Planer och styrande dokument

I verksamheten är planer, uppföljning och utvärdering en del av vår vardag.

Varje år utvärderar skolans personal verksamheten i en resultat- och analysrapport.

Utifrån resultat- och analysrapporten görs en läsårsplan med de nya målen för läsåret. 

I trygghetsplanen som revideras varje år beskriver vi hur vi arbetar med allas lika värde.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats