Videgårdens förskola

Språkförskolan är integrerad på en avdelning på Videgårdens förskola. Övriga avdelningar består av en småbarnsavdelning, en 3-årsavdelning och en 4-5 årsavdelning.

Språkförskolans verksamhet har samverkat med Videgårdens förskola sedan starten 1995, under åren har det sett olika ut organisatoriskt för språkförskolans medarbetare med varierande utfall. Idag har språkförskolan en välfungerande verksamhet med en egen rektor och en egen budget. Språkförskolans pedagoger ansvarar för öppning och stängning på Språkförskolan. Timmarna går inte åt till att öppna och stänga avdelningarna på övriga förskolan utan pedagogerna kan anpassa sina timmar till barnen på Språkförskolan.

Vi har flera gemensamma organiserade träffar. Sångsamling på hela förskolan sker en gång i veckan. Samverkan kan ske dagligen ute på gården. Språkförskolan medverkar i en 5-årsgrupp för alla femåringar på hela förskolan, 5-åringarna träffas två förmiddagar i veckan. Under vinterhalvåret åker vi även skridskor tillsammans. Även vår- och höststädning är aktiviteter som vi bland annat samverkar kring. Vi har även gemensamma traditioner som till exempel Lucia, vernissage, Videgården/förskolans dag och midsommarfirande då alla barn och även ibland föräldrar strålar samman och umgås utöver det vanliga. Personalen har också olika typer av samkväm, spontana som traditionella.

Andra samarbetspartners

Samverkan sker i många olika sammanhang. Vid utskrivningsprocessen sker samverkan med skolorna runt om i kommunen beroende på barnets behov och då också med specialpedagog, logoped och talpedagog.

Samverkan med övriga språkförskolor sker två gånger per år plus en gemensam nationell konferens en gång per år. Samverkan mellan kommun och landsting sker på flera olika plan. Uppföljning av avtal, logopedforum för kommun- och landstingslogopeder är andra exempel. Samverkan sker också mellan landsting- och kommunlogoped vid antagning till och utskrivning från språkförskolan. Samverkan sker även med psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, habiliteringen i Mörby (olika yrkeskategorier), BVC-sköterska och barnläkare. Samverkan sker med förskolorna runt om i kommunen vid antagningsprocessen och överlämningar till språkförskolan.

Landstinget har årligen uppföljningar för att säkerställa verksamhetens kvalité och att logopeden arbetar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.

Vårdnadshavare och anhöriga

Föräldrasamarbete innebär att vi utformar ett välfungerande kommunikationssystem mellan hem och förskola, har täta kontakter för att följa utvecklingen och tar tillvara föräldrarnas kunskap. Vi ser föräldrar som samarbetspartner och experter på sina barn.

Samarbete med föräldrarna är oerhört viktigt för oss. Alla familjer har olika styrkor och behov av anpassningsstilar. De känner barnet med språkstörning bäst. Jag som logoped eller pedagog är en person som kommer in i barnets liv under en liten men viktig del av livet. Neuropsykologen Lennart Lindqvist berättar att föräldrar ofta uppvisar frustration och stress när det råder obalans mellan belastning och förmåga.

Frustration är den psykologiska upplevelsen och stress är den fysiologisk-biologiska reaktionen. Frustration kan yttra sig på olika sätt som uppgivenhet, ledsenhet, depression, vrede, bitterhet och ibland ångest. Ofta kommer också kroppsliga stressymtom in i bilden. Det viktiga är att föräldrarna får barnets problem begripliga. De får kunskap och får göra något för barnet, allt från språkträning till motorisk träning. De ser att barnet utvecklas och får vardagen att fungera. De ska kunna koppla av när barnet börjar på en språkförskola. De ska veta att barnet får det stöd som det behöver och får bli återupprättade som föräldrar.

Alla barn på Språkförskolan har en kontaktbok där både föräldrar och förskolepersonalen dagligen kan skriva om aktuella händelser. På så sätt kan man lättare föra en dialog med barnet både hemma och på förskolan eftersom många av barnen har svårt att förmedla vad de varit med om. Boken används också för att beskriva framsteg och svårigheter, även om vi mestadels försöker att ha en direkt kontakt med föräldrarna men vi behöver inte "prata över huvudet" på barnet utan vi får möjlighet att informera om vad barnet har varit med om och hur den aktuella dagen har varit från båda hållen. Allt för att öka förståeligheten för barnen i vardagen eftersom de ofta har ett svårförståeligt tal eller saknar ord för vad de vill eller kan berätta.

Varje år har vi flera sammankomster, på hösten har vi exempelvis en middag och på våren en picknick. Då har syskon, far- och morföräldrar och föräldrar möjlighet att träffas på ett naturligt och avslappnat sätt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats