Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Barnkonventionen- en självklar del i undervisningen från förskola till gymnasium

Barnkonventionen- en självklar del i undervisningen från förskola till gymnasium

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990. Sverige var ett av de första länderna att redan samma år skriva under konventionen. Förskolor och skolor har därför länge arbetat med barnkonventionen, även innan den blev svensk lag 1 januari 2020.

De fyra grundprinciperna i barnkonventionen, som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna stöttar kommunens skolor och förskolor med stödmaterial och dokumentationer som det kan använda i sin pedagogiska verksamhet och i sin undervisning. I samband med att Barnkonventionen blev lag i Sverige genomfördes en webbaserad utbildning för all personal på förvaltningens verksamheter och kommunens politiker, i syfte att bland annat utveckla metoder och arbetssätt för att stärka barnets rättigheter inom alla våra verksamheter.

På Karby förskola används barnkonventionen både organisatoriskt genom arbetet med barnkonsekvensanalyser där både vuxna och barn ska vara delaktiga, och pedagogiskt i barngrupperna. De arbetar med delar av barnkonventionen på ett lättförståeligt sätt men ännu viktigare gör de barnen delaktiga i förskolans vardag.

- Vi försöker alltid låta barnen ha en röst och när de saknar ett språk i unga år blir pedagogerna extra viktiga när de behöver läsa av förstå och tolka det barnen försöker förmedla, Säger Elisabet Lofti, Rektor på Karby förskola och Karbyskolan.

Rosendalsskolan är en F-9 skola där elevernas delaktighet i fokus, och förbättringar av t.ex. skolmiljö anpassas efter eleverna behov och önskemål. Skolan har bland annat renoverat elevtoaletter, skapat bättre belysning, byggt en konstgräsplan och monterat upp basketkorgar. I dessa projekt får eleverna vara delaktiga i att ta fram vad som ska åtgärdas och deras tankar och idéer realiseras sen i samråd med rektor och ledning. De säkerställer att eleverna känner sig trygga både på skoltid och fritid genom samtal med kurator och skolsköterska, samtal med skolans mentorer och genom enkäter. Utifrån samtalen försöker skolan göra åtgärder på individ, grupp- eller skolnivå.

- På Rosendalsskolan är vi väldigt stolta över att vi har ett så vänligt, trevligt och tryggt klimat på skolan. Här pratar alla med alla och allas röst är lika mycket värd, säger Erik Byström Rektor på Rosendalsskolan.

På Barn- och fritidsprogrammet på Vallentuna gymnasium får eleverna under sin praktik övningar där de utifrån Barnkonventionen t.ex. ska analysera hur barns olika tillgång till kultur ser ut och hur det påverkar dem beroende på funktion, etnicitet, socioekonomiska förutsättningar.

- Det är en självklar del i vår undervisning att låta eleverna relektera och analysera kring barns rättigheter, säger Johan Klintberg, Rektor Vallentuna Gymnasium.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats