Elevråd

På Hagaskolan spelar elevråden en viktig roll eftersom vi verkligen vill ta tillvara elevers rätt till inflytande över sin egen utbildning och hela tiden utvecklas som skola. Att vara engagerad i klassråd och elevråd är även något som stärker elevernas förmåga till ansvarstagande och genom att få vara med och påverka i viktiga skolfrågor kan deras lust att lära öka.

Vi har klassråd varannan vecka och elevråd en gång i månaden på varje stadie och på elevråden deltar elever från varje klass, samt skolans elevskyddsombud. Eleverna får ett ökat ansvar i sin roll som elevrådsrepresentant ju äldre de blir och på högstadiet är det eleverna själva som fyller roller som ordförande och sekreterare. Skolledningen närvarar på elevrådsmöten och en gång per termin har vi så kallade Hagaråd, då alla skolans elevråd samlas. Vidare har vi matråd varje månad.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats