Trygghet och studiero

Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande. Skolan arbetar aktivt med att motverka kränkningar och all personal blir utbildade i hantering av kränkningsärenden enligt skolans rutiner. Personalen deltar regelbundet i det systematiska kvalitetsarbetet och analyserar elev- och vårdnadshavares enkäter för att förbättra och utveckla skolans värdegrundsarbete och det förebyggande arbetet med trygghet och studiero.

På skolan finns en KRAM-grupp som leds av kurator och består av elevrepresentanter samt lärare. Kram står för Kompis - Respekt - Ansvar - Mod. Gruppen träffas två gånger i månaden där KRAM-representanterna beslutar om gemensamma teman att arbeta med under klassernas respektive mentorstider. Teman kan vara kränkningar på nätet, mobbning, psykisk ohälsa, självkänsla och stress.

Tryggare Lovisedal är skolans arbetsgrupp bestående av personalrepresentanter från de olika arbetslagen samt skolledning. I Tryggare Lovisedal arbetar vi med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kartlägger även trygghet och trivsel bland våra elever och sätter upp handlingsplaner utifrån våra enkäter kopplade till trygghet och trivsel på skolan.

Alla klasser har tillsammans diskuterat och beslutat om klassens regler. Klassens regler är en konkretisering av skolans gemensamma ordningsregler.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats