Elevhälsa

På Lovisedalsskolan arbetar en kurator och en skolsköterska som tillsammans med skolans specialpedagoger/speciallärare och skolledning bildar skolans elevhälsoteam, EHT. Elevhälsans arbete utgår ifrån att vara hälsofrämjande och förebyggande.

Skolans specialpedagogiska arbete bedrivs av specialpedagog och speciallärare och bildar tillsammans "Team-spec" som leds av en samordnare. Team spec stöttar lärare på skolan i pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, lärmiljöer och resultatanalyser för att utveckla arbetet runt skolans elever.

Skolkurator leder skolans trygghetsgrupper "KRAM" och "Trygghetsteamet". Trygghetsgrupperna verkar för elevernas trivsel och trygghet på skolan och beslutar kring handlingsplaner och förebyggande åtgärder. Kurator initierar och leder aktiviteter i klasser och arbetar för att förebygga och hantera kränkningsärenden enligt skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kurator har vid behov enskilda stödsamtal med skolans elever.

Skolsköterska ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor och hälsofrämjande livsstil. Det sker bland annat genom samtal och utbildning om kost, sömn, fysisk aktivitet, missbruk, sex och relationer. Skolsköterska erbjuder hälsobesök tre gånger under grundskoletiden. Hälsobesöken omfattar hälsosamtal, kontroll av längd, vikt och rygg. Synen kontrolleras vid skolstart och därefter vid behov under hela skoltiden. Skolsköterska erbjuder även uppföljande undersökningar när så behövs. Vaccinationer utförs enligt vaccinationsprogrammet.

Skolans elevhälsoteamet träffas varje vecka för att diskutera och planera skolans åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbete rörande elevhälsa. Elevhälsoteamet har ett samarbete med kommunens centrala elevhälsa och en skolpsykolog deltar regelbundet under skolans elevhälsoteamsmöten för att bidra med ytterligare kompetens. Utifrån skolans elevhälsoteamsmöten beslutas om vilka professioner som ska samarbeta i elevhälsoarbetet på skolan. 

Personalen utbildas regelbundet i våra rutiner kring krishantering och vår plan kring hot och våld.

Skolsköterska

Emma Thermaenius

E-post
emma.thermaenius@vallentuna.se

Telefon
08-587 853 17

Kurator

Maria Enbom

E-post
maria.enbom@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 04

Samordnare team specialist

Yvonne Petersson

E-post
yvonne.petersson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 69

Specialpedagog/speciallärare

Cecilia Malmstedt

Specialpedagog/speciallärare

Malin Olding

E-post
malin.olding@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 67

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats