

Behöver vi som vårdnadshavare lära oss ett annat system än Schoolsoft för att få ta del av information?

Nej, Granåsa använder Schoolsoft precis som Kantarellen, era barn kommer att skrivas över på Granåsas Schoolsoft och ni loggar in precis som vanligt för att ta del av information.

Mitt barn har idag utökade vistelsetider vid hämtning och lämning på Kantarellen, kommer denna möjlighet finnas tillgänglig på Granåsa?

Ja, bemanningen anpassas efter barnens behov, vilket gör att Granåsa kan erbjuda detta precis som Kantarellen gjort.

Mitt barn pratar ett annat modersmål än svenska, hur kommer ni arbeta med det på Granåsa?

Vallentuna kommun arbetar medvetet med andra språk än svenska, detta kan yttra sig på olika sätt. Vi använder verktyg som Widgit som erbjuder bildstöd, Google translate, eller tar hjälp från er vårdnadshavare att lära oss vissa ord på modersmålet för att barnen ska känna igen sig mer och känna sig trygga. Flera appar förskolan använder sig av finns även på flera språk så att sagor går att höra på sitt modersmål. I vissa fall använder förskolan sig av skolans modersmålslärare för att översätta dokument, tolka eller kunna skriva texter barnen kan känna igen.

Mitt barn har idag resursbehov, kommer det att erbjudas även på Granåsa?

I samband med flytten till Granåsa kommer stor hänsyn tas till varje barns enskilda behov. Finns det idag ett behov av extra resursbehov runt ditt barn kommer detta även erbjudas på Granåsa förskola.

Var kan jag vända mig om jag har fler frågor?

Mer information kommer att skickas ut från rektor till berörda vårdnadshavare via Schoolsoft så snart planeringsarbetet har satt igång. För frågor som inte blivit besvarade här vänder ni er i första hand till rektor Ola Eneroth, ola.eneroth@vallentuna.se

Vad händer nu?

I första steget kommer det att göras risk- och konsekvensanalyser tillsammans med personalen samt en barn- och konsekvensanalys. Detta för att kunna identifiera de risker som eventuellt kan finnas och för att ta fram en plan för att hantera dessa. Efter detta börjar detaljplaneringen av flytten som kommer påbörjas under slutet av vårterminen i juni. Arbetet med flytten ska inte påverka barnens vardag nämnvärt då flytten läggs precis innan sommarlovet. Stora delar av förskolans naturliga vardag på sommarperioden är förlagd utomhus vilket möjliggör för arbete inomhus för att förbereda flytten.

 

 

 

 

Information och FAQ Polska

Przedszkole Kantarellen,od jesieni 2022 roku,przeniesione zostaje do przedszkola Granåsa

Wszystkie administracje w gminie pracują nad tym, aby zapewnić efektywne wykorzystanie naszych pomieszczeń. Lokale to duży koszt w budżecie i kiedy usprawnia się użytkowanie lokali, to zaoszczędzone środki można przeznaczyć na podstawową działalność, czyli na edukację i opiekę nad dziećmi i studentami.

Administracja ds. Dzieci i Młodzieży (BUF) po przeglądzie wykorzystania pomieszczeń zauważyła, że ​​w centralnym obszarze ,w przedszkolach Kantarellen i Granåsa jest wiele wolnych miejsc tzn mała ilość dzieci w porównaniu z wielkością lokalu . Bazując na prognozach demograficznych oraz aktualnej kolejce dzieci do przedszkoli, przewiduje się ,że powyższa sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości.

Przedszkole Kantarellen i Granåsa są również położone blisko siebie geograficznie, dlatego dzieci z przedszkola Kantarellen, które pozostaną w przedszkolu po wakacjach, przeniosą się do przedszkola Granåsa od 1 sierpnia 2022 r.

Środowisko edukacyjne, liczba wychowawców na dziecko i grupy dzieci zostaną dostosowane do potrzeb dzieci, a wszystkie oddziały w przedszkolu Granåsa będą kontynuować wysokiej jakości działalność edukacyjną.

Więcej informacji na ten temat zostanie wysłanych do opiekunów dzieci za pośrednictwem Schoolsoft. Zebrane pytania i odpowiedzi związane z przeprowadzką , można znaleźć na stronie internetowej Kantarellen, www.vallentuna.se/kantarellen.

Jeśli Państwo nie znajdziecie tam odpowiedzi na swoje pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z dyrektorem Olą Eneroth pod adresem ola.eneroth@vallentuna.se

Dziękujemy za współpracę i czekamy na przyjęcie Państwa dzieci do przedszkola w Granåsa tej jesieni.

Z poważaniem

Ola Eneroth

Centralny obszar przedszkolny

Zuzanna Falk

Kierownik ds. Edukacji, Administracji Dzieci i Młodzieży

Częste pytania

Dlaczego podjęto decyzję o zamknięciu przedszkola Kantarellen i zaproponowano dzieciom uczęszczajcym do tego przedszkola, miejsca w przedszkolu Granåsa ?

Wszystkie administracje mają za zadanie zapewnienie efektywnego wykorzystania naszych pomieszczeń. Lokale to duży koszt w budżecie i kiedy można usprawnić użytkowanie lokali,to zaoszczędzone w ten sposób środki mogą trafić na podstawową działalność, czyli na edukacjię i opiekę nad dziećmi i studentami.

Administracja ds. Dzieci i Młodzieży (BUF) w swoim ocenie wykorzystania pomieszczeń zauważyła, że ​​w obszarze centralnym ,w przedszkolach Kantarellen i Granåsa jest wiele wolnych miejsc, tzn. mała ilość dzieci w stosunku do powierzchni lokali. Bazując na prognozach demograficznych oraz aktualnej kolejce dzieci do przedszkola,można wywnioskować,że powyższa sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższej przyszłości.

W związku z tym BUF przeprowadził analizę, z której wynika, że dzieci z przedszkola Kantarellen mogą zostać zakwaterowane w wolnych lokalach oraz w grupach,które mają mniejsza ilość w przedszkolu w Granåsa. Przedszkola te znajdują się blisko siebie zatem propozycją pracodawcy/celem jest przeniesienie działalności czyli przeniesienie dzieci, z przedszkola Kantarellen do przedszkola Granåsa od 1 sierpnia 2022 r.

Jak to posunięcie wpłynie na przedszkole w Granåsa?

Wiosną personel wraz z pracodawcami i naszymi partnerami związkowymi przeprowadzą ocenę ryzyka i ewentualnych konsekwencji. W tym dokumencie zidentyfikujemy możliwe zagrożenia i będziemy pracować nad znalezieniem rozwiązań, które stworzą tak płynne przejście, jak to tylko jest możliwe. Dla Granåsa oznacza to, że będzie więcej dzieci, ale jednocześnie więcej personelu. Dzięki temu stworzy się lepsze warunki do współpracy oraz wniesionych zostanie więcej umiejętności w postaci nowego personelu. Powiększenie grupy dzieci oznacza również, że dochód przedszkola będzie wyższy, co doprowadzi do poprawy jakości z możliwością zakupu nowych materiałów i zwiększonych zasobów.

Jak przeprowadzka wpłynie na przedszkole Kantarellen?

Przedszkole Kantarellen będzie zamknięte od 3 lipca 2022 roku. Działalność przedszkola będzie kontynuowane do momentu zamknięcia w lipcu. Budowa nowego środowiska w przedszkolu Granåsa odbędzie się w czasie wakacji letnich, a działalność tego przedszkola rozpocznie się w sierpniu.

Co stanie się z lokalem Kantarellena, gdy przedszkole je opuści?

Pomieszczenia te będą wolne , co stworzy możliwość przeniesienia się do nich innej działalności w obrębie gminy. Decyzje dotyczące lokali i ich najemców podejmuje Administracja Transportu i Nieruchomości (TFF).

Jako opiekunowie dziecka z przedszkola Kantarellen, co musimy zrobić w związku z przeprowadzką?

Z końcem lata 2022 r. zostaniecie Państwo automatycznie przepisani do przedszkola w Granåsa. Oczywiście jest również możliwość ubiegania się o miejsce w innych przedszkolach w okolicy, co można zrobić umieszczając swoje dziecko w kolejce do tych przedszkoli za pośrednictwem strony internetowej gminy Vallentuna. W wypadku ubiegania się o miejsce w niezależnym przedszkolu, należy skontaktowac się bezpośrednio z niezależnym przedszkolem. Wiosną za pośrednictwem Schoolsoft zostanie wysłanych więcej informacji na temat przeprowadzki opiekunów, a jeśli wcześniej pojawią się jakieś inne pytania, można skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola pod adresem ola.eneroth@vallentuna.se

Odległość geograficzna

Czy będziemy mieli dłuższy czas dojazdu do przedszkola w Granåsa?

Granåsa znajduje się 550 metrów od Kantarellen, przedszkole znajduje się na

Gamla Väsbyvägen 2.

Żywność

Obecnie moje dziecko ma specjalną dietę. Czy będzie możliwość zaoferowania jej również w Granåsa?

Tak, specjalna dieta będzie również możliwa w Granåsa .Nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Państwa wniosek z Kantarellen zostanie wykorzystany w Granåsa.

Materiały dydaktyczne

Czy będziecie rozprowadzać materiały dydaktyczne i zabawki z istniejących oddziałów w Granåsa do nowych oddziałow?

Nie, w związku z przeprowadzką , z Kantarellen przywozimy ze sobą materiał, który dzieci lubią i potrzebują. Będziemy nadal oferować materiały związane z naszą pracą dydaktyczną oraz z przedszkolnym programem nauczania.

Środowisko zewnętrzne

Czy na podwórku Granåsa będzie wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich dzieci?

Tak, obecnie nie jest wykorzystywane, przez dzieci z Granåsa, całe podwórko. Teren jest większy niż ten w Kantarellen i oferuje zróznicowane środowisko do nauki i zabawy, które zostanie uzupełnione sprzętami do zabawy na świeżym powietrzu z przedszkola w Kantarellen. Program nauczania przedszkolnego określa, że ​​dzieciom należy oferować zróżnicowane środowisko, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, w których mogą rozwijać swoje zdolności motoryczne, społeczne, emocjonalne i poznawcze.

Parking

Czy ze względu na zwiększoną liczbę dzieci i personelu jest wystarczająco dużo miejsc parkingowych?

Tak, obecnie przy przedszkolu znajdują się dwa duże parkingi, na których nie wszystkie miejsca są wykorzystane.

Podział na grupy

Czy moje dziecko będzie zaczynało pobyt w nowym przedszkolu w tej samej grupie co jego przyjaciele?

W semestrze wiosennym 2022 będziemy wraz z personelem tworzyć grupy. Wychodzimy z założenia, jak zawsze przy tworzeniu nowych grup dzieci, że dzieci powinny mieć zabezpieczenie w postaci przyjaciół.

Liczba dzieci

Czy wszystkie dzieci z Kantarellen dostaną miejsce w Granåsa?

Tak, mamy tyle miejsc dla dzieci, które będą chciały przejść do Granåsa, ile jest potrzebnych na dzień dzisiejszy. Jeżeli okaże się, że nie uda nam się znaleźć miejsca podczas faktycznej przeprowadzki, to najbliżej geograficznie położone przedszkole, zapewni nam miejsce na czas przejściowy. Informacje na ten temat będą przesyłane w odpowiednim czasie zainteresowanym opiekunom w porozumieniu między dyrektorem a zainteresowanymi opiekunami.

Czy dzieci otrzymają miejsce w istniejących grupach w Granåsa?

Niektóre miejsca zwolnią się w Granåsa latem 2022 roku. Kilkoro dzieci z Granåsa i Kantarellen rozpocznie naukę w sierpniu 2022 roku, przez co utworzą się również miejsca w istniejących grupach. Granåsa otworzy również nowy oddział latem 2022 r, do którego dzieci będą mogły zacząć uczęszczać w sierpniu.

Czy grupy dzieci w Granåsa będą większe niż w Kantarellen?

Grupy dziecięce będą miały taką samą liczbę dzieci na osobę dorosłą jak Kantarellen. Większa liczba dzieci oznacza również, że dochód będzie wyższy, co oznacza, że ​​możemy mieć jeszcze wyższą jakość i więcej personelu w Granåsa.

Wprowadzenie do nowych grup

Jak zapewnione bedzie poczucie bezpieczeństwa dzieciom przeniesionym do Granåsa?

Wszystkim dziecomi, które przeniosą się do Granåsa zapewnimy program przygotowawczy. Poprowadzą go nasi pedagodzy, którzy mają duże doświadczenie w przygotowywaniu dzieci do przedszkola. W razie potrzeby, opiekunowie mogą być przez jeden dzień, na miejscu z dzieckiem. Aby pomyślnie przeprowadzić wprowadzenia dziecka do nowego przedszkola, przy planowaniu nowych grupy, będziemy brać pod uwagę to, że dzieci znają inne dzieci ze swojej grupy.

Poczucie bezpieczeństwa ze strony personelu

Czy moje/moje dzieci w Granåsa będą mogły mieć jednego ze swoich nauczycieli?

Ponieważ grupa dzieci w Kantarellen zmniejsza się w związku z odejściem dzieci rozpoczynających naukę w szkole, nie wszyscy wychowawcy w Kantarellen będą mogli przenieść się do Granåsa. Będziemy brać pod uwagę najlepiej pojęte interesy dzieci w kwestii tego, z jakimi wychowawcami się przeniosą a także weźmiemy pod uwagę własne życzenia wychowawców.

W pracy przedszkola co roku zachodzą naturalne zmiany w grupach kadrowych. Zależy to od potrzeb grup, ich wielkości i życzeń samych wychowawców. Dzieci są zatem przyzwyczajone do pewnych zmian w grupach peronalu w oddziałach. Punktem wyjścia jest dla nas to, żeby mieć pedagogów znających dzieci i którzy mają doświadczenie z potrzebami danej grupy.

Procedury i struktury

Czy moje dzieci będą musiały nauczyć się zupełnie nowych nawyków?

Praca w Granåsa jest bardzo podobna do pracy w Kantarellen. Przedszkola należą do tego samego obszaru centralnego i mają tego samego dyrektora, więc w obu przedszkolach obowiązuje ten sam rodzaj zajęć. Obejmuje to spotkania poranne, czas na zjedzenie owoców, lunch, podwieczorek , wycieczki, zajęcia na świeżym powietrzu, przyprowadzanie dziecka do przedszkola i jego odbiór.

Czy jako opiekunowie musimy uczyć się innego niż Schoolsoft systemu,aby otrzymywać informacje?

Nie, Granåsa korzysta ze Schoolsoft tak samo jak Kantarellen, Państwa dzieci zostaną przeniesione do Schoolsoft Granåsa, a wy zalogujecie się tak jak zwykle, aby uzyskać dostęp do informacji.

Moje dziecko ma obecnie przedłużony czas pobytu podczas odbioru i dowozu do Kantarellen, czy ta możliwość będzie dostępna w Granåsa?

Tak, personel jest dostosowany do potrzeb dzieci, co oznacza, że ​​Granåsa może zaoferować taką samą opcję, jak Kantarellen.

Moje dziecko mówi innym językiem ojczystym niż szwedzki, w jaki sposób będziecie z nim pracować w Granåsa?

Gmina Vallentuna pracuje świadomie z językami innymi niż szwedzki, co może uwidaczniać się w różny sposób. Korzystamy z narzędzi takich jak Widgit, które oferuje pomoc w postaci obrazu, tłumacza Google lub korzystamy z pomocy opiekunów dzieci, którzy uczą nas pewnych słów w języku ojczystym dzieci, aby one lepiej rozpoznawały siebie i czuły się bezpiecznie. Niektóre aplikacje, z których korzysta przedszkole, są również dostępne w innych językach, dzięki czemu dzieci mogą usłyszeć bajki w ich własnym języku ojczystym. W niektórych przypadkach przedszkole korzysta z nauczyciela języka ojczystego pracującego w szkole, aby uzyskać pomoc przy tłumaczeniu dokumentów,rozmow czy przy redagowaniu tekstów, które dzieci mogą rozpoznać.

Moje dziecko potrzebuje asystenta, czy taka pomoc bedzie możliwa również w Granåsa?

W związku z przeprowadzką do Granåsa, wiele uwagi poświęcimy indywidualnym potrzebom każdego dziecka. Jeśli dzisiaj istnieje potrzeba dodatkowych wsparcia dla dziecka, będzie to również oferowane w przedszkolu w Granåsa.

Gdzie mogę się zwrócić, jeśli mam więcej pytań?

Więcej informacji od dyrektora do zainteresowanych opiekunów zostanie wysłanych za pośrednictwem Schoolsoft, jak tylko rozpoczną się prace planistyczne. W przypadku pytań, na które nie udzielono tutaj odpowiedzi, prosimy o kontakt z dyrektorem Olą Eneroth, ola.eneroth@vallentuna.se

Co się teraz bedzie działo?

Na pierwszym etapie wspólnie z personelem zostaną przeprowadzone anlizy ryzyka i konsekwencji. Ma to na celu umożliwienie identyfikacji zagrożeń, które mogą zaistnieć i opracowanie planu radzenia sobie z nimi.

Następnie rozpocznie się szczegółowe planowanie przeprowadzki, która będzie miała miejsce w czerwcu, pod koniec semestru wiosennego. Prace związane z przeprowadzką nie powinny znacząco wpływać na codzienne życie dzieci, gdyż będą się one odbywały tuż przed wakacjami. Duża część, codziennego życia przedszkola w okresie letnim znajduje się na zewnątrz,co umożliwia prace przygotwawcze do przeprowadzki w pomieszczeniach.

Information och FAQ Litauiska

Kantarellens ( Voveraites) vaiku darzelis perkelaimas i i Granåsa ( Eglynelio) vaiku darzeli nuo rudens semestro 2022

Visos musu savivaldybes istaigos dirba nuosekliai ir kryptingai, kad efektivizuoti turimu patalpu panaudojima. Patalpu islaikymui skiriama didele biudzeto dalis, tad, jei yra galimybe efektivizuoti ju panaudojma – sutaupytos lesos buna skiriamos svarbiausiaim tikslui - vaiku ugdymui, lavinimui, mokymui ir prieziurai.

Vaiku ir jaunimo uzmtumo skyrius (BUF) analizuodamas esama patalpu uzimtuma Kantarellens

( Voveraites) bei Granåsa (Eglynelio) vaiku ugdymo istaigose nustate, kad siose istaigose  yra daug laisvu vietu ir atsizvelgiant i pateiktus tevu prasymus lankyti vaiku ugdymo istaigas  – si situacija artimiausiu metu nesikeis.

Abi sios istaigos – (Kantarellens (Voveraites) ir Granåsa( Eglynelio))darzeliai )yra geografiskai arti vienas kito todel vaikai, lankantys Kantarellens( Voveraites) vaiku darzeli - po vasaros, nuo 01.08. 2022 perkeliami i Granåsa( Eglynelio) ugdymo istaiga.

Sis perkelimas netures itakos mokymo bei ugdymo kokybei - ir toliau bus atsizvelgiama i vaiku poreikius uztikrinant reikiama mokymo - ugdymo aplinka, dirbanciu pedagogu bei vaiku skaiciu grupese.

Teveliai ar globejai, kuriu vaikai bus perkeliami, daugiau informacijos gaus per Schoolsoft.

Taip pat www.vallentuna.se/kantarellen - galite rasti ivairiu klausimu bei atsakymu kas liecia vaiku perkelima.

Jeigu nerasite atsakymu i Jums rupimus klausimus - kreipkites i direktore Ola Eneroth - ola.eneroth@vallentuna.se kuri mielai Jums pades.

Is anksto dekojame uz Jusu geranoriska bendradarbiavima ir rudeni lauksime Jusu vaikuciu Granåsa ( Eglinelio) ugdymo istaigoje.

 

Graziausi linkejimai

 Centralizuotu ikimokykliniu ugdymo istaigu direktore

 Ola Eneroth

Vaiku ir jaunimo ugdymo  reikalu skyriaus vadove

Susanna Falk

 

Bendrieji klausimai

Kodel buvo nuspresta uzdaryti Kantarellens( Voveraiciu) vaiku ugdymo istaiga ir vaikams, lankantiems Kantarellens ( Voveraiciu) ugdymo istaiga buvo pasiulyta vieta Granåsa (Eglynelio) ugdimo istaigoje?

Visos musu savivaldybes istaigos dirba nuosekliai ir kryptingai kad efektivizuoti turimu patalpu panaudojima. Patalpu islaikymui skiriama didele biudzeto dalis, tad, jei yra galimybe efektivizuoti ju panaudojma – sutaupytos lesos buna skiriamos svarbiausiaim tikslui - vaiku ugdymui, lavinimui, mokymui ir prieziurai.

Vaiku ir jaunimo uzmtumo skyrius (BUF) analizuodamas esama patalpu uzimtuma Kantarellens ( Voveraites) bei Granåsa ( Eglynelio) vaiku ugdymo istaigose nustate, kad siose istaigose yra daug laisvu vietu ir atsizvelgiant i pateiktus tevu prasymus lankyti darzelius – si situacija artimiausiu metu nesikeis.

Vaiku ir jaunimo uzimtumo skyrius (BUF) analizuodamas patalpu uzimtumo efektyvuma prieme sprendima, kad vaikams is Kantarellens( Voveraiciu) ugdymo istaigos bus pasiulyta vietos Granåsa ( Eglynelio) ugdymo istaigoje, kuri dirba naudodami tokius pat ugdymo metodus ir yra arti viena kitos. Todel visa ugdymo istaigos veikla, isaitant ir vaikus is Kantarellens( Voveraiciu) , bus perkelta i Granåsa ( Eglynelio) ugdymo istaiga nuo 01.08.2022

Kaip sis perkelimas paveiks Granåsa ( Eglynelio) ugdymo istaiga?

Darbdaviai kartu su ugdymo istaigos peronalu bei profsajungos atstovais atliks isamia rizikos faktoriu bei galimybiu studija. Sios studijos metu tikimasi nustatyti galimas rizikas, sunkumus, susijusius su perkelimo procesu bei rasti sprendimus kaip isvengti su perkelimu susijusiu klaidu bei nesklandumu. Bus siekiama, kad numatomas perejimo laikotarpis butu kaip imanoma svelnesnis .

Granåsa ( Eglynelio) ugdymo istaigoje bus daugiau vaiku, bet tuo paciu bus ir daugiau personalo. Tai gali buti puki galimybe pedagogams bendradarbiauti, kelti savo kvalifikacija, igyti nauju igudziu. Didesnes vaiku grupes taip pat garantuos didesnes finansines iplaukas – kas leis geriau aprupinti istaiga naujomis, kokybiskomis ugdymo priemonemis ir kt.resusrsais.

Kaip sis perkelimas paveiks Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaiga?

Kantarellens( Voveraiciu) ugdymo istaiga nutrauks savo veikla nuo 03.07 2022. Iki to laiko si istaiga dirbs iprastai, kaip iki siol. Par vasaros atostogas bus irengiamos ir paruosiamos patalpos Granåsa( Eglynelio) ugdymo istaigoje, kuri jau nuo rugpjucio 01 d. bus pasiruosusi priimti vaikus.

Kaip bus naudojamos likusios laisvos Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaigos patalpos?

Sios patalpos kol kas bus laisvos, bet tikimasi, kad veliau bus naudojamos savivaldybes reikmem kokiai nors kitokiai naudingai veiklai. Sprendima del nuomos ir nuomotoju atranka priima savivaldybes nekilnojamo turto bei eismo skyrius(TFF)

Ka tureciau as, kaip vaiko, lankancio Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaiga, globejas, zinoti ir kaip elgtis siuo perkelimo laikotarpiu?

Jusu vaikas automatiskai bus perkeliamas i Granåsa( Eglynelio) ugdymo istaiga po vasaros atostogu 2022. Taip pat Jus turite galimybe savarankiskai ieskoti vietos savo vaikui kitose savivaldybes ugdymo istaigose. Tai galite padaryti per Vallentunos savivaldybes info puslapi atsistodami i eile. Jei norite gauti vieta savo vaikui privaciuose ugdymo istaigose – turite susisiekti su konkrecia Jusu pasirinkta privacia istaiga. Pavasari planuojame paruosti ir isiusti daugiau informacijos apie busima perkelima per Schoolsoft. Jeigu turite Jums svarbiu klausimu – susisiekite tiesiogai su direktore Ola Eneroth - ola.eneroth@vallentuna.se

Atstumas iki naujos ugdymo istaigos

Granåsa( Eglynelio) istaiga randasi 550 metru atstumu nuo Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaigos adresu Gamla Väsbyvägen 2

Maitinimas

Siuo metu mano vaikas turi galimybe valgyti specialu, jam pritaikyta maista. Ar si galimybe isliks ir Granåsa ( Eglynelyje)?

Taip, si galimybe isliks – Jusu vaikas gales valgyti jam pritaikyta maista. Jums nereikia tam pateikti naujo prasymo. Ankstesnis Jusu prasymas bus galiojantis.

Mokymo – ugdymo priemones

Ar dabar Granåsa(Eglynelyje) naudojamos mokymo – ugdymo priemones bus padalintos ir naudojamos i naujos patalpas perkeltu vaiku ugdymui?

Ne, perkeliant vaikus is Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaigos ten naudotos priemones , su kuriomis vaikai dirbo ir jas mego taip pat bus perkeltos. Visos priemones atitinka mokymo - ugdymo istaigoms keliamus reikalavimus bei mokymo plana.

Aplinka ugdymo istaigos kieme

Ar uzteks vietos ir priemoniu vaiku veiklai Granåsa (Eglynelio) kieme?

Taip, siuo metu nera pilnai isnaudojama visa esanti lauko aplinka Granåsa (Eglynelyje). Cia gerokai daugiau vietos nei Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaigos kieme.

Mokymo - ugdymo plane yra nurodyta, kad vaikams turi buti pasiulyta veiklu ivairove tiek viduje tiek istaigos kiemo teritorijoje, kad vaikai galetu lavinti savo motorika, socialinius, emocionalius ir kognityvius igudzius bei gebejimus.

Masinu stovejimo aikstele

Ar bus pakankamai vietu masinu stovejomo aiksteleje atvezantiems ir pasiimantiems vaikus bei personalui?

Taip, salia yra dvi masinu stovejimo aiksteles, kuriose, siuo metu, yra pakankamai laisvu vietu.

Vaiku paskirstymas i grupes

Ar gales mano vaikas lankyti ta pacia grupe kaip ir jo draugai?

Pavasari 2022 kartu su personalu formuosime vaiku grupes. Kaip ir visada – formuojant vaiku grupes – svarbiausia yra kad vaikai jaustusi saugus salia turedami savo draugus.

Vaiku skaicius

Ar uzteks vietosGranåsa (Eglynelyje) visiems vaikams is Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaigos?

Taip, uzteks vietu visiems vaikams norintiems pesikelti i Granåsa ( Eglyneli) kaip manoma siuo metu. Jeigu atsitiks taip kad ne visiems vaikams bus vietu perkelimo laikotarpiu – artimiausiai esanti ugdymo istaiga bus pasiruosusi laikinai priimti siuos vaikus kol atsitras nuolatine vieta Granåsa(Eglynelio) ugdymo istaigoje. Vaiku,(kuriems gal but teks laikinai priimti vieta artimiausioje ugdymo istaigoje) globejams ar teveliams bus pranesta apie tai is anksto ir bendru sutarimu su ugdymo istaigos direktore.

Ar bus nauji vaikai priimami i jau dabar veikiancias grupes Granåsa(Eglynelio) ugdymo istaigoje?

Bus sukurta daug nauju vietu Granåsa ( Eglynelyje) is Kantarellens (Voveraiciu) ateinantiems vaikams jau dabar veikanciose bei naujose grupese 2022 rugpjucio men. Granåsen (Eglynelyje) bus taip pat atidarytas naujas korpusas perkeltiems vaikams patalpinti.

Ar bus daugiau vaiku grupes Granåsen(Eglynelyje) nei buvo Kantarellen (Voveraiciu) ugdymo istaigoje?

Vaiku skaicius, tenkantis vienam vaikus priziurinciam pedagogui, bus toks pat kaip ir Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaigoje. Taip pat didesnis istaiga lankanciu vaiku skaicius padidins pinigines iplaukas, kas leis idarbinti daugiau aukstesne kvalifikacija turinciu pedagogu.

Integracija adaptacija naujose vaiku grupese

Kaip bus uztikrinamas i Granåsen( Eglyneli) perkeliamu vaiku saugumas, tinkama adaptacija?

Visi vaikai kurie persikels isKantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaigos tures adaptacini laikotarpi, uz kurio kokybe bus atsakingi patyre pedagogai. Jus, teveliai arba globejai, turesite galimybe buti kartu su vaikais ju pirma diena naujoje grupeje. Kad adaptaciaj butu tikrai sekminga- sieksime, kad seni, geri vaiku draugai taip pat butu toje pacioje grupeje.

Personalo indelis kad uztikrinti vaiku saugumo jausma adaptaciniu laikotarpiu

Ar mano vaikai Granåsa ( Eglynelyje)tures glimybe tureti tuos pacius pedagogus?

Kada nemazai vaiku is Kantarellen( Voveraiciu) isejo i mokykla -sumazejo vaiku grupes. Todel ne visi pedagogai bus perkelti i Granåsen (Eglyneli). Bet mes atsizvelgsime i tai kas yra geriausia vaikams parinkdami pedagogus ir personala taip pat atsizvelgdami i pedagogu pageidavimus.

Ugdymo istaigoje vyksta nuolatine kaita - ir personalo ir ugdymo proceso – atsizvelgiant i pedagogu pageidavimus bei kt aplinkybes. Vaikai yra priprate bei prisitaiko prie sios kaitos .Pirmenybe teikiame tiems pedagogams, kurie yra patyre ir kvalifikuoti bei tinkamiausi darbui konkrecioje vaiku grupeje.

Rutinos ir struktura

Ar mano vaikui reikes ismokti, priprasti prie nauju veiklos momentu (rutinu)?

Vaiku ugdymo specifikaKantarellens (Voveraiciu) bei Granåsen (Eglynelio) ugdymo istaigose yra labai panasi. Abi ugdymo istaigos yra kontroliuojamos to paties direktoriaus, abiejose ugdymo staigose yra tos pacios, jums jau zinomos rutinos – ryto ratas, vaisiu pertraukele, priespieciai, pietus, isvykos, ivairios veiklos lauke, vaiku palikimas bei pasiemimas.

Ar mes, vaiku globejai, turesime ismokti naudotis kokia nors kita informacine platforma nei naudojames dabar( Schoolsoft)?

Ne, Granåsen (Eglynelis) naudoja Schoolsoft programa kaip ir Kantarellens (Voveraiciu) ugdymo istaiga. Informacija apie Jusu vaika bus perkelta ir Jus, kaip ir anksciau, galesite prisijungti ir rasti reikiama informacija.

Kartais esame priversti anksciau atvesti arba veliau pasiimti vaika is ugdymo istaigos. Ar tokia galimybe isliks ir Granåsen (Eglynelyje)?

Taip, ugdymo istaigos vadovai atsizvelgia i vaiko ir jo seimos poreikius, todel tokia galimybe isliks ir Granåsen (Eglynelyje).

Mano vaiko gimtoji kalba yra kta – ne svedu kalba. Kaip bus dirbama su tokiais vaikais Granåsen ( Eglynelyje)?

Vallentunos savivaldybeje yra kryptingai ir ivairiapusiskai dirbama su kitakalbiu vaiku ugdymu: naudojame Widgit programele kur paveiksleliu pagalba galime pateikti vaikams paaiskinimus; Google verteja; arba vaiku teveliai padeda uzrasydami paprastas, svarbias, suprantamas vaikams frazes, del ko vaikai jauciasi saugesni. Vaikai taip pat gali pvz. klausyti pasaku savo gimtaja kalba, arba isskirtiniais atvejais mokykla naudojasi gimtosios kalbos mokytoju pagalba isverciant iv. dokumentus arba vaikams suprantamus paaiskinimus.

Mano vaikui yra rekalinga specialisto arba asistento pagalba. Ar isliks tokia galimybe ir Granåsen ( Eglynelyje)?

Perkialiant vaikus bus ypatingai atsizvelgiama i vaiku, kuriems reikia papildomos pagalbos, poreikius. Taip, galimybe tureti papildoma pagalba Jusu vaikui isliks ir Granåsen ( Eglyneliyje).

Kur tureciau kreiptis jei tureciau daugiau man svarbiu klausimu?

Daugiau Jums svarbios informacijos bus pateikiama Schoolsoft artimiausiu laiku. Jei neradote cia atsakymu i Jums svarbius klausimus – kreipkites i direktore Ola Eneroth , ola.eneroth@vallentuna.se

Kokie artimiausi veiksmai?

Pirmiausiai , kartu su personalu, bus atlikta galimos rizikos ir pasekmiu analize – kad butu galima jas identifikuoti ir parengti sprendimu plana.

Po to bus pradetas issamus paties perkelimo planavimas, kuris bus pradetas birzelio menesi. Vaiku kasdieninei veiklai tai netures itakos, nes pats perkelimas vyks pries pat atostogas. Taip pat didzioji dalis vaiku veiklu vasara yra organizuojama lauke – o tai netrukdys perkelimo darbams, kurie bus vykdomi istaigos patalpose.

Information och FAQ Swahili

Shule la awali la Kantarelle litahamishwa kuungana na shule la awali la Granåsa katika muhula wa kupukutika kwa majani, 2022.

Wasimamizi wote wa manispaa wana wajibu kutumia vyote vyumba vyetu kwa njia ya kunufaisha. Gharama ya vyumba ni sehemu kubwa katika bajeti, kwa hivo zile hela zinazookolewa kwa kutumia vyumba vizuri zitatumiwa kwenye kazi ya msingi, yaani kwa elimu na utunzaji vya watoto.

Baada ya kuchungulia matumizi ya vyumba kwenye shule za awali za Kantarelle na Granåsa, ambazo zimo kati ya eneo la mwalimu mkuu, wasimamizi wa huduma za watoto na vijana wamehakikisha kwamba kuna nafasi tele, maana yake kuna watoto wachache kwa kulinganishwa na nafasi mwenye vyumba vinavyotumiwa. Isitoshe utabiri wa idadi ya raia kuongezeka na pia idadi ya watoto ambao wamesajiliwa kwenye orodha kuingia shuleni, zinaonyesha kwamba hakutatokea mabadiliko mwenye siku za hivi karibuni.

Kantarelle na Granåsa zinakaribiana kijiografia, na pia kwa sababu hiyo, wale watoto ambao wangeendelea kwenye shule la awali la Kantarelle, watahamia kwenye shule la awali la Granåsa kuanzia tarehe 1 Agosti 2022     

Mazingira ya mafunzo, idadi ya waalimu dhidi ya kila mtoto, na makundi ya watoto zitarekebishwa kulingana na matakwa ya watoto. Na sehemu zote kwenye shule la awali la Granåsa zitaendelea kupeana uhuduma wa mafunzo wenye sifa.

Taarifa zaidi itatumiwa wale wazazi wanaohusika kupitia Schoolsoft. Tumekusanya maswala na majibu kuhusu uhamiaji ambayo mnaweza kusoma kwenye ukurasa wa mfumo, www.vallentuna.se/kantarellen.

Msipopata majibu kwa maswala yenu hapo, mnakaribishwa sana, kuwasiliana na mwalimu mkuu Ola Eneroth kupitia ola.eneroth@vallentuna.se.

Asante sana kwa ushirikiano wenu na tunatarajia kuwakaribisha watoto wenu katika shule la awali la Granåsa mnamo muhula wa majira ya kupukutika kwa majani.

 

Ni siye tunawasalimu kwa uaminifu,

 

Ola Eneroth

Mwalimu mkuu, idara ya shule za awali

 

Susana Falk

Mkuu wa elimu ya watoto na usimamizi wa vijana

 

 

Maswala kwa ujumla

Ni kwa sababu gani iliamuliwa kwamba shule la awali la Kantarelle litafungwa halafu watoto  wanaosomea hapo wahamishwe hadi shule la awali la Granåsa?

 Wasimamizi wote wa manispaa wana wajibu kutumia vyote vyumba vyetu kwa njia ya kunufaisha. Gharama ya vyumba ni sehemu kubwa katika bajeti, kwa hivo zile hela zinazookolewa kwa kutumia vyumba vizuri zitatumiwa kwenye kazi ya msingi, yaani kwa elimu na utunzaji vya watoto.

Baada ya kuchungulia matumizi ya vyumba kwenye shule za awali za Kantarelle na Granåsa, ambazo zimo kati ya eneo la mwalimu mkuu, wasimamizi wa huduma za watoto na vijana wamehakikisha kwamba kuna nafasi tele, maana yake kuna watoto wachache kwa kulinganishwa na nafasi mwenye vyumba vinavyotumiwa. Isitoshe utabiri wa idadi ya raia kuongezeka na pia idadi ya watoto ambao wamesajiliwa kwenye orodha kuingia shuleni, zinaonyesha kwamba hakutatokea mabadiliko mwenye siku za hivi karibuni.

Kwa sababu hii, baada ya kufanya uchunguzi, wasimamizi wa huduma za watoto na vijana wamethibitisha kwamba watoto wanaosoma kwenye shule la awali la Kantarelle watatoshelea mwenye nafasi zilizohuru katika vyumba mwenye shule la awali la Granåsa. Haya mashule ya awali yanakaribiana; na pendekezo la tajiri ni kuhamisha kazi, yaani watoto, kutoka shule la awali la Kantarelle hadi shule la awali la Granåsa kuanzia tarehe 1 Agosti 2022.  

Nini maana ya huu uhamiaji dhidi ya shule la awali la Granåsa?

Sisi matajiri, wafanyikazi pamoja na wanachama cha wafanyikazi tutafanya uchunguzi juu ya matatizo yanayowezatokea. Mwenye ripoti tutataja hatari zinazoweza tokea; tutashughulika na kupata namna za kutatua hizo hatari, ili uhamiaji utimizwe vizuri. Litalotokea kwenye Granåsa ni idadi ya watoto kuongezeka, lakini vile vile pia idadi ya wafanyikazi itaongezeka. Maana yake ni kwamba wafanyikazi watakuwa na uwezo zaidi wa kushirikiana, kuliko zamani, kwa ajili ya kupata wafanyikazi wapya. Kuongezeka kwa watoto kutamaanisha kwamba mapato ya shule la awali yataongezeka. Hali hii itainua ubora wa kazi na uwezo wa kununua bidhaa zipya na kuongeza mali.

 

Nini maana ya huu uhamiaji dhidi ya shule la awali la Kantarelle?

Shule la awali la Kantarelle litafugwa tarehe 3 Julai 2022. Mafunzo kwenye kantarelle yataendelea hadi shule kufungwa mwezi wa Julai. Ujenzi wa sehemu zipya katika shule la awali la Granåsa utafanyika wakati wa likizo ya majira ya joto, na kazi itafunguliwa mwezi wa Agosti.

 

Ni nini kitafanyika na vyumba vya Kantarelle baada ya shule la awali kuhama?

Hivyo vyumba vitabaki tupu, kwa hivyo uwezekano utakuewepo kwa mwingine, katika mansipaa, kuhamia ndani. Uamuzi kuhusu upangaji wa vyumba unatolewa na usimamizi wa uwendaji wa na mali ya majengo.

Nifanye nini, mimi kama mzazi wa mtoto, kwenye shule la awali la Kantarelle, wakati wa huu uhamiaji?

Bila kufanya chochote mtasajiliwa kwenye shule la awali la Granåsa, kuanzia baada ya majira ya joto ya 2022. Mko na uwezo wa kutafuta nafasi kwenye mashule mengine ya awali katika eneo. Mnaweza kufanya hivyo kwa kusajili watoto wenu mwenye foleni zinazohusu mashule hayo, kwenye ukurasa wa nyumba ya manispaa ya Vallentuna, kwenye mfumo. Mkitaka kutafuta nafasi kwenye shule za huru, nendeni moja kwa moja hadi shule hizo kusajili watoto wenu. Katika muhula wa majira ya kuchipua, wazazi wanaohusika watatumiwa taarifa zaidi kuhusu uhamiaji kupitia Schoolsoft. Na mkiwa na maswali kabla ya hiyo, mnakaribishwa, moja kwa moja, kuwasiliana na mwalimu mkuu, kwenye ola.eneroth@vallentuna.se .

 

Safari kijografia

Tutachukuwa muda murefu zaidi kusafiri hadi shule la awali la Granåsa?

Kutoka Granåsa hadi Kantarelle ni mwendo wa meta 550; anwani ya shule la awali ni Gamla Väsbyvägen 2.

Chakula

Kwa wakati huu mtoto wangu anapata chakula maalum. Je, ataendelea kupata hicho chakula hata kwenye Granåsa?

Ndiyo, kile kile chakula maalum alipata kwenye Kantarelle ndicho ataendele kupata kwenye Granåsa. Huna haja ya kufanya maombi ya chakula maalum kwa upya, yale maombi ulifanya zamani ndiyo yataendelea kutumiwa.

Vifaa vya mafunzo

Je, wakati wa mafunzo na michezo, kwenye sehemu mpya, mtatumia vifaa vya sehemu ya zamani ya Granåsa?   

Siyo, tukihama kutoka Kantarelle, tutachukua vifaa ambavyo watoto wanapenda. Tutandaendelea kutumia vifaa ambvyo vinahusu kazi yetu kulingana na mhutasari wa masomo.

Mazingira ya nje

Watoto wote wataenea katika bustani la Granåsa?

Kwa wakati wa sasa bustani lote halitumiwi na watoto wa Granåsa. Bustani ni kubwa kuliko lile la Kantarelle na linawezesha mazingira tofauti ya watoto kujifunza. Kwenye haya mazingira vitaongezwa vifaaa kutoka Kantarelle. Katika mhutasari wa mafundisho, mnamo mashule ya awali, imeandikwa kwamba katika ndani na nje ya nyumbani, mazingira mbali mbali yawezeshwe mule watoto wakuze hali zao za kujiweza kimwili, kimawazo na fikira, kihuba na pia hali ya kuweza kushirikiana na wenzao. 

Uegeshaji wa magari

Kuzingatia kuongezeka kwa watoto na pia wafanyikazi, kuna nafasi za kutosha kuegesha magari?

Ndiyo, kuna viwanja vikubwa viwili, vya kuegesha magari, kando ya shule la awali. Kwa wakati wa sasa, nafasi zote hazitumiwi.

Kutenga vikundi

Mtoto wangu ataanza katika kikundi kimoja na wenzake?

Pamoja na wafanyi kazi wa shule tutashughulika na kazi ya kutenga vikundi kwenye wakati wa muhula wa majira ya kuchipua, 2022. Tunachozingatia tukifanya hivyo, ni kuhakikisha kwamba watoto watajisikia vizuri wakiwa pamoja.

Idadi ya watoto

Watoto wote kutoka Kantarelle wataenea katika Granåsa?

Hali inavyoonekana sasa, ndiyo, watoto wote tutakaowowachukuwa wataenea Granåsa. Ikiwa hawaenei kwa wakati huo huo wa kuhama, watapokelewa na lile shule la karibu kwa muda mfupi. Mwalimu mkuu atawaarifu wale wazazi wanaohusika mapema.

Watoto watapata nafasi katika vikundi ambavyo vipo kwa sasa?

Nafasi zipya zitafunguliwa katika Granåsa, katika wakati wa majira ya kiangazi, 2022. Watoto kadhaa toka Kantarelle na Granåsa wataanza shule mwezi wa Agosti 2022, pale wataacha nafasi mnamo vikundi ambavyo vipo sasa. Na kwenye Granåsa itafunguliwa sehemu mpya wakati wa majira ya kiangazi kule watoto wanaweza kuanza mwezi wa Agosti.

Utambulisho katika vikundi vipya

Mtahakikisha kwamba watoto ambao wanahamia Granåsa watajisikia vizuri?

Tutakuwa na ufahamisho kwa watoto wote ambao wanahamia Granåsa. Viongozi watakuwa wasomeshaji wenye ujuzi mwingi kuhusu ufahamisho. Ninyi wazazi mnakaribishwa kuwepo shuleni siku nzima ikiwa mnataka.Tukipanga hali ya ufahamisho, tutahakikisha kuweka watoto wanaojuana kwenye kikundi kimoja, tunapovitenga vikundi vipya. Kwa njia hii tutakuwa tumerahihisha kazi yetu.

Usalama toka kwa kundi la wafanyikazi

Mtoto wangu, au watoto wangu watapata waalimu wao wa zamani kule Granåsa?

Kwa vile vikundi vya watoto kule Kantarelle vinapunguka, kwa ajili ya watoto kuanza shule, walimu wote kwa Kantarelle hawataweza kuhamia Granåsa. Tutazingatia matakwa ya watoto kuhusu walimu ambao watahama pamoja na watoto wao, isitoshe tutazingatia matamanio au matakwa ya walimu wenyewe.

Katika kazi ya kawaida ya shule la awali mabadiliko baina ya wafanyikazi hutokea kila mwaka. Kinachosababisha hali hii ni ukubwa na matakwa ya vikundi vya watoto, na pia matakwa ya walimu wenyewwe. Kwa hivo, watoto wanazoea yatatokea mabadiliko baina ya kikundi cha wafanyikazi kwenye sehemu yao. Tunazingatia kuwa na wafanyikazi wanaowajua watoto na ambao wana uzoevu wa matakwa ya watoto.

 

 

Utaratibu na miundo

Watoto wangu watakuja kujifunza utaratibu mpya?

Kazi kwenye shule za Kantarelle na Granåsa ni hali moja kabisa. Mashule yamo katika eneo la mwalimu mkuu limoja, na mwalimu mkuu ni yule mmoja; kwa hivo kuna utaratibu umoja kwenye shule zote mbili, yaani makutano, fursa za kula matunda, mlo wa lanji, chakula cha kati ya mchana, kushiinda nje ya nyumba, matembezi ya nche na wazazi kuwaleta na kuwachukua watoto wao shuleni.

Sisi kama wazazi, tunahitaji kujifunza njia nyingine, kando ya Schoolsoft, kuwasiliana na kupata taarifa?

Siyo, Granåsa wanatumia Schoolsoft kama vile Kantarelle, watoto wenu watahamishwa na watasajiliwa kwenye Schoolsoft ya Granåsa. Na mweendelee kungia Schoolsoft ili kusoma taarifa, vile vile mmekuwa mkifanya.

Mtoto wangu, kwa leo, anaweza kushinda muda mrefu baada ya kuachiliwa na kabla ya kuchukuliwa, kwenye Kantarelle. Je, uwezekano huu utakuwepo kwenye Granåsa?

Ndiyo, ulinzi unarekebishwa kufuatana na matakwa ya watoto, kwa hivo Granåsa wanafanya vile vile Kantarelle wanafanya.

Mtoto wangu anazungumza lugha ya kimama isiyo kiswidi, kwenye Granåsa mnatatua hili jambo vipi?

Manispaa ya Vallentuna inashughulikia malugha mengine, kando ya kiswidi, hili linafanyika kwa njia tofauti. Tunatumia vifaa kama Widgit ambayo inatoa usaidizi kwa kutumia picha na pia tunatumia ”Google translate”. Ama pia tunapata usaidizi kutoka kwenu, ninyi wazazi, kutufundisha maneno fulani ya lugha zenu; kwa njia hii watoto wenu hujisikia wao wenyewe na kuwa watulivu. ”Apps” kadhaa, ambazo shule la awali linatumia ziko kwenye lugha kadhaa pale visa vya watoto vinaweza kusikilizwa kwa lugha za kimama. Nyakati zingine shule la awali linapata usaidizi kutoka kwa walimu wa lugha za kimama kufasiri hati, nyaraka au maandishi ili watoto watatambua kinachohusika.

Kwa wakati wa sasa, mtoto wangu anahitaji kusaidiwa kuwa na uwezo wa zaidi, je, uwezo utatolewa hata kwenye Granåsa?

Tunapohamia Granåsa uangalizi mkubwa utachukuliwa dhidi ya matakwa ya kila mtoto binafsi. Ikiwa leo kuna haja ya mtoto wako kusaidiwa kupata uwezo wa zaidi, pia kwenye shule la awali la Granåsa atapewa huo usaidizi.

Nikiwa na maswali zaidi, nitamwuliza nani?

Taarifa zaidi zitatumiwa wazazi wanaohusika, kutoka kwa mwalimu mkuu, kupitia Schoolsoft, moja kwa moja baada ya kuanza upangaji wa kazi. Kuhusu yale maswali ambayo hayajajibiwa hapo juu, mwasiliane kwanza na mwalimu Ola Eneroth, ola.eneroth@vallentuna.se  

Ni nini kinachoendelea sasa?

Hatua ya kwanza itakuwa ni, pamoja na wafanyikazi, kufanya uchunguzi juu ya hatari na matokeo, na pia juu ya watoto na matokeo. Hili litafanyika ili kuhakikisha kama zinaweza kutokea hatari fulani ili kuzitatua mapema.

Badaye itaanzwa mipango ya ndani ya uhamiaji, ambao utaanza kufanywa mwishoni mwa muhula wa majira ya kuchipua, katika mwezi wa Juni. Kazi ya kuhama haitagusa sana maisha ya kawaida ya watoto, kwa sababu uhamiaji utaanza hapo likizo ya majira ya kiangazi ikianza. Katika wakati wa likizo ya majira ya kiangazi, sehemu kubwa ya kazi ya kawaida ya shule la awali inafanyikia nje. Hiyo hali inawezesha kazi ya kuhama ifanywe ndani za nyumba.  

 

Information och FAQ- Tigrinja

ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት(Kantarellens förskola) ካብ ፍርቂ ዓመት ናይ 2022 ናብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት(Granåsa förskola) ክግዕዝ እዩ።

ኩሎም ኣብዚ ኮሙን(ምምሕዳር ከተማ) ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ዕዮ ኣለዎም፡ ሓደ ካብቲ ዕዮኦም ከኣ ንኹሉ ኣዳራሻት ብግቡእ ምጥቃም አዩ። ንኣዳራሻት ተባሂሉ ዝወጽእ ወጻኢታት ኣዝዩ ገዚፍ አዩ ፡ እንተድኣ ጽቡቕ ዉጽኢት ዚህብ ኣጠቃቅማ ኣዳራሻት ተጠቂምና ግን፡ እቲ ንኣዳራሽ ተባሂሉ ዝወጽእ ባጀት ንኻልእ ንጥፈት ወይ ስራሕ ማለት ናብ ናይ ቖልዑን ተመሃሮን ትምህርትን ክንክንን(ሓልዮት) ይዉዕል።  

ምምሕዳር ቖልዑን ኣባጽሕን ማለት(BUF)፡ናይ ኣዳራሽ ኣጠቃቅማ ግምገማ ኣለዎ፡ ብማእከላዊ ርእሰ መምህር ኣከባቢ፡ ኣብ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናትን ግራኖሳን ብዙሕ ናጻ ዝኾነ ቦታታት ከም ዘሎ ሪኢናዮ ኣሎና፡ ማለት ዉሑዳት ቖልዑ ብተዛማዲ ናይቲ ኣዳራሽ ስፍሓት። ብመሰረት ናይ ህዝቢ ቅድመ ግምገማን ዘሎ ህሉው ናይ ቖልዑ ሪጋን፡ እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ተዛማድነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ለዉጢ ኣይኪገብርን አዩ።    በቲ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጥአን እንተኾነ ዉን ካንታረለንስን ኣጸደ ህጻናትን ግራኖሳን ጥቃ ን ጥቃ ኣየን ዝርከባ፡ ስለዚ ቖልዑ ካብ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ናብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ድሕሪ ሓጋይ(sommar) ማለት ካብ ዕለት 1 ነሓሰ 2022 ጀሚሮም ክግዕዙ እዮም። 

ናይ መምሃሪ ቦታ(ኣከባቢ), ብዝሒ መምህራን ንነፍስወከፍ ቆልዓን ፡ንጉጂለ ቖልዑን ብመሰረት ናይቶም ቖልዑት ድሌታት ክማቻችኣሎም እዩ፡ ከምኡ ዉን ኣብ ኩሎም ኣብ ግራኖሳን ኣጸደ ህጻናት ዘለዉ ናይ ትምህርቲ ክፍልታት ብሉጽነት ዘለዎ ትምህርታዊ ንጥፈታት ክቅጽል አዩ። ንኹሎም ዝምልከቶም ወለዲ ወይ ኣለይቲ ብስኩል ሶፍት(Schoolsoft) ተወሳኺ ሓበሬታታት ክለኣኽ እዩ። ንምግዓዝ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ዝምልከት ዝኣከብናዮ ኩሉ ሕቶታትን መልስታትን ዝምልከት ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ጠዊቕና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። www.vallentuna.se/kantarellen. ንሕቶታትኩም መልሲ አንተዘይ ረኺብኩም ንሓላፊት ኣጸደ ህጻናት ኦላ ኤነሮዝ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ola.eneroth@vallentuna.se. ንምትሕብባርኩም ነመስግን፡ ንደቅኹም ኣብ ግራኖሳን ኣጸደ ህጻናት ንምቕባል ንጸባበ።

ምስ ብዙሕ ሰላምታ ኦላ ኤነሮዝ ሓላፊት ማእከል ኣጸደ ህጻናት

 

ሓፈሻዊ ሕቶታት

ስለምንታይ እዩ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ክዕጾ ተወሲኑ፣ ስለምንታይከ እቶም ኣብ ካንታረልንስ ዝኸዱ ቖልዑ ናብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ክግዕዙ(ቦታ ክወሃቦም ተወሲኑ)ተወሲኑ፣  

 

ኩሎም ኣብዚ ኮሙን(ምምሕዳር ከተማ) ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ዕዮ ኣለዎም፡ ሓደ ካብቲ ዕዮኦም ከኣ ንኹሉ ኣዳራሻት ብግቡእ ምጥቃም አዩ። ንኣዳራሻት ተባሂሉ ዝወጽእ ወጻኢታት ኣዝዩ ገዚፍ አዩ ፡ እንተድኣ ጽቡቕ ዉጽኢት ዚህብ ኣጠቃቅማ ኣዳራሻት ተጠቂምና ግን፡ እቲ ንኣዳራሽ ተባሂሉ ዝወጽእ ባጀት ንኻልእ ንጥፈት ወይ ስራሕ ማለት ናብ ናይ ቖልዑን ተመሃሮ ን ትምህርትን ክንክንን(ሓልዮት) ይዉዕል።

 

ምምሕዳር ቖልዑን ኣባጽሕን ማለት BUF ናይ ኣዳራሽ ኣጠቃቅማ ግምገማ ኣለዎ፡ብማእከላዊ ርእሰ መምህር ኣከባቢ፡ ኣብ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናትን ግራኖሳን ብዙሕ ናጻ ዝኾነ ቦታታት ከም ዘሎ ሪኢናዮ ኣሎና፡ ማለት ዉሑዳት ቖልዑ ብተዛማዲ ናይቲ ኣዳራሽ ስፍሓት።ብመሰረት ናይ ህዝቢ ቅድመ ግምገማን ዘሎ ህሉው ናይ ቖልዑ ሪጋን እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ተዛማድነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ለዉጢ ኣይኪገብርን አዩ።    

 

ምምሕዳር ቆልዑን ኣባጽሕን ማለት BUF ብመሰረት ዘካየዶ መጽናዕቲ ፡ ነቶም ካብ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ዝመጸኡ ቆልዑ እቲ ኣብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ዘሎ ናጻ ክፍልታትን ከመኡ ዉን እቲ ዘይመልአ ጉጅለታት ናይ ቆሎዑ ክኣኽሎም ወይ ክሕዞም ይኽእል እዩ።

 

እዞም ክልተ ኣጸደ ህጻናት ዝርከብሉ ቦታ ጥቃ ን ጥቃ ከም ምኻኑ መጠን፡ ካብ 1 ነሓሰ 2022 ጀሚሮም ቆልዑት ካብ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ናብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ክግዕዙ እዮም።

  

 

ብኸመይ እዚ ምግዓዝ(ምቅያር) ንግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ክጸልዎ አዩ፣

 

ኣብ ቀዉዒ(vår)መምህራን ምስ ወሃቢ ስራሕ ከምኡ ዉን ወከልቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት(fackliga parter) ተራኺብና፡ብዛዕባ ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤንን ሓደጋን ግምገማ ክንገብር ኢና። ኣብዚ ዉሽጢ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ሽግራት ፈሊና፡ብዝተኻእለ መጠን መፍትሒ ክንረኽበሎም ክንሰርሕ ኢና። ንግራኖሳስ ኣጸደ ህጻናት ብዝምልከት ብዙሓት ቆልዑ ክህልዉ እዮም ምስዚ ብምትእስሳር ድማ ቁጽሪ ወይ ድማ ብዝሒ ናይ መምሕራን ድማ ብመንጽሩ ክውስኽ እዩ። መምህራን ድማ ካብ ዝሓለፈ ብዝበለጸ መንገዲ ተሓባቢሮም  ክሰርሑ እዮም።ናይ ቆልዑ ጉጂለ ምውሳኽ ንኣታዊታት ናይታ ኣጸደ ህጻናት ክዓቢ ይገብሮ፡ እዚ ድማ ተኽእሎታት ሓደሽቲ ንብረት ንምግዛእን፡ ብሉጽ ዕድላት ንምዉሳኽን ይመርሓና።   

 

ብኸመይ እዚ ምግዓዝ(ምቅያር) ን ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ክጸልዎ አዩ፣

 

ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ካብ 3 ሓምለ 2022 ኣትሒዙ ክዕጾ አዩ። ትምህርቲ ክሳብ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ኣብ ሓምለ ዝዕጾ ክቅጽል እዩ። ምህናጽ ናይቶም ሓደስቲ ከባቢ ኣብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ኣብ እዋን ክረምቲ ክካየድ እዩ፡ ኣብ ነሓሰ ከኣ ክኽፈት እዩ።  

 

ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻናት ምስ ገዓዘ እቶም ኣብ ካንታረለንስ ዝርከቡ ኣዳራሻት እንታይ ክኾኑ አዮም፣

 

እቶም ኣዳራሻት ነጻ ክጸንሑ እዮም፡ግን ካልእ ንጥፈት ዘካይድ ኣካል ኣብ ዉሽጢ እዚ ኮሙን(kommun) ናብኡ ክሰግር ተኽእሎ ኣሎ። ብዛዕባ ነዳራሽ ዝምልከት ዉሳነ ዝዉስን ኣካል TFF(Trafik- och fastighetsförvaltningen) እዩ።  

 

ምስዚ ምቕያር ናይ ካንታረለንስ ኣጸደ ህጻና፡ ኣነ ከም ወላዲ ወይ ኣላዩ ቆልዓ ክገብሮ ዝግብኣኒ ነገራት እንታይ ኣሎ፣

 

ድሕሪ ሓጋይ(sommar) 2022 ብቀጥታ ኣብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ቦታ ክወሃበኩም እዩ፡ እዚ ማለት ምምዝጋብ ኣየድልየኩምን ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከሎና ግን ናይግድን ኣይኮነን ዉላድኩም ኣብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ጥራይ ክኸይድ፡ኣብ ካልእ ኣጸደ ህጻናት ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዉን ቦታ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም፡ እዚ ትገብርዎ ግን ባዕልኹም ኣብ ቫለንቱና ኮሙን ገጽ(Vallentuna kommuns hemsida) ኣቲኹም ን ዉላድኩም ኣብ መስርዕ ወይ ሪጋ ምእታው እዩ። እንድሕር ኣብ ናይ ግሊ ኣጸደ ህጻናት ቦታ ደሊኹም፡ነቲ ኣጸደ ህጻናት ብቀጥታ ተወከስዎ።ብዛዕባ ምግዓዝ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ቐውዒ(våren) ንኹሎም ዝምልከቶም ወለዲ ወይ ኣለይቲ ብመገዲ ስኩል ሶፍት(schoolsoft) ክለኣኸልኩም እዩ፡ ቅድሚኡ ዝኾነ ሕቶ አንተለኩም ግና ንሓላፊት ኣጸደ ህጻናት በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ola.eneroth@vallentuna.se .

 

ጅኦግራፊካዊ ርሕቀት

ናብ ግራኖሳ ክንከይድ ነዊሕ መንገዲ ክንጎዓዝ ዲና፣

ግራኖሳ 550 ሜትሮ ካብ ካንታረለን ሪሒቃ ትርከብ፡ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ኣብ Gamla Väsbyvägen 2 ትርከብ።

 

መግቢ

ወደይ ወይ ጓለይ ፍሉይ ኣመጋግባ(specialkost) አያ ትምገብ፡ ኣብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ከ ክቅረበሎም ድዩ፣

 

እወ፡ ከምቲ ኣብ ካንታረለን ዝቅረበሎም ወይ ዝወሃቦም ዝነበረ ፡ኣብ ግራኖሳ ዉን ከመኡ ክቅረበሎም እዩ። ንፍሉይ ኣመጋግባ ዝምላእ ወረቀት ወይ ፎርም ምምላእ ኣየድልየኩምን እዩ፡ኣቀዲምኩም ዝመላእኩሞ ወረቀት ስለ ዘሎ ብእኡ ክንጥቀም ኢና።

 

 

ናይ ምምህርና ንዋት(ንብረት)

ኣብቶም ኣብ ካንታረለን ኣጸደ ህጻናት ዘለዉ ክፍልታት ዝርከብ ንዋት(ንብረት) ናብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ምግዓዝ የድልየና ድዩ፣

 

ኣይፋል(ኖኖእ)፡ ምስቲ ናይቲ ኣጸደ ህጻናት ምግዓዝ ተተሓሒዙ እቶም ቆልዑ ዘድልዮምን ዝፈትዉዎ ኩሉ ንዋት ከነግዕዞ ኢና። ምስ ናይ ኣጸደ ህጻናት ስርዓተ ትምህርቲ ዝኸይድ ከምኡ ዉን ምስ ስራሕና ዝተሓሓዝ ንዋት ምቅራብ ክንቅጽሎ ኢና። 

 

ናይ ደገ ኩነታት*ኣከባቢ

ኩሎም ቆልዑ ኣብ ግራኖሳስ ኣጸደ ህጻናት ዘለዉ ኣብ ደገ ወጺኦም ዝጻወትሉ ቦታ ክረኽቡ ድዮም፣

 

እወ፡ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሙሉእ ናይቲ ኣብ ደገ ወጺኦም ዝጻወትሉ ቦታ እቶም ኣብ ግራኖሳስ ዘለዉ ቆልዑት ኣይጥቀምሉን እዮም።እቲ መጻወቲ ቦታ ኣብ ግራኖሳ ዘሎ ካብቲ ኣብ ካንታረለን ዘሎ ይዓቢ፡ ዝተፈላለዩ ናይ መምሃሪ ኣከባቢታት ድማ ኣለዎ፡ካብ ካንታረለን ኣጸደ ህጻናት ናይ ደገ መጻወቲ ይዉሰኹ። ኣብቲ ናይ ኣጸደ ህጻናት ስርዓተ ትምህርቲ ህጻናት ናይ ምንቅስቃስ ዓቅሞም፡ ማሕበራዊ፡ስሚዕታዊን ናይምፍልጥ ዓቅሞምን ዘዕብይሉ ኣብ ዉሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ ዝተፈላለዩ ኣከባቢታ ክወሃቡ ከምዘለዎም ይዉስን።

 

መኪና መዐሸጊ (ፓርኬሪንግ)

ብምኽንያት ብዝሒ ናይ መምህራንን ቕልዑን፡ እኹል ናይ መኪና መዐሸጊ ቦታ ኣሎዶ፣

 

እወ፡ ኣብዚ ህሉው ኩነት ክልተ ዓበይቲ ናይ መኪና መዐሸጊ ናይ ኣንግሬንሳንደ ኣጸደ ህጻናት(angränsande förskolan) ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ንኹሉ እቲ መዐሸጊ ቦታ ኣይጥቀሙሉን ኣለዉ።

  

ጉጂለ ምክፍፋል

ወደይ ኣብቲ ኣዕሩኽቱ ዘለዉዎ ወይ ጓለይ ኣብቲ መሓዙታ ዘለዋኦ ጉጂለ ድዩ/ድያ ክትኣቱ፣

 

ኣብ ቀውዒ(vår) 2022 ንሕና ምስ ሰራሕተኛታት ኮይና ናይ ቆልዑ ጉጅለታት ከነቁም ኢና። ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓደሽቲ ጉጅለታት ቆልዑ ክንገብር ከሎና እንግምግሞ፡ እቶም ቆልዑት ብመልክዕ ምሕዝነት ቅሳነት ክህልዎም ይግባእ እዩ።

 

ቁጽሪ ቆልዑ

ኩሎም ቆልዑ ካብ ካንታረለን ዝመጸኡ ኣብ ግራኖሳ ቦታ ክረኽቡ ድዮም፣

 

እወ፡ በዚ ሕጂ ዘሎ ህልው ኩነታት ናብ ግራኖሳ ምኻድ ዝደልዩ ቆልዑ ቦታ ክወሃቦም አዩ። ብጆእግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኣብ ቀረባና ብዘላ ኣጸደ ህጻናት ንግዜኡ ዝኸዉን መንቀሳቀሲ ቦታ ክወሃብ አዩ። እዚ ሓበሬታ ብ ሓላፊት ኣጸደ ህጻናትን ኣለይትን ብምኽኻር ንዝምልከቶም ወለዲ ወይ ኣለይቲ ይለኣኽ።

 

እዞም ቆልዑ ኣብ ግራኖሳ ዘሎ ናይ ህጻናት ጉጅለ ቦታ ክረኽቡ ድዮም፣

 

ኣብ ሓጋይ(sommaren) 2022 ኣብ ግራኖሳ ብዙሕ ቦታታት ክኽፈቱ አዮም።ብዙሓት ቆልዑ ካብ ግራኖሳን ካንታረለን ኣብ ነሓሰ 2022 ትምህርቲ ክጅምሩ እዮም፡ ነቶም ዘለዉ ጉጂለታት ከይተረፈ ቦታ ዝኸፍት እዩ።ኣብ ሓጋይ(sommar) 2022 ቆልዑ ኣብ ነሓሰ ዝጅምርሉ ሓዲሽ ክፍሊ ክኽፈት እዩ። 

 

ኣብ ግራኖሳ ዉሽጢ ዘለዉ ናይ ህጻናት ጉጅለ ካብቶም ኣብ ካንታረልለን ዝነበሩ ናይ ህጻናት ጉጅለ ይበዝሑ ድዮም፣

 

ከምቲ ኣብ ካንታረለን ኣጸደ ህጻናት ሓደ በጽሒ ዝሕዞም ዝነበረ ቁጽሪ ናይ ቆልዑት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ፡ ኣብ ግራኖሳ ዉን ከመኡ እዩ ክኸዉን።ናይ ህጻናት ቁጽሪ ምዉሳኽ ናይታ ኣጸደ ህጻናት ኣታዊታት ይዓቢ፡እዚ ድማ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣብ ግራኖሳ ክህልዉ ይገብር።

 

መእተዊ ንሓደሽቲ ጉጅለ ቆልዑ

ናብ ግራኖሳ ዝተሰጋገሩ ቆልዑ ድሕነቶም ብኸመይ ከረጋግጹ ይኽእሉ፣

 

ኩሎም ናብ ግራኖሳ ዝተሰጋገሩ ቆልዑ ኢንስኩልኒንግ(inskolning) ክህልዎም እዩ። ኢንስኩልኒንግ(inskolning) ብዙሕ ናይ ስልጠና ልምዲ ዘለዎም መምሃራን ክምራሕ እዩ።ኣገዳሲ ኮይኑ ተተረኺቡ ንስኻትኩም ወለዲ ወይ ኣለይቲ ንሓደ መዓልቲ ክትመጽኡ ትኽእሉ ኢኹም ንብል ፡ብደሓን ምጹ ።ንዕዉት ኢንስኩልኒንግ ጽቡቅ ኩነታት ንምፍጣር በቲ ናይቶም ሓደሽቲ ጉጂለ ህጻናት መደብ ዉሽጢ፡ እቶም ኣብ ጉጅልኦም ዘለዉ ካልኦት ቆልዑት ከምዝፈልጡ ኣብ ግምት ነእትዎ ኢና።

 

ዉሕስነት ካብ ጉጅለ ሰራሕተኛታት

ንናተይ ዉሉድ ካብቶም መምሃራኑ ዝነበሩ ናብ ግራኖሳ ክመጽኡ ድዮም፣

 

ቆልዑት ትምህርቲ ምስምጅማሮም ዝተተሓሓዘ ኣብ ካንታረለን ዉሽጢ ናይ ቆልዑ ጉጅለ እናቀነሰ ምስ መጸ፡ ኣብ ካንታረለን ዘለዉ መምሃራን ኩሎም ናብ ግራኖሳ ምኻድ ኣይክእሉን ኣዮም።ኣየኖት መምሃራን ከምዝኸዱን ናይቶም መምሃራን ድሌት ኣብ ግምት ከነእትዎ ኢና፡ ናይቶም ቆልዑ ጥቅሚ ክንሓስብ ኢና።ኣብ ናይ ኣጸደ ህጻናት ተፈጥራዊ ስራሕ ዉሽጢ ኣብ ዓመት ዓመት ኣብ ናይ ሰራሕተኛታት ጉጅለ ዉሽጢ ለውጥታት የጋጥሙ እዮም። እዚ ብናይ ቆልዑ ጉጅለ ድሌታት፡ብዓቀንን ብ ናይ መምሃራን ናይገዛእ ርእሶም ድሌታት ዝተመስረተ እዩ።

ስለዚ ቆሎዑ ኣብ መምርሒ ዉሽጢ ዘሎ ናይ ሰራሕተኛታት ጉጅለ ዉሽጢ ንዝተወሰኑ ለውጥታት ኣብ ጥቅሚ ይውዕሉ። ርግጽ እዩ ንደቅና ዝፈልጡን ኣብ ናይ ቅልዑ ጉጅለ ድሌትን ልምድን ዘለዎም መምህራን ከምዘለዉና ንግምት።

ልምድታትን ቅርጽታትን

ደቀይ ሓደሽቲ ልምድታት ክምሃሩ የድልዮም ድዩ፣

 

ኣብ ግራኖሳ ዘሎ ስራሕ ምስቲ ኣብ ካንታረልለን ዘሎ ተመሳሳሊ ኢዩ።እዘን ኣጸደ ህጻናት ናይ ሓደ ርእሰ መምህር ኣከባቢ እዮን፡ ስለዚ ሓደ ርእሰ መምህር(rektor) ስለዘለዎም ኣብ ክልቴኡ ኣጸደ ህጻናት ሓደ ኣይነት ናይ ኣሰራርሓ መደብ ኣሎ።እዚ ምትእኽኻብ ናይ ፍሩታ ጊዜ፡ምሳሕ፡ጠዓሞት፡ዙረት፡ምንቅስቃስ፡ምብጻሕን ምውሳድን የጠቃልል።

 

ንሕና ወለዲ ወይ ኣለይቲ ሓበሬታ ንምርካብ ካብ ስኩል ሶፍት(schoolsoft)ወጻኢ ካልእ ክንመሃሮ ዘድልየና ኣገባብ(system)ኣሎ ድዩ፣

 

ኣይፋል፡ ግራኖሳ ዉን ከምቲ ካንታረልለን ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ማለት ስኩል ሶፍት(schoolsoft) ዝጥቀም ከመኡ ዉን ደቅኹም ኣብ ናይ ግራኖሳ ስኩል ሶፍት ክጸሓፉ እዮም።ንስኩኻትኩም ከኣ ከምቲ ልሙድ ኣብ ስኩል ሶፍት(schoolsoft) ኣቲኹም ሓበሬታ ንምርካብ ትኽእሉ ኢኹም።

 

ወደይ ወይ ጓለይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ካብ ካንታረለን ኣብዝበጽሓሉን ዝውሰደሉን ግዜ ንዉሕ ዝበለ ጽንሖት ኣለዎ፡ እዚ ዕድል ኣብ ግራኖሳ ይርከብ ድዩ፣

 

እወ፡እቶም ኣምጻእቲ ከምናይቶም ቆልዑ ድሌታት ዝሰማምዑ እዮም፡እዚ ማለት ግራኖሳ ልክዕ ከም ካንታረለን እዚ ከቅርብ ይኽእል እዩ።

 ፡

ወደይ ወይ ጓለይ ካልእ ቋንቋ ካብ ስቨንስካ(svenska) ወጻኢ እዩ ድዛረብ፡ ኣብ ግራኖሳ ኸ ብኸመይ ኢኹም ትሰርሑ፣

 

ቫለንቱና ኮሙን(Vallentuna kommun) ካብ ቋንቋ ስዊዲን(svenska) ወጻኢ ብኻልኦት ቋንቋታት ዉን ብንቅሓት ይሰርሕ እዩ፡ እዚ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክግለጽ ይከኣል።ብዙሓት መሳርሒ ንጥቀም ከም በዐል ዊድጊት ዝኣመሰሉ ስእሊ ዝህቡና፡ ጎግል ትራንስለይት ወይ ድማ ካብ ወለዶም ገለ ገለ ቃላት ሓቲትና፡በተን ቃላት ተጠቂምና እቶም ቆልዑት ባዕላቶም ዝበለጸ ንኽፈልጡን ዉሕስነት ንኽስምዖምን ንገብር። ጽንጽዋይ ብናይ ኣዲኦም ቋንቋ ክሰምዑ መታን ኣጸደ ህጻናት ብዙሕ ቴክኒካዊ መሳርሒታት(appar) ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣለዉዎ።ኣብ ሓደ ሓደ ኣጋጣሚታት ኣጸደ ህጻናት ሓደ ሓደ ሰነዳት ንምትርጋም ወይ ቆልዑ ክፈልጥዎ ዚኽእሉ ጽሑፋት ንምጽሓፍ ናይ ቋንቋ ኣደ መምህር ይጥቀም። ናይ ነፍስወከፍ ቆልዓ ድሌት ዓቢ ግምት ክወሃቦ እዩ። ሎሚ ንዉላድኩም ተወሳኺ ሓገዝ እንድሕር ዝግበረሉ ኣሎ ኮይኑ፡ እዚ ሓገዝ ኣብ ግራኖሳ ኣጸደ ህጻናት ምስ ከደ ዉን ክወሃቦ እዩ።

 

ንመን አየ ክሓትት አንድሕር ተወሳኺ ሕቶ ኣሎኒ፡

 

ካብ ሓላፊት ኣጸደ ህጻናት ፡ንኹሎም ዝምልከቶም ወለዲ ወይ ኣለይቲ ብ ስኩል ሶፍት(Schoolsoft) ተወሳኺ ሓበሬታታት ክለኣኽ እዩ። ምዉጻእ ዉጥን ወይ መደብ ዝምልከት ኣብ መስርሕ ኣሎ።ንሕቶታትኩም መልሲ አንተዘይ ረኺብኩም ንሓላፊት ኣጸደ ህጻናት ኦላ ኤነሮዝ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም። ola.eneroth@vallentuna.se

 

ሕጂ እንታይ ክኸዉን እዩ፣

 

ኣብ መጀመርታ መምህራን ምስ ናይ ቆልዑ ተጽዕኖ ገምጋሚ፡ ብዛዕባ ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤንን ሓደጋን ግምገማ ክንገብር ኢና። እዚ ንገብረሉ ምኽንያት ድማ ክህልዉ ንዝኽእሉ ሽግራት ፈሊና፡ ነቶም ዘለዉ ሽግራት ንምእላይ መደብ ከነውጽእ እዩ። ብድሕርዚ ድማ ዝርዝር መደብ ናይቲ ምግዓዝ ክጅምር እዩ፡ እዚ ዝኾነሉ እዋን ኣብ መወዳእታ ናይ ቀዉዒ(vår termin) ኣብ ወርሒ ሰነ እዩ። ምቅያር ናይ ኣጸደ ህጻናት ቅድሚ ናይ ሓጋይ(sommar) ዕረፍቲ ስለ ዝኾነ፡ እዚ ናይ ምቅያር ስራሕ ነቲ ዕለታዊ ናይቶም ቆልዑ ህይወት ኣይትንክፎን እዩ።

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats