Start / Förskola och skola / Grundskola och fritidshem / Nyheter grundskola och fritidshem / Delegation från Tunisien besöker Vallentuna

Delegation från Tunisien besöker Vallentuna

Idag var delegationen från Tunisiens motsvarighet till Sveriges Kommuner och Regioner på studiebesök på Lovisedalsskolan i Vallentuna. Utbildningschefen Susanna Falk presenterade den svenska modellen för delegerat och decentraliserat styrande av skolverksamhet. 

Besöket arrangerades av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Delegationen bestod av olika tjänstepersoner från den tunisiska motsvarigheten till SKR inklusive kommundirektörer från olika delar av Tunisien. Studiebesökets syfte var att presentera hur det svenska decentraliserade skolsystemet fungerar och hur systematiskt kvalitetsarbete sker på lokal och kommunövergripande nivå.

– Vallentuna fick frågan av SKR om att berätta hur kommunen arbetar med decentralicerad styrning eftersom vi är ett gott nationellt exempel på en kommun som bedriver verksamhet med hög kvalitet. Lovisedalsskolan i sin tur är en F-9 skola som är ett fint exempel på vår kommunala skolverksamhet, säger Susanna Falk, Utbildningschef i Vallentuna.

Under dagen agerade även elevrepresentanter guider och visade runt på skolan. Besöket avslutades med att delegationen fick möjlighet att äta skollunch tillsammans med de guidande eleverna.

– Det glädjer oss att besöket var mycket uppskattat av den tunisiska delegationen. Kunskapsspridning och internationellt utbyte är viktigt för att bidra till samhällsutveckling internationellt, säger Susanna Falk. 

Decentraliserad styrning i korthet

  • Staten är högsta instans för skolväsendet men verksamheten ska organiseras och styras lokalt av kommuner och skolhuvudmän
  • Huvudman (kommunen) har ansvar och mandat att styra förskola och skola genom statliga styrdokument och uppdrag
  • Huvudman bestämmer hur förskola och skola ska arbeta, säkerställa resurser som krävs och arbeta för att skolan ska bli bättre.
  • Huvudmannen ansvarar för att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar
  • Kommunal styrning kan inte upphäva lag och förordning för skolväsendet
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats